Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitel
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
10 A-voorstel tot instemmen met het programmaplan Taskforce Sociaal Domein en hiervoor eenmalig een budget van maximaal € 384.000 ter beschikking te stellen
Amendement Taskforce Sociaal Domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
10 A-voorstel tot instemmen met het programmaplan Taskforce Sociaal Domein en hiervoor eenmalig een budget van maximaal € 384.000 ter beschikking te stellen
Amendement wijziging verordening jeugdhulp en WMO
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
12 A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven
Amendement zienswijze Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
11 A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Amendement zienswijze Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-4-2024
7 B-voorstel tot vaststellen van het definitief ontwerp Eindhovenseweg (fase 4)
Amendement belang fietsen stimuleren door vastleggen prioriteit boven auto
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
9 A-voorstel tot het niet uiten van wensen en bedenkingen op de voorgenomen zienswijze van het college inzake de concept Regionale Mobiliteitsvisie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Amendement concrete doelen gevraagd voor verlagen milieueffecten en luchtverontreiniging
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
9 A-voorstel tot het niet uiten van wensen en bedenkingen op de voorgenomen zienswijze van het college inzake de concept Regionale Mobiliteitsvisie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Amendement meer ambitie gevraagd voor verbindingen met buurlanden
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
8 A-voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Heijde Park, Waalre Noord
Amendement wijziging afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan Heijde Park, Waalre-Noord
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement parkeernorm nieuwe woonwijken
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement ambities duurzame mobiliteit in 2040
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement Mobiliteitsplan 2040 instellen 30 km zones
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement vaststellen Mobiliteitsplan 2040 Zoekgebied Ekenrooi-Zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement vaststellen Mobiliteitsplan 2040 zoekgebied Oost-west verbinding
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Amendement vaststellen Mobiliteitsplan 2040
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-3-2024
11 A-voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat
Amendement aanlegkosten voor rekening van initiatiefnemer (de Pracht Zuid)
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
9 A-voorstel tot het vaststellen van het voorontwerp en aanvullende kaders van de Gestelsestraat zuid
Amendement Gestelsestraat zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Amendement snelheidsremmende maatregelen en parkeerverbod Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Amendement instelling 30 km zone op de Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Amendement kennis te nemen van de 'Nota van reacties ontsluiting Hut van Mie Pils en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Amendement verbeteren Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Amendement variantenkeuze ontsluiting Hut van Mie Pils en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023
11 A-voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Dennelaan 1-1A
Amendement wijziging invulling bestemmingsplan Dennelaan 1-1A
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Evenementenvisie gemeente Waalre
Amendement geen nieuwe evenementenlocatie in het buitengebied
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement beperking OZB verhoging 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement gebruik budgetrecht gemeenteraad bij reconstructie van de Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement gebruik budgetrecht gemeenteraad bij reconstructie van de Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement Kindvriendelijk Waalre Kinderburgemeester/Kindergemeenteraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement capaciteitsuitbreiding regio
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement vaststellen programmabegroting 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement beheersplan bossen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement nieuw instrumentarium grondbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Amendement ruimte septembercirculaire
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-10-2023
19 A-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Amendement reactie op wijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-10-2023
18 A-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Amendement reactie op ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement kadernota begroting 2024 (kader 4)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement kadernota begroting 2024 (kader 6)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement Kadernota 2024, beslispunt 5
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement kadernota begroting 2024 (kader 3)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement Kadernota 2024, beslispunt 6
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement kadernota begroting 2024 (kader 6)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Amendement kadernota begroting 2024 (kader 1)
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie
Amendement Ambitie tenminste 30% sociale huurwoningen
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie
Amendement Actief beleid voor doorstroming woning
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie
Amendement Actualisatie Woonnotitie
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
13 A-voorstel tot vaststellen van de 2e tussenrapportage (turap) 2023
Amendement Cliënttevredenheidsonderzoeken
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023
9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres Museum
Amendement toetsing businessplan Het Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023
9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres Museum
Amendement kaderstelling voorstel Het Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023
11 A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Amendement vereenvoudiging financiering Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023
9 A-voorstel tot indienen van een zienswijze op de meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeam
Amendement kostenverdeling PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement saneringskrediet
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement bejegening inwoners in nota Geldzorgenbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement Pilot maatwerk 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement inwoners benaderen vanuit gelijkwaardigheid en maatwerk leveren vanuit de behoefte van de inwoner
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement oprekken minimabeleid tot 130% van bijstandsnorm
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Amendement Startnotitie Geldzorgenbeleid en evaluatie met ervaringsdeskundigen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-3-2023
7 A-voorstel tot beëindiging van de stedenband met Ishøj uit Denemarken
Amendement Aan de slag met internationaal ontmoeten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-2-2023
10 A-voorstel tot het vaststellen van de verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre
Amendement lokale kennis in Adviescommissie omgevingskwaliteit essentieel
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023
8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3
Amendement aanscherpen kaders Waalre-noord fase 3
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023
8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3
Amendement participatieplan Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023
8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3
Amendement nadere regels woningbouwprogramma Waalre-noord fase 3
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-1-2023
7 A-voorstel tot instemmen met het uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
Amendement Uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022
8 A-voorstel tot vaststellen van het Programma Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027
Amendement kwijtschelding rioolheffing
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Amendement Afschalen of afschaffen abonnementstarief voor hulp bij het huishouden
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Amendement OZB 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Amendement OZB 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Amendement Tarieven lokale heffingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-10-2022
10 A-voorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften 2022
Amendement verordening commissie bezwaarschriften
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022
13 A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Eindhovenseweg 29
Amendement Eindhovenseweg 29
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-7-2022
8 Initiatiefvoorstel tot benoeming wethouders
Amendement benoeming wethouder Vortmans
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022
9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023
Amendement gewijzigde kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022
9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023
Amendement kaders begroting 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022
13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023)
Amendement Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022
13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023)
Amendement Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
Amendement Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en opdracht PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-2-2022
10 A-voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet
Amendement adviesrecht voor energieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-2-2022
9 A-voorstel om in te stemmen met de Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026
Amendement wijziging zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-1-2022
12 A-voorstel tot het vaststellen van het budget cultuureducatie 2022-2024
Amendement Cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE
Amendement brief gemeenteraad Waalre aan Regionale Stuurgroep RES
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE
Amendement Regionale Energiestrategie
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement Eindhovenseweg is geen N69 meer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement geen opwek van windenergie in zoekgebied 13 van de RES MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement schrappen natuurpoort bij de Hut van Mie Peels
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement omgevingsvisie collectieve woonvormen
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement omgevingsvisie Kostenverhaal
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Amendement omgevingsvisie zoeklocaties
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking
Amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking
Amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking
Amendement Gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement afvalinzamelsysteem gebruik grijze containers
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement maandelijks brengpunt voor klein huisraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement vast brengpunt op gemeentewerf voor grof vuil
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021
Amendement 6e Turap Cultuur
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021
Amendement Coronacompensatie cultuur 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement afvalinzameling gebruik grijze containers
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement vast brengpunt voor grof vuil op de gemeentwerf
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Amendement voorstel tot wijziging afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgeving
Amendement Michiel de Ruyterstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement zonneweide Achtereind
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Amendement Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer in Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Amendement samenwerking met omliggende gemeentes
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Amendement OZB 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Amendement OZB 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
12 A-voorstel tot verlenen van uitvoeringskrediet ten behoeve van de aanleg en sanering van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum de Voldijn
Amendement voorkeursscenario 3 herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement instellen ontwikkelwerkgroep Ekenrooi-Zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement groen bedrijventerrein Ekenrooi-Zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement integraal onderzoek verlengde Sophiastraat - Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement afsluiten van de Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Amendement zonneweide Achtereind
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement Eindhovenseweg managen en rapporteren
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement verbod doorgaand verkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement verharding ventwegen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement fietsstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Amendement Eindhovenseweg 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Amendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Amendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
Amendement overgangsjaar Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022
Amendement kaders solide gemeentefinanciën
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022
Amendement Kaderbrief 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement betaalbaarheid is cruciale voorwaarde
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement aanpak belemmeringen voor zon-op-grote-daken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement bescherm toekomstig zoetwatervoorraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement inzet burgerraden rondom klimaatbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement geen schadelijke en nadeligere effecten bij ontwikkeling grootschalige zon- en windparken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement zienswijze concept RES 1.0 windturbines aan gemeentegrenzen
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement zoekgebieden RES 1.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement RES 1.0 zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zon- en windenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
10 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving’'
Amendement stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Amendement winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Amendement sociale huurwoningen winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021
8 A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart Aalst
Amendement beedlkwaliteitsplan dorpshart Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
8 A-voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre
Amendement Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Amendement afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Amendement Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Amendement correctie begroting 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2020
Amendement reservering gelden voor 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-12-2020
7 A-Initiatiefvoorstel Verordening Burgerinitiatief 2020
Amendement tijdelijke werking Burgeragenderingsinitiatief
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Tuinen Oliemolen"
Amendement stel Rood- en Groenbijdrage van Oliemolen beschikbaar aan gemeenschap
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
Amendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
Amendement aanvullend onderzoek Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
Amendement stille straatstenen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten
Amendement beleidsregels zon- en winenergieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
9 A-voorstel tot aannemen eindrapport gezamenlijke rekenkamercommissies Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Amendement eindrapport gemeenschappelijke rekenkamers Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Amendement sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo
Amendement Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o.
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo
Amendement overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'
Amendement Meer woonkansen voor jongeren met weinig inkomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'
Amendement Uitgaan van de woonbehoefte
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Amendement uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Amendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Amendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"
Amendement functie duiken
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"
Amendement Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"
Amendement afstand Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020
9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling
Amendement meer vrijheid richting streefdoel 30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020
9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling
Amendement toekomstige afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst
Amendement Tussentijds toezicht wegens dynamyk en risico's
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'
Amendement ruimte van start tot eindresultaat
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'
Amedement aandacht voor kunst en cultuur
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'
Amendement startnotitie Recreactie (en toerisme) in Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Amendement Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019
13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuur
Amendement benoemen leden werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019
13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuur
Amendement werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst
Amendement schetsonwerp Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst
Amendement schetsontwerp Eindhovenseweg
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Amendement kunst- en cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Amendement preventieve beleidstoevoegingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Amendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Amendement goedkopere bestrijding eikenprocessierups - ingetrokken en als motie ingediend
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019
9 A-voorstel zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Amendement zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019
8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0
Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019
8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0
Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0 (gewijzigd ingediend)
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019
10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol
Amendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019
10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol
Amendement Rapport Rekenkamer
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019
10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbod
Amendement vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Amendement Kadernota begroting 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Amendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
8 A-voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14
Amendement Markt 14
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Amendement aanpassing krediet sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022
Amendement geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022
Amendement Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Amendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019
12 A-voorstel tot een zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Amendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019
11 A-voorstel tot uitvoering van de motie vuurwerkverbod
Amendement uitvoering motie Vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-1-2019
8 A-voorstel tot het vaststellen van de Groenvisie 2019-2029
Gebruik bomenbeleidsplan als basiskader voor het groenbeleidsplan 2019-2029
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018
11 A-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019
Amendement tarief onroerendezaakbelastingen instellingen van sociaal belang
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Vitaal dorpshart Aalst
Amendement toevoegen besluitpunt uitgangspunten Den Hof
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Duurzaam door Waalre - Eindhovensweg en Traverse
Amendement tekstwijzigingen Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018
7 B-voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2018
Amendement wijziging besluit 9e Tussenrapportage
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018
11 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)
Amendement verordening gegevensverstrekking basisregistratie
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018
10 A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt
Amendement kavelruil Dommeldal de Hogt
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-11-2018
8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad 2018
Amendement verordening klankbordgesprekken burgemeester
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Amendement invulling driehoek
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Amendement participatieplaatsen/werkstages
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord sport
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord financiële kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord akkoord discriminatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord wonen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord openbare ruimte
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Amendement Waalres akkoord minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018
12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
Amendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018
12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
Amendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018
8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfiets
Amendement huisvuilinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-12-2017
10 A-Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018
Verordening Toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017
9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)
Amendement zonnepark
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017
13 A-Voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid
Amendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017
13 A-Voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid
Amendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018
Amendement kadernota
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2017
8 A-voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor de duur van een jaar
Amendement digitaal burgerpanel
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017
9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018
Amendement tarief Toeristenbelasting 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017
9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018
Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017
10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorp
Amendement onderzoek weren van vrachtverkeer op de Markt Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017
10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorp
Amendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017
8 B-voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid
Amendement Pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't Hazzo
Amendement Gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't Hazzo
Amendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Amendement Budget Sociaal Domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Amendement Jeugdzorg