Gemeenteraad

 • Vergaderingen

  Overzicht van alle raadsvergaderingen.

 • Raadsinformatie

  Hier vindt u documenten als brieven aan de raad, schriftelijke vragen en raadsinformatiebrieven. Actuele en uitgevoerde moties.

 • Contact met de gemeenteraad

  Als inwoner kunt met vragen over de gemeenteraad terecht bij de griffie.

 • Meepraten met de raad

  U kunt tijdens de vergadering meepraten over een onderwerp dat op het oordeelsvormende deel van de agenda staat.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vormen samen het bestuur van een gemeente. Ze hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden.

 • Burgerinitiatief

  Heeft u als inwoner van Waalre een goed idee voor uw buurt of het dorp? Zorg dan dat u voldoende dorpsgenoten vindt, die uw idee steunen.

 • Rekenkamercommisie Waalre

  Op deze pagina vindt u informatie over de rekenkamercommissie van Waalre.

 • Samenstelling gemeenteraad

 • Gemeenteraadsverkiezing 2018

  Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad laten registreren.