Contact met de gemeenteraad

De griffie ondersteunt de raad bij zijn taken. Ook u als inwoner kunt met vragen over de gemeenteraad terecht bij de griffie. 

Bijvoorbeeld over vergaderingen of spreekrecht. Griffier Wouter Ernes is bereikbaar via 040-2282500. Het e-mailadres is griffie@waalre.nl.

Waar vind ik de gemeenteraad?

Vergaderlocatie:

Het Huis van Waalre
Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre

Post kunt u sturen naar:

Gemeenteraad Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Mailen kan via griffie@waalre.nl
Telefoon: 040 2282500 (griffier)

Contact met raadsleden

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. U vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre op de raadsinformatie website. Door op de foto's te klikken vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden.

Hoe gaat de gemeenteraad om met brieven van inwoners?

De gemeenteraad van Waalre waardeert het dat inwoners zich betrokken voelen bij onze gemeente. Wil je iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kun je de raad een brief schrijven: over een algemeen onderwerp óf over een onderwerp dat op de agenda staat. Een brief aan de gemeenteraad kun je versturen via griffie@waalre.nl of naar Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Belangrijk: Richt je brief aan ‘De gemeenteraad van Waalre’. Met die aanhef vraag je de raad de brief in behandeling te nemen.

De raad kan op verschillende manieren omgaan met brieven van inwoners. In verslaglegging gebruiken we daarvoor formele termen omdat omgaan met brieven een juridische procedure is. We vertellen u graag wat er met uw brief gebeurt en wat de keuzes zijn. Ook lichten we de gebruikte formele termen toe, zoals ‘wijze van afdoening’ en ‘agenderen’. 
Als u een brief schrijft aan de gemeenteraad, wordt die geregistreerd in ons zaaksysteem en ontvangt u een ontvangstbevestiging. De brief wordt, geanonimiseerd, op de website van de gemeenteraad geplaatst, bij de ingekomen stukken. Ook sturen we uw brief door aan de leden van de gemeenteraad. Zij bepalen hoe de gemeenteraad met uw brief omgaat. Dat heet de wijze van afdoening. Binnen zeven dagen is duidelijk wat het vervolg is. U krijgt van ons dan opnieuw een brief om hierover duidelijkheid te geven. Bent u benieuwd naar de mogelijke keuzes? Die lichten we hieronder toe.

Wijze van afdoening

Hoe de gemeenteraad uw brief behandelt, heet de wijze van afdoening. Er zijn drie keuzes: er in de raad over praten (agenderen), doorsturen naar het college van B&W (In handen stellen van het college) of, de informatie draagt bij aan een breder beeld en raadsleden betrekken hem bij hun meningsvorming (ter kennisgeving aannemen). Als uw brief is binnengekomen, kunnen raadsleden binnen zeven dagen laten weten hoe ze ermee willen omgaan.

Agenderen

Als raadsleden zeggen dat ze er in de raadsvergadering over willen praten, komt de brief meestal op de agenda als ‘ingekomen stuk’. Soms wil een raadslid er een vraag over stellen aan het college. Raadsleden willen misschien een voorstel doen of overleggen over hoe ze met de brief willen omgaan. Nieuwsgierig naar wat ze erover zeggen? U kunt raadsvergaderingen bijwonen in de raadzaal of online volgen via waalre.raadsinformatie.nl. Als uw brief besproken is in de raadsvergadering, laten wij u ook middels een brief weten wat de raad heeft besloten.

In handen stellen van het college van burgemeester en wethouders (B&W)

De raad stuurt uw brief naar B&W als het onderwerp te maken heeft met beleidsvoorbereiding of de uitvoering van beleid. Dat zijn namelijk taken van B&W. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van kaders voor beleid. Ook controleert hij of beleid binnen die kaders is uitgevoerd. Als uw brief gaat over uw individuele situatie, over aspecten die voor toekomstig beleid belangrijk zijn of over uitvoering van beleid, vraagt de raad aan B&W om uw brief te behandelen.

Voor kennisgeving aannemen

De raadsleden zeggen hiermee dat ze uw brief hebben gelezen en begrepen. Ze hebben er op dit moment geen vragen over. De informatie in uw brief draagt bij aan een breder beeld van toekomstig of lopend beleid. Mogelijk houden raadsleden rekening met de informatie. Bijvoorbeeld bij het bespreken van nieuw beleid of bij het beoordelen of  beleid binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd.