Raadsinformatiebrieven

Lijst van raadsinformatiebrieven
DatumOnderwerp
22 februari 2018Verenigingen kennis laten maken met het Huis van Waalre
21 februari 2018Motie budget toerisme beleid
20 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam Waalre
15 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame Waalre
15 februari 2018Huisvesting statushouders
5 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplan
1 februari 2018VN Verdrag en Inclusief Beleid
1 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijs
30 januari 2018Start inwonerspanel
29 januari 2018Realisatie tijdelijke woningen
29 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds Brabant
18 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende gronden
18 januari 2018Stand van zaken Overeenkomst Welzorg
17 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2
10 januari 2018Reactie college op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't Hazzo
9 januari 2018Huisvesting statushouders
3 januari 2018Exploitatie Het Huis van Waalre
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan Buitengebied
18 december 2017Virenze surseance van betaling
13 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering Bereikbaarheidsagenda
8 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersing
6 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van Waalre
4 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid Astbesttaken
30 november 2017Enquête en onderzoek project Duurzaam door Waalre en Den Hof
30 november 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022
22 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan Willibrordushof
14 november 2017Burgerpeiling 2017
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48b (zonnepark)
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin Julianalaan
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den Hof
30 oktober 2017Stand van zaken realisatie zonnepark op het voormalig honkbalveld (sportpark Waalre) aan de Dreefstraat
10 oktober 2017Datalek
4 oktober 2017Inkoop Jeugd en Wmo
4 oktober 2017VN Verdrag
29 september 2017Woonvisie
27 september 2017Fietspad Oude Spoorbaantracé
25 september 2017Beroep bestemmingsplan Buitengebied
14 september 2017Woningbouw Gestelsestraat 16
31 augustus 2017Burgerpeiling
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevinsvergunning appartementen Eindhovenseweg 24
25 juli 2017Huisvesting statushouders
13 juli 2017Stedelijke Gebied Eindhoven met als thema Wonen
13 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en ondersteuningssubsidies 2017
11 juli 2017Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
11 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven Dommel
28 juni 2017Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
27 juni 2017Bewonersavond n.a.v. bodemverontreiniging Emmastraat 1a
20 juni 2017Casus inburgering inwoner
19 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den Hof
15 juni 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
12 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
12 juni 2017Meicirculaire Gemeentefonds 2017-2025 en doorwerking in de Kadernota 2018
8 juni 2017Welzorg
31 mei 2017Overeenkomst peuterspeelplekken
4 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2
4 mei 2017Motie PvdA-AWB Jaarverslag PlusTeam d.d. 24 mei 2015
2 mei 2017Onderzoek oost-west verbinding
25 april 2017Duurzame nieuwbouw
18 april 2017Huisvesting statushouders
13 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't Hazzo
13 april 2017Stand van zaken Herinrichting Markt Waalre-dorp
6 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
6 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuis
29 maart 2017Managementletter- tussentijdse controle 2016
27 maart 2017Inkoop peuterspeelplekken
15 maart 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
13 maart 2017Jaarverslag Twinning Ishøj
9 maart 2017Omgevingswet
8 maart 2017Stand van zaken duurzaamheid
6 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie Pachtbeleid
13 februari 2017Passend Onderwijs
8 februari 2017Gemeenschappelijke regelingen
30 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't Hazzo
9 januari 2017Informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorp
5 januari 2017Evenementenbeleid Waalre 2017
3 januari 2017Verloop jaarwisseling 2016-2017
13 december 2016Voortgang project N69 en omgeving
7 december 2016N69/Dommeldal de Hogt
6 december 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen Voldijn
6 december 2016Ontwikkelingen Stedelijk Gebied
6 december 2016Jaarwisseling
15 november 2016Samenwerking gemeente Veldhoven
3 november 2016Verwachtigen kosten Individuele Jeugdhulp
2 november 2016Crowdfunding
2 november 2016Gunning aannemer multifunctioneel gemeentehuis
29 september 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mosbroekseweg 4
26 september 2016Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de vier regionale GR-en
15 september 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: start pilot hoogfrequent inzamelen
14 september 2016Stand van zaken multifunctioneel gemeentehuis
11 augustus 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
27 juli 2016Vervolg aanpak Huishoudelijke hulp
26 juli 2016Herbegrenzing EHS Waalre-Noord
12 juli 2016Komst AZC Waalre
12 juli 2016 Integrale Strategie Ruimte
12 juli 2016Uitvoering amendement subsidie gemeentelijke monumenten
30 juni 2016Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Noord fase 2
28 juni 2016Vervolg advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
28 juni 2016Boerderij de Rooische Hoeve
23 juni 2016Tariefdifferentiatie rioolheffing
14 juni 2016Meicirculaire Gemeentefonds 2016-2020 en doorwerking in de Kadernota 2017
14 juni 2016Uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 m.b.t. huishoudelijke hulp
7 juni 2016Woningbouwprogramma
7 juni 2016Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat
6 juni 2016Voortgang project Den Hof
31 mei 2016Accountantscontrole jaarstukken 2015
31 mei 2016Boerderij de Rooische Hoeve
30 mei 2016Rectificatie bestemmingsplan Buitengebied
24 mei 2016Voortgang opvang vluchtelingen Waalre
10 mei 2016Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
3 mei 2016Aanpak herinrichting Eindhovenseweg en omgeving
25 april 2016Tekort macrobudget Jeugd Zuidoost-Brabant 2015
21 april 2016Informatie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant
20 april 2016Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulp
19 april 2016Reactie college op advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
14 april 2016Advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
14 april 2016Start werkzaamheden Park de Meeris
12 april 2016Gebiedsvisie 't Hazzo
11 april 2016Deelname Waalre aan ruilverkaveling
30 maart 2016 Asfaltonderhoud 2016
16 maart 2016Voortgang project Beekdael
10 maart 2016Ondersteuningsbeleid
7 maart 2016Toekomst Peuterspeelzaalwerk
4 maart 2016Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied Eindhoven
2 maart 2016Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
17 februari 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen
10 februari 2016Rechtmatigheid Sociaal Domein
2 februari 2016Grondwatersituatie Arembergstraat en omgeving
26 januari 2016Artikel 160 lid 1 en aanhef onder f Gemeentewet
19 januari 2016Evaluatie W100 7 november 2015
19 januari 2016Werkzaamheden Heikantstraat 23 te Waalre
7 januari 2016Goedkeuring begroting Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
4 januari 2016Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA 2016-2020)
4 januari 2016Inkomsten grondverkoop bij de Brede School Waalre