Raadsinformatiebrieven

Lijst van raadsinformatiebrieven
DatumOnderwerp
14 juni 2024Meicirculaire 2024
13 juni 2024Nieuwe directeur PlusTeam
13 juni 2024Ziekteverlof wethouder
13 juni 2024Interbestuurlijk Toezicht (IBT): toezichtoordeel omgevingsrecht 2024
13 juni 2024Proces Jaarstukken 2023
16 mei 2024Principeverzoek Molenstraat 5 Waalre
16 mei 2024Kwartaalrapportage Q1-2024 herinrichting Eindhovenseweg
7 mei 2024Actieplan Dakloosheid regio Eindhoven 2024-2030
7 mei 2024Pakket maatregelen
25 april 2024Duidelijke taal
23 april 2024Herijking Planning & Controlcyclus (P&C) documenten
18 april 2024Implementatie regionaal programma Strong Teens and Resilient Minds (STORM)
16 april 2024Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam De Kempen
11 april 2024Verantwoording ENSIA/jaarverslag 2023 informatieveiligheid en privacy
8 april 2024Samenhang producten en processen rondom mobiliteit
4 april 2024Afwijkingen begroting
4 april 2024Burgerpeiling 2023/2024
4 april 2024Voortgang fietspaden Willibrorduslaan
26 maart 2024Huisvesting van statushouders, taakstelling 2023
21 maart 2024Vaststellen voorlopig ontwerp Traverse Noord
21 maart 2024Een 10 voor de Jeugd jaarverslag 2023
7 maart 2024Vaststelling Wijzigingsplan Brabantialaan Nassaustraat
7 maart 2024Invoering landelijke tarieven Gecertificeerde Instellingen
6 maart 2024Afbouw activiteiten gecertificeerde instelling Jeugd Veilig Verder (JVV)
5 maart 2024Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO)
22 februari 2024Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit 2024-2030
8 februari 2024Vaststelling voorlopig ontwerp fase 4 Eindhovenseweg
8 februari 2024Wateroverlast
6 februari 2024Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
6 februari 2024Indexering tarieven huishoudelijke hulp
30 januari 2024Schone Lucht Akkoord
23 januari 2024Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2024
21 december 2023Wet goed verhuurderschap
21 december 2023Beleid inhuur
21 december 2023Regiojaarverslag leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2021-2022 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
21 december 2023De Omgevingswet is een feit per 1 januari 2024
19 december 2023Aanpassing ontwerp Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) participatie
19 december 2023Stand van zaken Waalre Noord fase 3
15 december 2023Stand van zaken PlusTeam
12 december 2023Onderzoek Waar staat je gemeente 2023
12 december 2023Energietoeslag 2023
30 november 2023Ruimtelijke plannen ter inzage in 2023
30 november 2023Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134
30 november 2023Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2024-2025
30 november 2023Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 1 december 2023
30 november 2023Kwartaalrapportage Q3-2023 herinrichting Eindhovenseweg
23 november 2023Uitkomsten cliëntenonderzoeken 2022
14 november 2023Continuïteit Jeugdhulpaanbieder
14 november 2023Proefcasus Eindhoven Airport verbonden (2019)
23 oktober 2023Huisvesting statushouders
16 oktober 2023Voorwaarden Businesscase Waalres Museum
12 oktober 2023Septembercirculaire gemeentefonds
5 oktober 2023Interbestuurlijk Toezicht (IBT); toezichtoordeel Omgevingsrecht 2023
3 oktober 2023Convenant behorende bij de Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
31 augustus 2023Monitor Sociaal Domein 1e en 2e kwartaal 2023
30 augustus 2023Update PlusTeam
20 juli 2023Start evenementenvisie 2023
20 juli 2023Ontwikkelperspectief Zuidoost-Brabant
20 juli 2023Voortgang Mobiliteitsplan
20 juli 2023Voornemen aanpassing subsidieregeling
20 juli 2023Rapportage 'Advies Weren Doorgaand Vrachtverkeer Waalre-dorp'
17 juli 2023Continuïteit jeugdhulpaanbieder
13 juli 2023Voortgang Boerenbondterrein
12 juli 2023Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 2e kwartaal 2023
12 juli 2023Stand van zaken afvalinzameling
28 juni 2023Wegbeheer Onze Lieve Vrouwedijk
21 juni 2023Meicirculaire gemeentefonds
20 juni 2023Voortgang project Zonneweide
16 juni 2023Plusteam
12 juni 2023Jaarverslag 2022 Informatiebeveiliging en Privacy
12 juni 2023Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 14 juni 2023
6 juni 2023Inwonersparticipatie
1 juni 2023Verantwoording kinderopvang 2022
31 mei 20231e kwartaalrapportage 2023 herinrichting Eindhovenseweg
11 mei 2023Wachtlijsten PlusTeam
11 mei 2023Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende middelen (Brede SPUK-regeling)
26 april 2023Jeugdbescherming Brabant
26 april 2023Jaarverslag Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) 2022
13 april 2023Resultaten 'Actie energie besparen'
13 april 2023Huisvesting statushouders
12 april 2023Gecombineerde aanpak Traverse Noord, Driehoek en Heikantstraat
11 april 2023Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2022 verantwoording
27 maart 2023Cultuurloper
9 maart 2023Woondeal Zuidoost-Brabant
9 maart 2023Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030
23 februari 2023Uitvoering raadsprogramma weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp
16 februari 2023Stedenbouwkundig plan Brabantiapark fase 3
2 februari 2023Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2022 herinrichting Eindhovenseweg
2 februari 2023Kennisnemen Vergunningen, Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma 2023
26 januari 2023Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties tussenevaluatie
26 januari 2023Kantorenbrief Stedelijk Gebied Eindhoven 2022
22 december 2022Flexibiliteit Asielketen regionale aanpak
21 december 2022Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
21 december 2022Vaststelling beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
21 december 2022Verkeerssituatie Traverse Zuid
21 december 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
19 december 2022Huisvestingsverordening
16 december 2022Stand van zaken programma warmtetransitie
13 december 2022Evenementen 2023
13 december 2022Portefeuille en afvaardiging verbonden partijen burgemeester
30 november 2022Standpunt Waalre Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 2 december 2022
24 november 2022Beleidsplan voor de aanpak van mensenhandel en uitbuiting
24 november 2022Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2023
16 november 2022Wegbeheer
9 november 2022Resultaten monitor skippen of trippen
2 november 2022Stand van zaken Jeugdbescherming Oktober
27 oktober 2022Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2022 herinrichting Eindhovenseweg
27 oktober 2022Onderzoek veilig recreëren op De Meeris
6 oktober 2022Septembercirculaire gemeentefonds
4 oktober 2022Huisvesting statushouders
29 september 2022Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 20.
22 september 2022Monitor Sociaal Domein 1e en 2e kwartaal 2022
15 september 2022Verlate verzending Programmabegroting 2023
14 september 2022Resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021
13 september 2022Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoeken schoollocaties
5 september 2022Vaststelling voorlopig ontwerp fase 3 Eindhovenseweg
5 september 2022Kwartaalrapportage 02 herinrichting Eindhovenseweg
29 augustus 2022Einde crisisnoodopvang
26 juli 2022Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven actualisatie Samenwerkingsagenda 2022-2026
26 juli 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne
21 juli 2022Constituerend beraad
14 juli 2022Regioverslag leerplicht leerplicht/RMC 2020-2021 Bestrijding voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
12 juli 2022JeugdhulpXtra
12 juli 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne
12 juli 2022Realisatie loods / schuur biologische kwekerij Smeleweg
12 juli 2022Uitwerking onderzoek vrachtwagenverbod Waalre-dorp
6 juli 2022Crisisnoodopvang Waalre
29 juni 2022Vaststelling Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven en stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant
28 juni 2022Annotatie op de agenda van de Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 29 juni 2022
28 juni 2022Reactie college van burgemeester en wethouders op concept raadsprogramma
28 juni 2022Reactie burgemeester op concept raadsprogramma
28 juni 2022Crisisnoodopvang Waalre
28 juni 2022Meicirculaire Gemeentefonds 2022
27 juni 2022Grootschalige logistiek op bedrijventerreinen
27 juni 2022Ontwerp bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Trolliuslaan - Klaprooslaan
15 juni 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne
14 juni 2022Ontwerp bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum 'Buiten', Waalre 2022
31 mei 2022Stand van zaken Inburgering
19 mei 2022Evaluatie Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020
19 mei 2022Dienstverlening CMD
19 mei 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne
12 mei 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne
12 mei 2022Stand van zaken PlusTeam
12 mei 2022Jongerencentrum in Waalre
11 mei 2022Stand van zaken opvang Oekraïners in de gemeente Waalre
11 mei 2022Uitwerking amendement Eindhovenseweg als GOW30 (gebiedsontsluitingsweg met maximaal 30 km per uur)
10 mei 2022Jaarverantwoording kinderopvang 2021
5 mei 2022Uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen
5 mei 2022Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 29
5 mei 2022Verkeersintensiteiten Traverse Zuid
28 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne
26 april 2022Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021
22 april 2022Exploitatie sporthallen 't Hazzo en De Pracht
22 april 2022Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134
22 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne
21 april 2022Actuele financiële situatie voorjaar 2022
20 april 2022Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg
19 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne
14 april 2022Integraal Huisvestingsplan Waalre
12 april 2022Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2021 verantwoording
8 april 2022Motie ondersteuning maatschappelijk midddenveld
7 april 2022RIB Opvang vluchtelingen Oekraïne
4 april 2022Totaaloverzicht stand van zaken moties en toezeggingen
31 maart 2022Aanpassing taakverdeling
31 maart 2022Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne
29 maart 2022Terug- en vooruit blik
21 maart 2022Stand van zaken samenhang en planning duurzaamheid
17 maart 2022Berichtgeving media aangifte
15 maart 2022Bijstelling planning aantal opgaven en projecten Leefomgeving
24 februari 2022Mobiliteit in Waalre
22 februari 2022Woningbouw (appartementencomplex) aan de Frederik Hendrikstraat 2a
18 februari 2022Preventie van dakloosheid
2 februari 2022WOZ- beschikkingen 2022
2 februari 2022Hoofdlijnen Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
27 januari 2022Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Uitvoeringsprogramma 2022
27 januari 2022Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
19 januari 2022Werkprogramma 2022 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
19 januari 2022Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2023
12 januari 2022Stedenbouwkundige scenario's pastorietuin e.o. Aalst
12 januari 2022Uitvoeringsprogramma Voorzieningen & Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
12 januari 2022Voortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond Waalre
23 december 2021Extra maatregelen Molenstraat buiten bebouwde kom
23 december 2021Ruimtelijke Ontwikkeling projecten 2022
23 december 2021Rekenkamerrapport Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven regionale opgaven
15 december 2021Aanvulling beantwoording zienswijze 14 ontwerp-omgevingsvisie
14 december 2021Tegemoetkoming controle corona toegangsbewijzen in Waalre
14 december 2021Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld
1 december 2021Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2021
23 november 2021Nazending beantwoording zienswijze 16 ontwerp-omgevingsvisie
23 november 2021Stand van zaken overdracht N69
22 november 2021Stand van zake Jeugdbescherming november
17 november 2021Start traject Omgeivngsplan
21 oktober 2021Sociaal Domein
21 oktober 2021RIB Ambitieniveau Basis Wet open overheid
7 oktober 2021Septembercirculaire gemeentefonds
7 oktober 2021Eindevaluatie Pilot WijkGGD
23 september 2021Huisvesting statushouders
23 september 2021Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2021
7 september 2021Uitkomsten onderzoek Brede Welvaart Metropoolregio Eindhoven
31 augustus 2021Tervisielegging ontwerp-omgevingsvisie
28 juli 2021Jaarverslag 2020 en onderzoeksplanning 2021 en 2022 Rekenkamercommissie
28 juli 2021Financiële update
27 juli 2021Afsluiting voetgangers- en fietsbruggen Aalst
22 juli 2021Schikking rechtszaak Holding Baetsen Taxbus
21 juli 2021Achtervangovereenkomst Waarborgfornds sociale woningbouw
21 juli 2021Kosten omgevingsplan
15 juli 2021Regionaal woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
15 juli 2021Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 'kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
14 juli 2021Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
13 juli 2021Interbestuurlijk Toezicht: toezichtoordeel Omgevingsrecht 2021
5 juli 2021Jeugdbescherming
5 juli 2021CMD: evaluatierapport en cliëntervaringsonderzoeken
30 juni 2021Deelname basisscholen Cultuur loper
30 juni 2021Vaststelling voorlopig ontwerp Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg
30 juni 2021Stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzameling
24 juni 2021Geoznd Waalre: Lokaal Preventieakkoord Waalre
17 juni 2021Procedures Atos
16 juni 2021Standpunt Waalre in de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2021
3 juni 2021Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 inclusief verloop regelingen TOZO en TONK en de kinderopvangtoeslagaffaire
3 juni 2021Implementatie aanbevelingen rekenkameronderzoek meldingen openbare ruimte
2 juni 2021Jaarverantwoording kinderopvang 2020
26 mei 2021Voortgang doe-fase Omgevingsvisie Waalre
18 mei 2021Evaluatie Burgerparticipatie Sociaal Domein
12 mei 2021VNG Maatregelen m.b.t. huishoudelijke hulp
12 mei 2021Voortgang Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021
12 mei 2021Evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid
5 mei 2021Motie Houthakker
5 mei 2021Woningbouwplan Aalstermolen
28 april 2021Digitale toegankelijkheid
22 april 2021Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020
22 april 2021Voortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord
15 april 2021Uitspraak Raad van State Natuurbelevingscentrum Buiten
13 april 2021Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld
1 april 2021Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2020 verantwoording
25 maart 2021Resultaten Burgerpeiling 2020
24 maart 2021Rechtszaak Holding Baetsen
19 maart 2021Voortgang landgoed Achtervoorde
17 maart 2021Ontwerpbestemmingsplan Bergstaete
16 maart 2021Heroverweging ontwikkeling perceel De Bleeck 1 in Waalre
4 maart 2021Kadernota 2022
26 februari 2021Herpositionering Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
26 februari 2021Subsidie ZonmW voor project jong leert oud, oud leert jong
24 februari 2021Voortgang implementatie Omgevingswet
18 februari 2021Drive-in stembureau
10 februari 2021Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari 2021
10 februari 2021Constituerend beraad
5 februari 2021Huisvesting statushouders
4 februari 2021Stand van zaken Pilot Wijk GGD
3 februari 2021Ontwikkelingen jeugdbescherming
28 januari 2021Evaluatie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Aalst
21 januari 2021Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten
21 januari 2021Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) uitvoeringsprogramma 2021
21 januari 2021Jaarprogramma 2021 Stedelijk Gebied Eindhoven
18 december 2020Voortgang uitvoering visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0
18 december 2020Voortgang herinrichting Molenstraat en omgeving
11 december 2020Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2020 en Cliëntervaringsonderzoeken 2019
9 december 2020Onderzoek brandveiligheid gevels
1 december 2020Stand van zaken gezondheidscentrum Waalre
25 november 2020Constituerend beraad
19 november 2020Uitvoering speelruimtebeleid 2020-2021
11 november 2020Onderzoek Waar staat je gemeente 2020
22 oktober 2020Startnotitie kunst en cultuur 2020
21 oktober 2020Fietsuitvoeringsplan 2020-2030
16 oktober 2020Pilot standaard huurwoningen
15 oktober 2020Onderzoek huisvesting basisscholen Voldijn
14 oktober 2020Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld
1 oktober 2020Woningbouwimpuls Stedelijk Gebied Eindhoven
1 oktober 2020Inwonerspeiling Corona
1 oktober 2020Integrale Planning projecten Openbare Ruimte
29 september 2020Huisvesting statushouders
28 september 2020Start Ruimtelijke Ontwikkeling projecten met participatie
23 september 2020Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 25 september 2020
17 september 20201e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
17 september 2020Fietsstraat Oude Kerkstraat
16 september 2020Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2020
10 september 2020Jaarverslag Stedelijk Gebied Eindhoven 2019
4 september 2020Nationale Brainport Actieagenda
4 september 2020Informatiebrief Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2022
4 september 2020Ontwerp bestemmingsplan Ligtvoet Aalst
31 augustus 2020Toezeggingen herontwikkeling 't Hazzo
20 augustus 2020Opbrengst denkfase omgevingsvisie Waalre
20 augustus 2020Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
13 augustus 2020Reactie op verspreidde e-mail
11 augustus 2020Informatie over de ontstane situatie
14 juli 2020Convenant Bondgenootschap tegen ondermijning in Brabant-Zeeland
9 juli 2020Terugkoppeling raadsinformatieavond Concept Regionale Energiestrategie
6 juli 2020Aanvraag Woningbouwimpuls
3 juli 2020Combinatie werkzaamheden glasvezel-gas-water
1 juli 2020Business Case PlusTeam
26 juni 2020Uitgestelde ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juni 2020Financiële update
19 juni 2020Resultaten panelonderzoek 'Impact van het Coronavirus in Zuidoost-Brabant'
18 juni 2020Reactie college op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
18 juni 2020Update corona in Waalre
12 juni 2020Opbrengst droomfase omgevingsvisie Waalre
10 juni 2020Regionale Inkoopsamenwerking "Een 10 voor de jeugd'
10 juni 2020Asfaltering Molenstraat
10 juni 2020Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019
8 juni 2020Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid
8 juni 2020Voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best, Veldhoven en Waalre
27 mei 2020Ontwikkelingen Dommeldal de Hogt
27 mei 2020Sport- en Beweegakkoord
26 mei 2020Ontwikkelstrategie woontorentje Heistraat Noord fase 2
26 mei 2020Stand van zaken Het Klooster
26 mei 2020Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven
25 mei 2020Monitor Sociaal Domein
14 mei 2020Voortgang realisatie visie vitaal Dorpshart Aalst 2.0
30 april 2020Jaarverslag 2019 en onderzoeksprogramma 2020 rekenkamercommissie
30 april 2020Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134
30 april 2020Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Achtervoorde
30 april 2020Ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen
30 april 2020Oprichting Kempen Interventie Team (KIT)
30 april 2020Vaststelling Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019
29 april 2020Stand van zaken Duurzaam door Waalre
22 april 2020Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2019 verantwoording
21 april 2020Stikstof en stikstofregistratiesysteem (SSRS)
1 april 2020Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
27 maart 2020Eikenprocessierups
27 maart 2020Verrijkte gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport City
19 maart 2020Ontwerpbestemmingsplan 't Hazzo en omgeving
18 maart 2020Coronavirus
12 maart 2020Voorontwerp bestemmingsplan Tuinen Oliemolen
9 maart 2020Cliënervaringsonverzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet / Monitor Sociaal Domein
9 maart 2020Verrijking gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport City
5 maart 20201e Corona besmetting in Waalre
4 maart 2020Stand van zaken, samenhang en planning duurzaamheid
4 maart 2020Reactie college op initiatiefvoorstel Burgerinitiatief
19 februari 2020Motie huisvesting hulpbehoevende ouderen Bastion hotel
18 februari 2020Jaarprogramma 2020 Stedelijk Gebied Eindhoven
18 februari 2020Aankoop Den Hof 108
7 februari 2020Evaluatie sluipverkeer Waalre-dorp
6 februari 2020Communicatie- en participatiestrategie Droomfase
6 februari 2020Aangepaste portefeuilleverdeling
4 februari 2020Fasering uitvoering Traverse Waalre
29 januari 2020Werksessie Kadernota 2021
22 januari 20203 partijen overleg Gildebosch-Gildewoud
22 januari 2020Vaststelling uitvoeringsprogramma Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020
22 januari 2020Coalitie Eén tegen eenzaamheid
16 januari 2020Voedselbos Waalre
19 december 2019Processchema Omgevingsvisie
19 december 2019Bestemmingsplanprocedure 't Hazzo en omgeving
17 december 2019Stand van zaken college van B&W
11 december 2019Vastgestelde wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
5 december 2019Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019
5 december 2019Ontwikkelscenario perceel De Bleeck 1 in Waalre
5 december 2019Uitspraak beroep bestemmingsplan Buitengebied
5 december 2019Ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
27 november 2019Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019
21 november 2019Voortgang aanbesteding Taxbus
21 november 2019Herontwikkeling Molenstraat 9-11
13 november 2019Amendement verordening OZB en motie zonnepanelen
5 november 2019Het Klooster
30 oktober 2019Aanpassing subsidieregeling afkoppelen
28 oktober 2019Behandeling landgoed Gildebosch
28 oktober 2019Stand van zaken herontwikkeling 't Laar
16 oktober 2019Proces alternatief voetbalkooi en JOP Waalre-dorp
14 oktober 2019Ontwerpwijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
10 oktober 2019Stand van zaken zonnepark voormalig honkbalveld sportpark Waalre
10 oktober 2019Voortgang landgoed Achtervoorde
10 oktober 2019Besluitvorming ombouw 't Hazzo
9 oktober 2019Bereikbaarheidsagenda
4 oktober 2019Principeverzoek Gildewoud versus ontwikkeling landgoed Gildebosch
3 oktober 2019Pilot Wijk-GGD
3 oktober 2019Manifest Iedereen doet mee
23 september 2019Huisvesting statushouders
19 september 2019Integrale Jeugdgezondheidszorg en verbetering van de GGD
16 september 2019Inkoopsamenwerking Jeugdhulp
16 september 2019Uitvoering speelruimtebeleid in 2019-2020
4 september 2019Stichting Waalres Museum
27 augustus 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten
26 augustus 2019Brief diverse bewoners Gestelsestraat d.d. 10 augustus 2019
22 augustus 2019Deelname aanvraag Van Gogh Nationaal Park
21 augustus 2019Voorontwerp wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
21 augustus 2019Besluitvorming ombouw 't Hazzo
8 juli 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten
3 juli 2019Voortgang proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken
2 juli 2019Parkeer-Hub
4 juni 2019Huurharmonisatie gemeenschapshuizen Het Huis van Waalre en het Klooster
29 mei 2019Stemmen Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2019Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waalre-dorp
13 mei 2019Tekort jeugdhulp 2018 en 2019
9 mei 2019Motie nuggers
9 mei 2019Proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken
8 mei 2019Huisvesting statushouders
8 mei 2019Strategie werklocaties Waalre
2 mei 2019Verloop verkiezingen
25 april 2019Uitwerking kadernota Burgerparticipatie
24 april 2019Rapport actualisatie Den Hof Aalst (BRO)
24 april 2019Ontwerp bestemmingsplan Michiel de Ruyterstraat
18 april 2019Inkoopsamenwerking Jeugdhulp
17 april 2019Motie Samen met Waterschap voor energietransitie
10 april 2019Sloop zalengedeelte 't Hazzo
9 april 2019Aanvullende informatie
4 april 2019Beëindiging coalitie
3 april 2019Sterkteberekening bruggen
27 maart 2019Parkeerbehoefte in de regio
18 maart 2019Intentieovereenkomst gezonde duurzame leefomgeving
7 maart 2019Woondeal regio Eindhoven
28 februari 2019Verslag Werkgeverscommissie en jaarplan 2019
27 februari 2019Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied Eindhoven
25 februari 2019Jaarverslag Twinning Ishøj 2018
20 februari 2019Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven
18 februari 2019Lager financieel voordeel kavelruil Dommeldal de Hogt
6 februari 2019Oudstek: steun- en informatiepunt voor ouderen
6 februari 20192e Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
31 januari 2019Onderzoek integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaar
24 januari 2019Voorontwerp bestemmingsplan Michiel de Ruyterstraat
18 januari 2019Start inspraak bouwplannen Gestelsestraat
14 januari 2019Huisvesting statushouders
9 januari 2019Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018
19 december 2018beheer sportpark Hoeveland en sportpark De Aalstervelden
18 december 2018Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Zuid fase 1
12 december 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.
5 december 2018Exploitatie Huis van Waalre
5 december 2018Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2017 verantwoording
5 december 2018Afvalinzameling 2019 en 2020
22 november 2018Toepassen burgerparticitpatie en duurzaamheid
8 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven
8 november 2018Stand van zaken regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone
7 november 2018Bestemmingsplan Eindhovenseweg 91A
29 oktober 2018Elektronisch bekendmaken en kennisgeven
25 oktober 2018Stand van zaken berekening bruggen Waalre
8 oktober 2018Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van Waalre
3 oktober 2018Beëindiging van de afvalproef met de afvalfiets per 1 november 2018
2 oktober 2018Aangepaste portefeuilleverdeling
1 oktober 2018Ontwikkelingen Eindhoven Airport na 2019
25 september 2018Het Klooster
20 september 2018Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet
19 september 2018Plan van aanpak Visie op Goed Wonen
17 september 2018Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren
13 september 2018BLIQ VeiIigheidsrapportage
13 september 2018Uitvoering speelruimtebeleid
6 september 2018Woon-zorgcomplex Molenstraat 8
5 september 2018Regionale ontwikkelingen m.b.t. samenwerking Jeugdhulp
3 september 2018Mosbroekseweg 2
28 augustus 2018Voortgang aanleg drainage Arembergstraat en omgeving
23 augustus 2018Groenbeleidsplan
22 augustus 2018Voorontwerpbestemmingsplan Eindhovensweg 91A
11 juli 2018Beheersmaatregelen Eindhoven in relatie tot regiosamenwerking
2 juli 2018Geitenhouderij zonder vergunning
2 juli 2018Zienswijze ontwerp Brabantse Omgevingsvisie
25 juni 2018Vragen fractie AWB Algemene Ledenvergadering VNG 2018
25 juni 2018Proces Begroting
7 juni 2018Peuterspeelzalen
7 juni 2018Voortgang zonnepanelenproject De Groene Zone
7 juni 2018Uitnodiging Groencafé op 2 juli 2018
7 juni 2018Constituerend beraad
4 juni 2018Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure Locaties
24 mei 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestelsestraat 16d
24 mei 2018Groenbeleidsplan
24 mei 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.
22 mei 2018Convenant persoonsgerichte aanpak radicalisering
17 mei 2018Motie Consultatie bij 'oudstek'
17 mei 2018Regiojaarverslag leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
17 mei 2018Gezondheidscentrum Waalre-dorp
17 mei 2018Het Klooster
15 mei 2018Einde huurcontract Laan van Diepenvoorde 8 en 32
2 mei 2018Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren
2 mei 2018Ontwerpbestemmingsplan Mosbroekseweg 2
2 mei 2018Toezicht en handhaving kinderopvang
18 april 2018Motie vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)
17 april 2018Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'
21 maart 2018Ontwerpbestemmingsplan Willibrordushof Waalre
21 maart 2018Motie voorstel innamepunt / milieustraat voormalige gemeentewerf
19 maart 2018Woningbouwprogramma
19 maart 2018Motie Blijverslening
15 maart 2018Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking Woonvisie
14 maart 2018Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
13 maart 2018Planning project Duurzaam door Waalre
8 maart 2018Passend onderwijs
1 maart 2018Motie aansluiten Statiegeldalliantie
28 februari 2018Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke Regelingen
26 februari 2018Implementatie Omgevingswet
22 februari 2018Verenigingen kennis laten maken met het Huis van Waalre
21 februari 2018Motie budget toerisme beleid
20 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam Waalre
15 februari 2018Huisvesting statushouders
15 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame Waalre
5 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplan
1 februari 2018VN Verdrag en Inclusief Beleid
1 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijs
30 januari 2018Start inwonerspanel
29 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds Brabant
29 januari 2018Realisatie tijdelijke woningen
18 januari 2018Stand van zaken Overeenkomst Welzorg
18 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende gronden
17 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2
10 januari 2018Reactie college op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't Hazzo
9 januari 2018Huisvesting statushouders
3 januari 2018Exploitatie Het Huis van Waalre
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan Buitengebied
18 december 2017Virenze surseance van betaling
13 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering Bereikbaarheidsagenda
8 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersing
6 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van Waalre
4 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid Astbesttaken
30 november 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022
30 november 2017Enquête en onderzoek project Duurzaam door Waalre en Den Hof
22 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan Willibrordushof
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48b (zonnepark)
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin Julianalaan
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14
14 november 2017Burgerpeiling 2017
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den Hof
30 oktober 2017Stand van zaken realisatie zonnepark op het voormalig honkbalveld (sportpark Waalre) aan de Dreefstraat
10 oktober 2017Datalek
4 oktober 2017VN Verdrag
4 oktober 2017Inkoop Jeugd en Wmo
29 september 2017Woonvisie
27 september 2017Fietspad Oude Spoorbaantracé
25 september 2017Beroep bestemmingsplan Buitengebied
14 september 2017Woningbouw Gestelsestraat 16
31 augustus 2017Burgerpeiling
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevinsvergunning appartementen Eindhovenseweg 24
25 juli 2017Huisvesting statushouders
13 juli 2017Stedelijke Gebied Eindhoven met als thema Wonen
13 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en ondersteuningssubsidies 2017
11 juli 2017Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
11 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven Dommel
28 juni 2017Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
27 juni 2017Bewonersavond n.a.v. bodemverontreiniging Emmastraat 1a
20 juni 2017Casus inburgering inwoner
19 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den Hof
15 juni 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
12 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
12 juni 2017Meicirculaire Gemeentefonds 2017-2025 en doorwerking in de Kadernota 2018
8 juni 2017Welzorg
31 mei 2017Overeenkomst peuterspeelplekken
4 mei 2017Motie PvdA-AWB Jaarverslag PlusTeam d.d. 24 mei 2015
4 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2
2 mei 2017Onderzoek oost-west verbinding
25 april 2017Duurzame nieuwbouw
18 april 2017Huisvesting statushouders
13 april 2017Stand van zaken Herinrichting Markt Waalre-dorp
13 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't Hazzo
6 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
6 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuis
29 maart 2017Managementletter- tussentijdse controle 2016
27 maart 2017Inkoop peuterspeelplekken
15 maart 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
13 maart 2017Jaarverslag Twinning Ishøj
9 maart 2017Omgevingswet
8 maart 2017Stand van zaken duurzaamheid
6 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie Pachtbeleid
13 februari 2017Passend Onderwijs
8 februari 2017Gemeenschappelijke regelingen
30 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't Hazzo
9 januari 2017Informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorp
5 januari 2017Evenementenbeleid Waalre 2017
3 januari 2017Verloop jaarwisseling 2016-2017
13 december 2016Voortgang project N69 en omgeving
7 december 2016N69/Dommeldal de Hogt
6 december 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen Voldijn
6 december 2016Jaarwisseling
6 december 2016Ontwikkelingen Stedelijk Gebied
15 november 2016Samenwerking gemeente Veldhoven
3 november 2016Verwachtigen kosten Individuele Jeugdhulp
2 november 2016Gunning aannemer multifunctioneel gemeentehuis
2 november 2016Crowdfunding
29 september 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mosbroekseweg 4
26 september 2016Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de vier regionale GR-en
15 september 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: start pilot hoogfrequent inzamelen
14 september 2016Stand van zaken multifunctioneel gemeentehuis
11 augustus 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
27 juli 2016Vervolg aanpak Huishoudelijke hulp
26 juli 2016Herbegrenzing EHS Waalre-Noord
12 juli 2016Komst AZC Waalre
12 juli 2016Uitvoering amendement subsidie gemeentelijke monumenten
12 juli 2016 Integrale Strategie Ruimte
30 juni 2016Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Noord fase 2
28 juni 2016Vervolg advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
28 juni 2016Boerderij de Rooische Hoeve
23 juni 2016Tariefdifferentiatie rioolheffing
14 juni 2016Uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 m.b.t. huishoudelijke hulp
14 juni 2016Meicirculaire Gemeentefonds 2016-2020 en doorwerking in de Kadernota 2017
7 juni 2016Woningbouwprogramma
7 juni 2016Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat
6 juni 2016Voortgang project Den Hof
31 mei 2016Accountantscontrole jaarstukken 2015
31 mei 2016Boerderij de Rooische Hoeve
30 mei 2016Rectificatie bestemmingsplan Buitengebied
24 mei 2016Voortgang opvang vluchtelingen Waalre
10 mei 2016Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
3 mei 2016Aanpak herinrichting Eindhovenseweg en omgeving
25 april 2016Tekort macrobudget Jeugd Zuidoost-Brabant 2015
21 april 2016Informatie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant
20 april 2016Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulp
19 april 2016Reactie college op advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
14 april 2016Advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
14 april 2016Start werkzaamheden Park de Meeris
12 april 2016Gebiedsvisie 't Hazzo
11 april 2016Deelname Waalre aan ruilverkaveling
30 maart 2016 Asfaltonderhoud 2016
16 maart 2016Voortgang project Beekdael
10 maart 2016Ondersteuningsbeleid
7 maart 2016Toekomst Peuterspeelzaalwerk
4 maart 2016Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied Eindhoven
2 maart 2016Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
17 februari 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen
10 februari 2016Rechtmatigheid Sociaal Domein
2 februari 2016Grondwatersituatie Arembergstraat en omgeving
26 januari 2016Artikel 160 lid 1 en aanhef onder f Gemeentewet
19 januari 2016Werkzaamheden Heikantstraat 23 te Waalre
19 januari 2016Evaluatie W100 7 november 2015
7 januari 2016Goedkeuring begroting Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
4 januari 2016Inkomsten grondverkoop bij de Brede School Waalre
4 januari 2016Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA 2016-2020)