Raadsinformatiebrieven

Lijst van raadsinformatiebrieven
DatumOnderwerp
21 oktober 2020Fietsuitvoeringsplan 2020-2030
15 oktober 2020Onderzoek huisvesting basisscholen Voldijn
14 oktober 2020Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld
1 oktober 2020Woningbouwimpuls Stedelijk Gebied Eindhoven
1 oktober 2020Integrale Planning projecten Openbare Ruimte
1 oktober 2020Inwonerspeiling Corona
29 september 2020Huisvesting statushouders
28 september 2020Start Ruimtelijke Ontwikkeling projecten met participatie
23 september 2020Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 25 september 2020
17 september 2020Fietsstraat Oude Kerkstraat
17 september 20201e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
16 september 2020Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2020
10 september 2020Jaarverslag Stedelijk Gebied Eindhoven 2019
4 september 2020Ontwerp bestemmingsplan Ligtvoet Aalst
4 september 2020Nationale Brainport Actieagenda
4 september 2020Informatiebrief Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2022
31 augustus 2020Toezeggingen herontwikkeling 't Hazzo
20 augustus 2020Opbrengst denkfase omgevingsvisie Waalre
20 augustus 2020Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
13 augustus 2020Reactie op verspreidde e-mail
11 augustus 2020Informatie over de ontstane situatie
14 juli 2020Convenant Bondgenootschap tegen ondermijning in Brabant-Zeeland
9 juli 2020Terugkoppeling raadsinformatieavond Concept Regionale Energiestrategie
6 juli 2020Aanvraag Woningbouwimpuls
3 juli 2020Combinatie werkzaamheden glasvezel-gas-water
1 juli 2020Business Case PlusTeam
26 juni 2020Uitgestelde ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juni 2020Financiële update
19 juni 2020Resultaten panelonderzoek 'Impact van het Coronavirus in Zuidoost-Brabant'
18 juni 2020Update corona in Waalre
18 juni 2020Reactie college op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
12 juni 2020Opbrengst droomfase omgevingsvisie Waalre
10 juni 2020Regionale Inkoopsamenwerking "Een 10 voor de jeugd'
10 juni 2020Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019
10 juni 2020Asfaltering Molenstraat
8 juni 2020Voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best, Veldhoven en Waalre
8 juni 2020Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid
27 mei 2020Ontwikkelingen Dommeldal de Hogt
27 mei 2020Sport- en Beweegakkoord
26 mei 2020Stand van zaken Het Klooster
26 mei 2020Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven
26 mei 2020Ontwikkelstrategie woontorentje Heistraat Noord fase 2
25 mei 2020Monitor Sociaal Domein
14 mei 2020Voortgang realisatie visie vitaal Dorpshart Aalst 2.0
30 april 2020Oprichting Kempen Interventie Team (KIT)
30 april 2020Vaststelling Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019
30 april 2020Ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen
30 april 2020Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Achtervoorde
30 april 2020Jaarverslag 2019 en onderzoeksprogramma 2020 rekenkamercommissie
30 april 2020Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134
29 april 2020Stand van zaken Duurzaam door Waalre
22 april 2020Rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2019 verantwoording
21 april 2020Stikstof en stikstofregistratiesysteem (SSRS)
1 april 2020Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
27 maart 2020Eikenprocessierups
27 maart 2020Verrijkte gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport City
19 maart 2020Ontwerpbestemmingsplan 't Hazzo en omgeving
18 maart 2020Coronavirus
12 maart 2020Voorontwerp bestemmingsplan Tuinen Oliemolen
9 maart 2020Verrijking gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport City
9 maart 2020Cliënervaringsonverzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet / Monitor Sociaal Domein
5 maart 20201e Corona besmetting in Waalre
4 maart 2020Reactie college op initiatiefvoorstel Burgerinitiatief
4 maart 2020Stand van zaken, samenhang en planning duurzaamheid
19 februari 2020Motie huisvesting hulpbehoevende ouderen Bastion hotel
18 februari 2020Aankoop Den Hof 108
18 februari 2020Jaarprogramma 2020 Stedelijk Gebied Eindhoven
7 februari 2020Evaluatie sluipverkeer Waalre-dorp
6 februari 2020Communicatie- en participatiestrategie Droomfase
6 februari 2020Aangepaste portefeuilleverdeling
4 februari 2020Fasering uitvoering Traverse Waalre
29 januari 2020Werksessie Kadernota 2021
22 januari 2020Vaststelling uitvoeringsprogramma Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020
22 januari 2020Coalitie Eén tegen eenzaamheid
22 januari 20203 partijen overleg Gildebosch-Gildewoud
16 januari 2020Voedselbos Waalre
19 december 2019Processchema Omgevingsvisie
19 december 2019Bestemmingsplanprocedure 't Hazzo en omgeving
17 december 2019Stand van zaken college van B&W
11 december 2019Vastgestelde wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
5 december 2019Ontwikkelscenario perceel De Bleeck 1 in Waalre
5 december 2019Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019
5 december 2019Uitspraak beroep bestemmingsplan Buitengebied
5 december 2019Ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
27 november 2019Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019
21 november 2019Voortgang aanbesteding Taxbus
21 november 2019Herontwikkeling Molenstraat 9-11
13 november 2019Amendement verordening OZB en motie zonnepanelen
5 november 2019Het Klooster
30 oktober 2019Aanpassing subsidieregeling afkoppelen
28 oktober 2019Stand van zaken herontwikkeling 't Laar
28 oktober 2019Behandeling landgoed Gildebosch
16 oktober 2019Proces alternatief voetbalkooi en JOP Waalre-dorp
14 oktober 2019Ontwerpwijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
10 oktober 2019Besluitvorming ombouw 't Hazzo
10 oktober 2019Stand van zaken zonnepark voormalig honkbalveld sportpark Waalre
10 oktober 2019Voortgang landgoed Achtervoorde
9 oktober 2019Bereikbaarheidsagenda
4 oktober 2019Principeverzoek Gildewoud versus ontwikkeling landgoed Gildebosch
3 oktober 2019Pilot Wijk-GGD
3 oktober 2019Manifest Iedereen doet mee
23 september 2019Huisvesting statushouders
19 september 2019Integrale Jeugdgezondheidszorg en verbetering van de GGD
16 september 2019Uitvoering speelruimtebeleid in 2019-2020
16 september 2019Inkoopsamenwerking Jeugdhulp
4 september 2019Stichting Waalres Museum
27 augustus 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten
26 augustus 2019Brief diverse bewoners Gestelsestraat d.d. 10 augustus 2019
22 augustus 2019Deelname aanvraag Van Gogh Nationaal Park
21 augustus 2019Besluitvorming ombouw 't Hazzo
21 augustus 2019Voorontwerp wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat
8 juli 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten
3 juli 2019Voortgang proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken
2 juli 2019Parkeer-Hub
4 juni 2019Huurharmonisatie gemeenschapshuizen Het Huis van Waalre en het Klooster
29 mei 2019Stemmen Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2019Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waalre-dorp
13 mei 2019Tekort jeugdhulp 2018 en 2019
9 mei 2019Proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken
9 mei 2019Motie nuggers
8 mei 2019Strategie werklocaties Waalre
8 mei 2019Huisvesting statushouders
2 mei 2019Verloop verkiezingen
25 april 2019Uitwerking kadernota Burgerparticipatie
24 april 2019Ontwerp bestemmingsplan Michiel de Ruyterstraat
24 april 2019Rapport actualisatie Den Hof Aalst (BRO)
18 april 2019Inkoopsamenwerking Jeugdhulp
17 april 2019Motie Samen met Waterschap voor energietransitie
10 april 2019Sloop zalengedeelte 't Hazzo
9 april 2019Aanvullende informatie
4 april 2019Beëindiging coalitie
3 april 2019Sterkteberekening bruggen
27 maart 2019Parkeerbehoefte in de regio
18 maart 2019Intentieovereenkomst gezonde duurzame leefomgeving
7 maart 2019Woondeal regio Eindhoven
28 februari 2019Verslag Werkgeverscommissie en jaarplan 2019
27 februari 2019Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied Eindhoven
25 februari 2019Jaarverslag Twinning Ishøj 2018
20 februari 2019Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven
18 februari 2019Lager financieel voordeel kavelruil Dommeldal de Hogt
6 februari 20192e Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
6 februari 2019Oudstek: steun- en informatiepunt voor ouderen
31 januari 2019Onderzoek integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaar
24 januari 2019Voorontwerp bestemmingsplan Michiel de Ruyterstraat
18 januari 2019Start inspraak bouwplannen Gestelsestraat
14 januari 2019Huisvesting statushouders
9 januari 2019Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018
19 december 2018beheer sportpark Hoeveland en sportpark De Aalstervelden
18 december 2018Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Zuid fase 1
12 december 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.
5 december 2018Afvalinzameling 2019 en 2020
5 december 2018Exploitatie Huis van Waalre
5 december 2018Rapportage informatieveiligheid 2017 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verantwoording
22 november 2018Toepassen burgerparticitpatie en duurzaamheid
8 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven
8 november 2018Stand van zaken regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone
7 november 2018Bestemmingsplan Eindhovenseweg 91A
29 oktober 2018Elektronisch bekendmaken en kennisgeven
25 oktober 2018Stand van zaken berekening bruggen Waalre
8 oktober 2018Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van Waalre
3 oktober 2018Beëindiging van de afvalproef met de afvalfiets per 1 november 2018
2 oktober 2018Aangepaste portefeuilleverdeling
1 oktober 2018Ontwikkelingen Eindhoven Airport na 2019
25 september 2018Het Klooster
20 september 2018Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet
19 september 2018Plan van aanpak Visie op Goed Wonen
17 september 2018Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren
13 september 2018Uitvoering speelruimtebeleid
13 september 2018BLIQ VeiIigheidsrapportage
6 september 2018Woon-zorgcomplex Molenstraat 8
5 september 2018Regionale ontwikkelingen m.b.t. samenwerking Jeugdhulp
3 september 2018Mosbroekseweg 2
28 augustus 2018Voortgang aanleg drainage Arembergstraat en omgeving
23 augustus 2018Groenbeleidsplan
22 augustus 2018Voorontwerpbestemmingsplan Eindhovensweg 91A
11 juli 2018Beheersmaatregelen Eindhoven in relatie tot regiosamenwerking
2 juli 2018Geitenhouderij zonder vergunning
2 juli 2018Zienswijze ontwerp Brabantse Omgevingsvisie
25 juni 2018Proces Begroting
25 juni 2018Vragen fractie AWB Algemene Ledenvergadering VNG 2018
7 juni 2018Voortgang zonnepanelenproject De Groene Zone
7 juni 2018Peuterspeelzalen
7 juni 2018Constituerend beraad
7 juni 2018Uitnodiging Groencafé op 2 juli 2018
4 juni 2018Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure Locaties
24 mei 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.
24 mei 2018Groenbeleidsplan
24 mei 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestelsestraat 16d
22 mei 2018Convenant persoonsgerichte aanpak radicalisering
17 mei 2018Het Klooster
17 mei 2018Gezondheidscentrum Waalre-dorp
17 mei 2018Motie Consultatie bij 'oudstek'
17 mei 2018Regiojaarverslag leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
15 mei 2018Einde huurcontract Laan van Diepenvoorde 8 en 32
2 mei 2018Ontwerpbestemmingsplan Mosbroekseweg 2
2 mei 2018Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren
2 mei 2018Toezicht en handhaving kinderopvang
18 april 2018Motie vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)
17 april 2018Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'
21 maart 2018Motie voorstel innamepunt / milieustraat voormalige gemeentewerf
21 maart 2018Ontwerpbestemmingsplan Willibrordushof Waalre
19 maart 2018Woningbouwprogramma
19 maart 2018Motie Blijverslening
15 maart 2018Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking Woonvisie
14 maart 2018Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
13 maart 2018Planning project Duurzaam door Waalre
8 maart 2018Passend onderwijs
1 maart 2018Motie aansluiten Statiegeldalliantie
28 februari 2018Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke Regelingen
26 februari 2018Implementatie Omgevingswet
22 februari 2018Verenigingen kennis laten maken met het Huis van Waalre
21 februari 2018Motie budget toerisme beleid
20 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam Waalre
15 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame Waalre
15 februari 2018Huisvesting statushouders
5 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplan
1 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijs
1 februari 2018VN Verdrag en Inclusief Beleid
30 januari 2018Start inwonerspanel
29 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds Brabant
29 januari 2018Realisatie tijdelijke woningen
18 januari 2018Stand van zaken Overeenkomst Welzorg
18 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende gronden
17 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2
10 januari 2018Reactie college op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't Hazzo
9 januari 2018Huisvesting statushouders
3 januari 2018Exploitatie Het Huis van Waalre
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan Buitengebied
18 december 2017Virenze surseance van betaling
13 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering Bereikbaarheidsagenda
8 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersing
6 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van Waalre
4 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid Astbesttaken
30 november 2017Enquête en onderzoek project Duurzaam door Waalre en Den Hof
30 november 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022
22 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan Willibrordushof
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14
14 november 2017Burgerpeiling 2017
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48b (zonnepark)
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin Julianalaan
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den Hof
30 oktober 2017Stand van zaken realisatie zonnepark op het voormalig honkbalveld (sportpark Waalre) aan de Dreefstraat
10 oktober 2017Datalek
4 oktober 2017Inkoop Jeugd en Wmo
4 oktober 2017VN Verdrag
29 september 2017Woonvisie
27 september 2017Fietspad Oude Spoorbaantracé
25 september 2017Beroep bestemmingsplan Buitengebied
14 september 2017Woningbouw Gestelsestraat 16
31 augustus 2017Burgerpeiling
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevinsvergunning appartementen Eindhovenseweg 24
25 juli 2017Huisvesting statushouders
13 juli 2017Stedelijke Gebied Eindhoven met als thema Wonen
13 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en ondersteuningssubsidies 2017
11 juli 2017Regiojaarverslag leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim
11 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven Dommel
28 juni 2017Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
27 juni 2017Bewonersavond n.a.v. bodemverontreiniging Emmastraat 1a
20 juni 2017Casus inburgering inwoner
19 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den Hof
15 juni 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
12 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
12 juni 2017Meicirculaire Gemeentefonds 2017-2025 en doorwerking in de Kadernota 2018
8 juni 2017Welzorg
31 mei 2017Overeenkomst peuterspeelplekken
4 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2
4 mei 2017Motie PvdA-AWB Jaarverslag PlusTeam d.d. 24 mei 2015
2 mei 2017Onderzoek oost-west verbinding
25 april 2017Duurzame nieuwbouw
18 april 2017Huisvesting statushouders
13 april 2017Stand van zaken Herinrichting Markt Waalre-dorp
13 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't Hazzo
6 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuis
6 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven
29 maart 2017Managementletter- tussentijdse controle 2016
27 maart 2017Inkoop peuterspeelplekken
15 maart 2017Voortgang project Duurzaam door Waalre
13 maart 2017Jaarverslag Twinning Ishøj
9 maart 2017Omgevingswet
8 maart 2017Stand van zaken duurzaamheid
6 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie Pachtbeleid
13 februari 2017Passend Onderwijs
8 februari 2017Gemeenschappelijke regelingen
30 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't Hazzo
9 januari 2017Informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorp
5 januari 2017Evenementenbeleid Waalre 2017
3 januari 2017Verloop jaarwisseling 2016-2017
13 december 2016Voortgang project N69 en omgeving
7 december 2016N69/Dommeldal de Hogt
6 december 2016Ontwikkelingen Stedelijk Gebied
6 december 2016Jaarwisseling
6 december 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen Voldijn
15 november 2016Samenwerking gemeente Veldhoven
3 november 2016Verwachtigen kosten Individuele Jeugdhulp
2 november 2016Crowdfunding
2 november 2016Gunning aannemer multifunctioneel gemeentehuis
29 september 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mosbroekseweg 4
26 september 2016Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de vier regionale GR-en
15 september 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: start pilot hoogfrequent inzamelen
14 september 2016Stand van zaken multifunctioneel gemeentehuis
11 augustus 2016Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
27 juli 2016Vervolg aanpak Huishoudelijke hulp
26 juli 2016Herbegrenzing EHS Waalre-Noord
12 juli 2016Uitvoering amendement subsidie gemeentelijke monumenten
12 juli 2016Komst AZC Waalre
12 juli 2016 Integrale Strategie Ruimte
30 juni 2016Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Noord fase 2
28 juni 2016Boerderij de Rooische Hoeve
28 juni 2016Vervolg advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
23 juni 2016Tariefdifferentiatie rioolheffing
14 juni 2016Uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 m.b.t. huishoudelijke hulp
14 juni 2016Meicirculaire Gemeentefonds 2016-2020 en doorwerking in de Kadernota 2017
7 juni 2016Woningbouwprogramma
7 juni 2016Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat
6 juni 2016Voortgang project Den Hof
31 mei 2016Boerderij de Rooische Hoeve
31 mei 2016Accountantscontrole jaarstukken 2015
30 mei 2016Rectificatie bestemmingsplan Buitengebied
24 mei 2016Voortgang opvang vluchtelingen Waalre
10 mei 2016Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
3 mei 2016Aanpak herinrichting Eindhovenseweg en omgeving
25 april 2016Tekort macrobudget Jeugd Zuidoost-Brabant 2015
21 april 2016Informatie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant
20 april 2016Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulp
19 april 2016Reactie college op advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
14 april 2016Start werkzaamheden Park de Meeris
14 april 2016Advies klankbordgroep Boerderij Rooische Hoeve
12 april 2016Gebiedsvisie 't Hazzo
11 april 2016Deelname Waalre aan ruilverkaveling
30 maart 2016 Asfaltonderhoud 2016
16 maart 2016Voortgang project Beekdael
10 maart 2016Ondersteuningsbeleid
7 maart 2016Toekomst Peuterspeelzaalwerk
4 maart 2016Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied Eindhoven
2 maart 2016Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven
17 februari 2016Stand van zaken transitie Van afval naar grondstof: pilot hoogfrequent inzamelen
10 februari 2016Rechtmatigheid Sociaal Domein
2 februari 2016Grondwatersituatie Arembergstraat en omgeving
26 januari 2016Artikel 160 lid 1 en aanhef onder f Gemeentewet
19 januari 2016Werkzaamheden Heikantstraat 23 te Waalre
19 januari 2016Evaluatie W100 7 november 2015
7 januari 2016Goedkeuring begroting Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
4 januari 2016Inkomsten grondverkoop bij de Brede School Waalre
4 januari 2016Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA 2016-2020)