Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie geen woorden maar daden over uitvoering VN-verdrag gehandicapten 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie wateroverlast samen met burgers
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie voorziening voor burgerinitiatieven20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie blijverslening 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie AED cursus raad en college 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimulering jeugdcultuurfonds
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie budget toerisme beleid 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie Omgevingswet
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n11 A-Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Heistraat Zuid Fase 2, Waalre NoordMotie Heistraat Zuid Fase 2, Waalre Noord 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n10 A-Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een zonnepark op het voormalige honkbalveld op het perceel Dreefstraat 48bMotie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren15 mei 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsMotie inzamelpunt huisraad/milieustraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GL, AWB, ZW14 en LW inzake statiegeldalliantieMotie statiegeldalliantie 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n10 A-Voorstel gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgevingMotie Consultatie bij 'oudstek' 6 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag GL-D66-ZW14-PvdA KinderpardonMotie kinderpardon (vreemd aan de orde van de dag)
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie invulling driehoek 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie borging voorschoolse voorziening 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie nuggers 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie bestaansminimum 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie geef ons een stem in de regio 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie een directe stem voor onze inwoners 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie stimulering aangepast sporten Waalre 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie Hazzo terrein 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie onderzoek draagvlak hoogfrequent afvalinzameling bewoners proefwijk 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie jeugdzorg 2 oktober 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie geen onnodig geld uitgeven 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Motie gierkelder Mosbroekseweg 2 4 september 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie GL-PvdA-Zw14: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: vuurwerk
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017\n11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorvenMotie tuinkorven 4 april 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018\n13 Aangekondigd fracties GL-PvdA-ZW14: Motie vreemd aan de orde van de dag: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerk
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag pilot alternatief vervoer De VoldijnMotie pilot alternatief vervoer De Voldijn21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n11 A-Voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’Motie tuinkorven21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Cultuuromslag
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Burgerinitiatief20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidMotie intensiever beheer braakliggende terreinen
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025Motie Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 11 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-4-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag instellen verkennerMotie aanstellen verkenner10 april 2018
Motie speelvoorzieningen11 juli 2017
Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie
Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam 6 juni 2017