Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie voorziening voor burgerinitiatieven
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie blijverslening 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie AED cursus raad en college 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie geen woorden maar daden over uitvoering VN-verdrag gehandicapten 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie wateroverlast samen met burgers
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie budget toerisme beleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimulering jeugdcultuurfonds
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie Omgevingswet
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsMotie inzamelpunt huisraad/milieustraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GL, AWB, ZW14 en LW inzake statiegeldalliantieMotie statiegeldalliantie
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n10 A-Voorstel gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgevingMotie Consultatie bij 'oudstek'
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017\n11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorvenMotie tuinkorven 4 april 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag pilot alternatief vervoer De VoldijnMotie pilot alternatief vervoer De Voldijn21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n11 A-Voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’Motie tuinkorven21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Cultuuromslag
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Burgerinitiatief20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidMotie intensiever beheer braakliggende terreinen
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025Motie Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 11 juli 2017
Motie speelvoorzieningen11 juli 2017
Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie
Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam 6 juni 2017