Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen ongeveer 750 woningen. Waterplas De Meeris en de natuur er omheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk. De voormalige stortplaats aan de Broekweg is ontwikkeld tot een park met daarin een appartementencomplex. Aan het water komt ook nog een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'.

Locatie Waalre Noord

In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen. De woonwijk Waalre Noord kenmerkt zich door het dorpse karakter, met gevarieerde woningbouw en een ruime opzet van de wijk met groen en speeltuintjes. De wijk sluit aan op de dorpskern van Waalre met voorzieningen als basisscholen, winkels en een sportpark. Waalre Noord is goed bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A67 en ligt op fietsafstand van de High Tech Campus in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ASML in Veldhoven.

Kaart van het gebied van Waalre Noord

Gerealiseerd

Hoogh Waalre

In de eerste fase van Waalre Noord zijn in 2011 en 2012 circa 125 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.

Hoogh Waalre 't Vervolg

In het voorjaar van 2015 zijn 22 koopwoningen opgeleverd in het plan ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’. In 2015 is de inrichting van de woonwijk afgemaakt met de aanleg van bestrating en trottoirs, opritten, parkeerplaatsen, boulevard aan de waterplas en de groeninrichting. Na het succes van 'Hoogh Waale 't Vervolg' was het volgende gebied dat aan waterplas De Meeris ontwikkeld werd, het plan The Lodge met 35 energie neutrale woningen. De woningen zijn in 2019 opgeleverd.

De Boslaantjes

In het voorjaar van 2022 zijn de woningen in het plandeel De Boslaantjes, ten zuiden van de Heistraat, opgeleverd. Het woningbouwplan bestaat uit 65 gevarieerde woningen, waarvan 6 in de vorm van particuliere kavels aan de Heistraat. Hierna is ook de openbare ruimte (straten, speeltuin etc.) aangelegd.

Park de Meeris

Aan de Broekweg is Park de Meeris ontwikkeld met een appartementencomplex aan het water. In Park de Meeris wisselen heuvels en dalen elkaar af, waardoor het park op elke plek anders is. Vanaf de Van Dijklaan wordt in de toekomst een pad met kleurrijke beplanting, the colorful lane, gerealiseerd. Dit pad loopt naar het toekomstige horecapaviljoen aan het Gat van Waalre. De uitvoering van Park de Meeris is in 2016 gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eind 2017 opgeleverd. In 2018 en de jaren erna is het park ingericht met beplanting, paden en straatmeubilair.

In voorbereiding

De Bleeck 1

Aan De Bleeck 1 worden zes bungalows voor senioren gebouwd. Binnen een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgever project): particulieren gingen met elkaar in gesprek om de woningen samen te ontwikkelen. De toekomstige bewoners zijn zelf de projectontwikkelaars en samen nemen ze de beslissingen. Alle kavels voor de bungalows zijn verkocht. Het bestemmingsplan is aangepast om de ontwikkeling mogelijk te maken. De bouw start in het voorjaar van 2024.

Waderlo

Als afronding van het bouwgebied aan de zuidzijde van waterplas De Meeris gaat Waderlo een spraakmakend woongebouw met 5 appartementen realiseren. Dit woongebouw moet een toonbeeld van duurzaamheid worden. Verantwoord materiaalgebruik en energieneutraal bouwen, maar ook sociale duurzaamheid: de toekomstige bewoners en de omgeving zijn en worden intensief betrokken in het proces van ontwerp, realisatie en wonen.

De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dit betekent dat de ontwikkelaar kan gaan starten met de bouw. Dit is naar verwachting in de eerste helft van 2024. Er zijn nog appartementen te koop. Kijk voor meer informatie op de website van Waderloof op de site van de verkopend makelaar Waalre – Agterste meer 8 - Van Aken Makelaardij | Dit voelt als thuiskomen.

foto woongebouw Waderlo

Horecapaviljoen Natuurbelevingscentrum Buiten

In Park de Meeris komt aan het water een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'. Naast horeca heeft het paviljoen een educatieve functie voor bezoekers van het gebied. Om de horecavoorziening te kunnen realiseren, is het bestemmingsplan aangepast. De beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt nog. De zitting wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. De omgevingsvergunning is verleend. Er is bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning.

Heijde Park

De fase die na 'De Boslaantjes' ontwikkeld wordt, is Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2). Hier worden 151 woningen gebouwd die aansluiten bij met name de lokale en regionale woningbehoefte, vastgelegd in de woningbouwafspraken tussen 9 regiogemeenten. De gemeenteraad van Waalre heeft in april 2019 ingestemd met het verkavelingsmodel 'Ovalen in heideparkbos'. Buro Lubbers heeft dit model uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad heeft in 2020 dit plan vastgesteld. Het thema voor de woningen in deze fase is 'een exclusief woonmilieu'. Dat vertaalt zich vooral in de kwaliteit en exclusiviteit van het landschap en openbare ruimte rondom de woningen. Het bestemmingsplan moet voor deze ontwikkeling worden aangepast.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Iedereen is dan in de gelegenheid om een zienswijze op het bestemmingsplan in te dienen. Als het proces van het bestemmingsplan voorspoedig verloopt, kan de grond eind 2024 bouwrijp gemaakt worden. Er is een bureau bezig met het maken van bestektekeningen en inrichtingsplannen Het bouw- en woonrijp maken van Heijde Park wordt straks uitgevoerd door een partij die wordt gekozen via een aanbestedingsprocedure. Het woningbouwplan bestaat uit gevarieerde woningentypes met sociale huurwoningen, goedkopere koopwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Tevens is de mogelijkheid van een CPO-project en enkele losse bouwkavels voor eigen bouw opgenomen. De woningen komen in 2024 in de verkoop, waarna de bouw van de woningen in de eerste helft van 2025 kan starten.

Fase 3

De gemeente is gestart met de ontwikkeling van het volgende gebied in Waalre Noord: fase 3. Deze locatie ligt ten westen van de Onze Lieve Vrouwedijk en ten noorden van de Heuvelstraat. Er zullen naar verwachting ongeveer 350 woningen worden gerealiseerd. Het streven is om in 2025 de eerste woningen te verkopen en in 2026 te starten met de bouw. In januari 2023 heeft de gemeenteraad de kaders voor deze ontwikkeling vastgesteld. Daarbij is veel aandacht gevraagd voor inbreng, ideeën en meningen van belanghebbenden zoals bewoners, eigenaren en gebruikers. In 2023 heeft iedereen middels een participatietraject de mogelijkheid gekregen om inbreng te geven voor de stedenbouwkundige visie. We hebben veel ideeën, suggesties en eventuele zorgen gehoord en besproken. Het doel is dat we gezamenlijk een leefomgeving bouwen die aan de behoeften van de gemeenschap voldoet.

In november 2023 is een concept van de stedenbouwkundige visie voor de nieuwe woonwijk gepresenteerd. Als onderdeel van het participatietraject, zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. Opmerkingen en suggesties worden verwerkt. In het voorjaar van 2024 krijgt de gemeenteraad een terugkoppeling van de gesprekken en inbreng van inwoners. Ook ligt dan het Stedenbouwkundig concept ter instemming voor aan de gemeenteraad. Na akkoord wordt dit concept in 2024 verder uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan. Daarin wordt de opzet en de verkaveling vastgelegd.

Lees meer over dit project op waalre.nl/fase3. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.