Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen ongeveer 750 woningen. Waterplas De Meeris en de natuur er omheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk. De voormalige stortplaats aan de Broekweg is ontwikkeld tot een park met daarin een appartementencomplex. Aan het water komt ook nog een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'.

Locatie Waalre Noord

In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen. De woonwijk Waalre Noord kenmerkt zich door het dorpse karakter, met gevarieerde woningbouw en een ruime opzet van de wijk met groen en speeltuintjes. De wijk sluit aan op de dorpskern van Waalre met voorzieningen als basisscholen, winkels en een sportpark. Waalre Noord is goed bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A67 en ligt op fietsafstand van de High Tech Campus in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ASML in Veldhoven.

Kaart van het gebied van Waalre Noord

Gerealiseerd

Hoogh Waalre

In de eerste fase van Waalre Noord zijn in 2011 en 2012 circa 125 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.

Hoogh Waalre 't Vervolg

In het voorjaar van 2015 zijn 22 koopwoningen opgeleverd in het plan ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’. In 2015 is de inrichting van de woonwijk afgemaakt met de aanleg van bestrating en trottoirs, opritten, parkeerplaatsen, boulevard aan de waterplas en de groeninrichting. Na het succes van 'Hoogh Waale 't Vervolg' was het volgende gebied dat aan waterplas De Meeris ontwikkeld werd, het plan The Lodge met 35 energie neutrale woningen. De woningen zijn in 2019 opgeleverd.

De Boslaantjes

In het voorjaar van 2022 zijn de woningen in het plandeel De Boslaantjes, ten zuiden van de Heistraat, opgeleverd. Het woningbouwplan bestaat uit 64 65 gevarieerde woningen, waarvan 6 in de vorm van particuliere kavels aan de Heistraat. Meer informatie over het plan is te vinden op www.nieuwbouw-deboslaantjes.nl.

Afronding Boslaantjes

De woningen in het plandeel De Boslaantjes zijn in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Hierna is ook de openbare ruimte (straten, speeltuin etc.) aangelegd. Nadat de gemeente aan de aannemer had gevraagd om enkele zaken aan te passen / te verbeteren kan de openbare ruimte  nu worden afgerond.

Park de Meeris

Aan de Broekweg is Park de Meeris ontwikkeld met een appartementencomplex aan het water. In Park de Meeris wisselen heuvels en dalen elkaar af, waardoor het park op elke plek anders zal zijnis. Vanaf de Van Dijklaan loopt een pad met kleurrijke beplanting, the colorfull lane, naar het toekomstige horecapaviljoen. De uitvoering van Park de Meeris is in 2016 gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eind 2017 opgeleverd. In 2018 en de jaren erna is het park ingericht met beplanting, paden en straatmeubilair.

In voorbereiding

De Bleeck 1

Aan de Bleeck 1 is een CPO-project gestart om 6 patiowoningen te realiseren. Het bestemmingsplan is aangepast om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Waderlo

Als afronding van het bouwgebied aan de zuidzijde van waterplas De Meeris gaat Waderlo een spraakmakend woongebouw met 5 appartementen realiseren. Dit woongebouw moet een toonbeeld van duurzaamheid worden. Verantwoord materiaalgebruik en energieneutraal bouwen, maar ook sociale duurzaamheid: de toekomstige bewoners en de omgeving worden intensief betrokken in het proces van ontwerp, realisatie en wonen. De gemeente heeft een Biedboek opgesteld als leidraad voor de ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op www.waderlo.nl.

Update Waderlo aan de Meeris

De omgevingsvergunning voor de bouw van het  bijzondere woongebouw Waderlo met 5 appartementen aan waterplas De Meeris in onherroepelijk. Dit betekent dat de ontwikkelaar kan gaan starten met de bouw.  Dit is naar verwachting in het najaar. Er zijn nog appartementen te koop. Kijk voor meer informatie op de website van Waderlo.

Natuurbelevingscentrum Buiten

Omgevingsvergunning is aangevraagd. Stand van zaken opgevraagd bij Iris Jongsma.

Volgende fasen

Horecapaviljoen

In Park de Meeris komt aan het water een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'. Naast horeca heeft het paviljoen een educatieve functie voor bezoekers van het gebied. Om de horecavoorziening te kunnen realiseren, is het bestemmingsplan aangepast.

Heijde Park

De fase die na 'De Boslaantjes' ontwikkeld wordt, is Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2). Hier worden ongeveer 165 woningen gebouwd die aansluiten bij met name de regionale woningbehoefte, vastgelegd in de woningbouwafspraken tussen 9 regiogemeenten. De gemeenteraad van Waalre heeft in april 2019 ingestemd met het verkavelingsmodel 'Ovalen in heideparkbos'. Buro Lubbers heeft dit model uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Het thema voor de woningen in deze fase is 'een exclusief woonmilieu'. Dat vertaalt zich vooral in de kwaliteit en exclusiviteit van het landschap en openbare ruimte rondom de woningen. Het bestemmingsplan wordt medio 2022 in procedure gebracht. De bouw van deze woningen zal niet eerder starten dan 2024.

Updates

Update Heijde Park

Het laatste onderdeel van de woningbouwontwikkeling van Waalre Noord fase 2 is plan Heijde Park. De afgelopen maanden voerde de gemeente intensief overleg met de particuliere ontwikkelaars, woonstichting en eigenaren. Deze gesprekken verliepen goed, met als uitkomst dat de partijen passende afspraken maakten over zaken als fasering, kosten en woningtypen. Mooi nieuws voor de voortgang van de woningbouwontwikkeling: er komt schot in de zaak.

De planning is om het bestemmingsplan eind 2023 in de gemeenteraad te behandelen. Dat betekent dat het bestemmingsplan direct na de zomervakantie ter inzage wordt gelegd. Iedereen is dan in de gelegenheid om een zienswijze op het bestemmingsplan in te dienen. Als het proces van het bestemmingsplan voorspoedig verloopt, kan de grond in het voorjaar van 2024 bouwrijp gemaakt worden. Het bouw- en woonrijp maken van Heijde Park wordt straks uitgevoerd door een partij die wordt gekozen via een aanbestedingsprocedure. Hetzelfde geldt voor het maken van bestektekeningen en inrichtingsplannen, onderdelen die essentieel zijn voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied.

Om een plangebied klaar te maken voor bebouwing en het vervolgens te laten bewonen, moet de grond “bouw- en woonrijp” gemaakt te worden. Bij het bouwrijp maken van de grond wordt het plangebied vrij gemaakt van obstakels (zoals groen, verharding, funderingen, etc.) die de bouw in de weg kunnen staan. Ook worden kabels, riool  en leidingen aangelegd. Hierna wordt gebouwd. Na de bouw volgt het woonrijp maken van de grond. Bij het woonrijp maken wordt het openbare deel van het bouwterrein afgewerkt voor het uiteindelijke gebruik. Er worden voorzieningen aangelegd zoals de definitieve verharding en de straatverlichting.

Update De Bleeck 1

Het vastgestelde bestemmingsplan voor De Bleeck 1 lag tot 7 juni ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend voor dit plan. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van de zes patiowoningen is aangevraagd. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, kan de bouw starten. 

Aan De Bleeck 1 worden zes ruim opgezette bungalows gebouwd. Binnen een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgever project): particulieren gingen met elkaar in gesprek om de woningen samen te ontwikkelen. De toekomstige bewoners zijn zelf de projectontwikkelaars en samen nemen ze de beslissingen. Van de zes bungalows zijn er momenteel vier verkocht. De twee nog niet verkochte woningen zijn aangeboden op Funda.

Op 12 juli vindt er veldwerk plaats bij De Bleeck 1. Dit veldwerk betreft de uitvoering van een archeologisch proefsleuvenonderzoek.

Ontwerpschets de Bleeck 1

Fase 3

De gemeente is gestart met de ontwikkeling van het volgende gebied in Waalre Noord: fase 3. Deze locatie ligt ten westen van de Onze Lieve Vrouwedijk en ten noorden van de Heuvelstraat. Er zullen naar verwachting ongeveer 350 woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting worden de eerste woningen vanaf 2026 opgeleverd. Afgelopen 24 januari heeft de gemeenteraad de kaders voor ontwikkeling vastgesteld. Daarbij is veel aandacht gevraagd voor inbreng, ideeën en meningen van belanghebbenden zoals bewoners, eigenaren en gebruikers.

Op dit moment wordt gestart met het verder uitwerken van de kaders en het participatietraject. Direct betrokkenen hebben de mogelijkheid tot inbreng. Op donderdag 22 juni was er een buurtgesprek. We willen graag uw ideeën, suggesties en eventuele zorgen horen. Hoe moet de woonwijk eruit komen te zien? Wat is belangrijk? Het doel is dat we gezamenlijk een leefomgeving bouwen die aan de behoeften van de gemeenschap voldoet. 

Update Waalre Noord fase 3

In de vorige nieuwsbrief gaven we informatie over de ontwikkeling van Waalre Noord fase 3. De gemeenteraad stelde begin dit jaar de kaders voor ontwikkeling vast, waarbij veel aandacht werd gevraagd voor de inbreng, ideeën en meningen van belanghebbenden. Op basis hiervan zijn alle bewoners en eigenaren van het gebied benaderd met de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Vervolgens is op 22 juni 2023 een buurtgesprek georganiseerd als onderdeel van het participatietraject voor de woningbouw in Waalre Noord. Het doel van de avond was om input op te halen en te luisteren naar de betrokkenen. Inwoners kwamen met verschillende motieven naar het buurtgesprek: zowel uit nieuwsgierigheid als voor het inbrengen van goede ideeën en het eventueel uiten van zorgen.

De avond begon met een presentatie over de kenmerken van het gebied. Daarna gingen de aanwezigen in kleine groepen uiteen. Aan de hand van een aantal thema’s vond het gesprek met elkaar plaats over de nieuwe woonwijk. Naar voren kwam onder andere dat men veel waarde hecht aan groen en een landelijke uitstraling. Hiermee moet in de nieuwe wijk rekening worden gehouden. Ook is er de wens om voor alle leeftijdscategorieën te bouwen.  De Heuvelstraat wordt ook als waardevol gezien.

Voor de gemeente Waalre zijn de uitkomsten van het buurtgesprek en de individuele gesprekken erg belangrijk. Na deze eerste inventarisatie worden de opmerkingen verwerkt in een stedenbouwkundige visie. Dit geeft een globaal beeld van wat er mogelijk is in het gebied en hoe de ideeën van alle partijen ruimtelijk ingepast kunnen worden. In het najaar zal er nogmaals een buurtgesprek zijn om het plan en de gemaakte keuzen toe te lichten.
Welke opmerkingen wel of niet worden meegenomen komt in een later stadium aan bod. Heeft u het buurtgesprek op 22 juni gemist? U kunt een mail sturen naar waalrenoord@waalre.nl om uw inbreng alsnog met ons te delen. Licht u het liever mondeling toe? Bel dan met Stichting Zet via telefoonnummer 013-544 14 40.

Op deze pagina blijven we de actuele informatie over het project en de participatie plaatsen.