Ontwerplab Gezonde Duurzame Leefomgeving 2020-2022

Het ontwerplab Gezonde Duurzame Leefomgeving (GDL) is ontstaan doordat de functie van de doorgaande weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard (oude N69) van functie is veranderd. Binnen het ontwerplab zijn studenten van de TU/e (master Urbanism) aan de slag gegaan met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, is gezocht naar alternatieve vervoersoplossingen en is ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering.

Er is ontwerpend onderzoek gedaan naar 3 thema’s:

  • Regionale Mobiliteitshubs
  • Gezonde Stadsranden
  • Vitale Centra

Met een eindsymposium is 10 februari 2023 een einde gekomen aan het ontwerplab GDL. De eindpublicaties zijn te vinden op de website van TU/e.

Samenwerking

Gemeente Eindhovengemeente Valkenswaard, provincie Noord-Brabant, TU/ Eindhoven en gemeente Waalre werkten samen aan een Gezonde en Duurzame Stedelijke Corridor Eindhoven – Waalre – Valkenswaard. In een samenwerkingsverband zetten ze in op de ontwikkeling van een gezonde en duurzame leefomgeving rondom klimaatadaptatie, energietransitie, gezonde leefomgeving en de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit zowel op de corridor als in de directe omgeving.

De samenwerking richt zich op het delen van kennis en het verbinden van ambities in al bestaande projecten. Na beëindiging van het ontwerplab GDL wordt de samenwerking binnen projecten voortgezet om de ambities uit de GDL te verwezenlijken.

Wat hebben we gedaan?

Het ontwerplab is formeel van start gegaan op 23 januari 2020. Er is veel gesproken met betrokken burgers, ambtenaren en bestuurders. Aan de hand van deze interviews, workshops en overleggen is een goed beeld ontstaan van de projecten die momenteel worden uitgevoerd bij de samenwerkende gemeenten en de ambities en wensen die er zijn voor het gebied.

Betrokken specialisten zijn uitgenodigd voor werkbijeenkomsten met studenten. Onderzoeksresultaten en vraagstukken worden besproken. De ambities zijn weergegeven in een narratief. Met inzet van een maptionnair zijn ook alle inwoners en passanten van het gebied uitgenodigd een enquête in te vullen wat voor hen belangrijk is in een gezonde duurzame samenleving.

De kernteamleden van het ontwerplab en studenten en staf van de TU/e Urban Labs hebben alle input gebruikt voor nader onderzoek, het ontwikkelen van scenario’s (ontwerpend onderzoek) en het definiëren van mogelijke onderzoeksopgaven. Dit heeft geleidt tot 3 thema’s waar ontwerpend onderzoek op uitgevoerd is:

  • Regionale mobiliteit: hierbij is gekeken naar de mogelijkheid om autogebruik te reduceren over de Eindhovenseweg (oude N69) en de realisatie van een goed (H)OV netwerk met een regionale HUB in Valkenswaard. Hieruit blijkt dat met name flankerend beleid kansen biedt om meer mensen met het ov te laten rijden in plaats van de auto. Tevens liggen er kansen in het verbinden van de toekomstige HUB in Maarheeze HOV over Valkenswaard en via Waalre richting het centrum van Eindhoven en de Brainportcampussen
  • Gezonde stadsranden: hierbij is vanuit de literatuur en met behulp van expertsessies een gezondheidsafwegingskader ontwikkeld van waaruit een wenkend perspectief voor een gezond landschapsontwerp is opgesteld door bureau ParidonXdeGroot uit Amsterdam. Dit biedt aanknopingspunten voor ruimtelijke ingrepen die gezondheidswinst kunnen opleveren. Hiernaast is vanuit het gezondheidsafwegingskader een dialoogmodel ontwikkeld welke in de praktijk kan worden ingezet om het gesprek over gezondheid bij gebiedsontwikkeling te voeren.
  • In het onderzoek naar Vitale Centra is onderzocht in hoeverre het centrum van Valkenswaard gerevitaliseerd zou kunnen worden. Daarbij is gekeken naar vergroening, klimaatadaptatie en slimmer gebruik van bebouwing/bebouwde ruimte.

Verder zijn er door studenten vele wervende beelden gemaakt voor verschillende gebieden tussen Eindhoven zuid en het zuiden van Valkenswaard.

Wilt u graag meer weten over het ontwerplab Gezonde Duurzame Leefomgeving, stuur dan een mail naar: GDL@valkenswaard.nl of neem contact op met projectleider (in ruste) Bram Daamen, tel: 040-2282623.