Herinrichting Gestelsestraat zuid

In de afgelopen jaren hebben er rond de Gestelsestraat verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In totaal gaat het om vijf woningbouwontwikkelingen gelegen rechtstreeks aan of in de directe omgeving van de Gestelsestraat. Op dit moment wordt de Eindhovenseweg heringericht. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de verkeerssituatie, de waterhuishouding en de openbare ruimte van de Gestelsestraat. Daarom gaat de gemeente ook de Gestelsestraat herinrichten.

Doel

De gemeenteraad heeft in januari 2024 krediet beschikbaar gesteld voor planvoorbereiding van de Gestelsestraat zuid. De herinrichting is bedoeld om de bestaande inrichting te verbeteren en parkeer-, verkeersdruk en wateroverlast te verminderen. Het doel is dat na de werkzaamheden van de herinrichting:

 • De Gestelsestraat zuid een nieuwe uitstraling heeft gekregen;
 • De verkeersintensiteiten en sluipverkeer op de Gestelsestraat teruggedrongen worden;
 • De verkeersdruk op de Gestelsestraat is verminderd;
 • De verkeersveiligheid wordt verbeterd;
 • Er extra parkeervoorzieningen in de Gestelsestraat zijn gerealiseerd;
 • Wateroverlast in de Gestelsestraat is verminderd.

Onderzoek en ontwerp

In 2019 heeft adviesbureau Kragten de verkeerssituatie in de Gestelsestraat geanalyseerd en mogelijke knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld gebracht.

Eenrichtingsverkeer biedt voordelen

In november en december 2019 is een proef gehouden met het instellen van eenrichtingsverkeer in de Gestelsestraat in noordelijke richting tussen de Prunellalaan/Schoonoordstraat en restaurant Lugar. Uit de proef blijkt dat het instellen van eenrichtingsverkeer geen merkbare effecten heeft op het aantal verkeersbewegingen op de Akkerstraat en in het Kosterhof. Het instellen van eenrichtingsverkeer zorgt er wel voor dat de overlast en verkeersonveiligheid - die met name in de avondspits wordt ervaren vanwege te hard rijdend sluipverkeer - verdwijnt.

Daarnaast biedt de eenrichtingsweg mogelijkheid om in de straat enkele parkeervoorzieningen toe te voegen. Door een trottoir aan te leggen wordt de situatie in de straat ook voor voetgangers aanzienlijk verbeterd. Met deze aanpassingen aan de straat, kan gelijk het bestaande rommelige aanzien van de straat worden verbeterd, en meer groen worden ingepast.

Wateroverlast kan opgelost worden

Bewoners van de woningen aan de Gestelsestraat 4 t/m 8 ervaren bij hevige neerslag wateroverlast door oppervlakkig afstromend water. Na een onderzoek en berekeningen is hiervoor een advies opgesteld. Om de wateroverlast bij Gestelsestraat 4 t/m 8 te verminderen kunnen er maatregelen genomen worden bij de herinrichting van de Gestelsestraat. Door de weg hol aan te leggen kan er meer water worden geborgen op straat. Door de aanleg van een hemelwaterafvoer kan er meer water ondergronds geborgen worden. Hierdoor ontstaat er geen wateroverlast meer bij de woningen. Bijkomend voordeel van de aanleg van een (gescheiden) nieuwe hemelwaterafvoer, is dat het hemelwater van de weg na aanleg niet meer afgevoerd hoeft te worden via het vuilwaterriool. Dat maakt de weg klimaatbestendig en duurzaam.

Op basis hiervan is een voorontwerp voor de herinrichting van de Gestelsestraat gemaakt.

In gesprek met bewoners en omwonenden

Tijdens een inloopbijeenkomst op 5 juni 2019, konden bewoners en omwonenden ideeën inbrengen over de herinrichting. Ook zijn er individuele gesprekken met bewoners gevoerd. Vervolgens is tijdens de inloopbijeenkomst van 15 januari 2020, het voorontwerp van de herinrichting gepresenteerd aan de omgeving. Hierna begon de aanleg van de herinrichting van de Eindhovenseweg. Pas als deze klaar is, kunnen de werkzaamheden aan de Gestelsestraat beginnen. Dit doen we om overlast voor de omgeving te beperken en om de buurt zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe bewoners in de Gestelsestraat en omgeving komen wonen. Zij zijn mogelijk nog niet op de hoogte van de voorgenomen herinrichting. Daarom gaan we het voorontwerp in kwartaal 2/3 2024 aan de omgeving presenteren. We nodigen alle bewoners van de Gestelsestraat en omgeving uit om mee te praten en inbreng te geven over dit ontwerp. Het definitieve ontwerp zal later in 2024 gepresenteerd worden aan de omgeving.

Planning

 • Stap 1: Planuitwerking (februari 2024 t/m september 2024)
 • Stap 1a: Inloopbijeenkomst 1 (kwartaal 2/3 2024)
 • Stap 1b: Inloopbijeenkomst 2 (3e kwartaal 2024)
 • Stap 2: Aanbesteding (4e kwartaal 2024)
 • Stap 3: Realisatie (2025)

Meer informatie

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben dan kunt u mailen naar bcoppelmans@waalre.nl.