Duurzaam door Waalre

Duurzaam door Waalre omvat de herinrichting N69 en biedt kansen voor winkelcentrum Den Hof. Het is een complex en meerjarig project met een grote impact op de omgeving en de inwoners van Waalre. Het project Duurzaam door Waalre is op z’n vroegst eind 2022 helemaal afgerond.

Het doel is dat in 2022:

  • met name de Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre dorp (Heikantstraat binnen bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde Heistraat) opnieuw is ingericht
  • de verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg teruggedrongen worden van 21.000 motorvoertuigen per etmaal naar 13.500
  • er een verbod op doorgaand vrachtverkeer is ingesteld
  • de verkeersdruk op de Traverse is verminderd van 12.100 motorvoertuigen per etmaal naar circa 8.500
  • gelijktijdig met deze herinrichting maatregelen genomen zijn om het sluipverkeer in de woonwijken te doen afnemen
  • het winkelcentrum Den Hof is omgevormd naar een dorpshart waar het prettig verblijven is, ongeacht of je er boodschappen doet of wilt genieten van een versnapering op het terras. De relatie tussen Den Hof en de Eindhovenseweg wordt op een prettige wijze hersteld.

Start

De plannen voor de aanleg van de West-Parallelweg (N69) waren de aanleiding om in 2016 te starten met het project Duurzaam door Waalre. Het doel van Duurzaam door Waalre is om samen met de inwoners de leefbaarheid in de dorpskernen te verbeteren door het groen, veilig en levendiger te maken. Omdat de West-Parallelweg door meerdere gemeenten loopt, vindt er ook op regionaal niveau samenwerking plaats.

Duurzaam door Waalre bestaat uit drie onderdelen:

  • de herinrichting de Traverse in Waalre
  • de herinrichting Eindhovenseweg
  • het omvormen van het winkelcentrum Den Hof in een vitaal dorpshart Aalst

Omdat de projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vindt er intensief afstemming plaats binnen de stuurgroep Duurzaam door Waalre.

Terugblik

Op 13 september 2016 is de gemeenteraad voor het eerst in een raadsinformatieavond breed geïnformeerd over de start van het project Duurzaam door Waalre.

Optuigen organisatie

De eerste tijd is besteed aan het optuigen van een organisatie, waarin de inwoners van Waalre de gelegenheid kregen om mee te praten over het gehele project. Op een tweetal momenten zijn er begin 2017 algemene informatieavonden gehouden, waarbij geïnteresseerden zich konden opgeven voor deelname aan 2 denktanks (De Traverse + Eindhovenseweg).

Denktanks

Deze Denktanks bestaan uit een zo goed mogelijke afspiegeling van de betrokkenen en/of geïnteresseerden die gedurende het gehele project worden gevraagd mee te denken over de uitkomsten van het project. De Denktank die meegedacht heeft voor de Integrale gebiedsvisie centrum Aalst - Eindhovenseweg bestond uit circa 25 inwoners. Zij hebben zich unaniem achter de plannen geschaard, zoals die aan de raad werden aangeboden op 26 september 2017.

Vaststellen gebiedsvisie

Met het vaststellen van de ‘Gebiedsvisie Duurzaam door Waalre (PDF, 19.1 MB)’ in september 2017 door de gemeenteraad werd een belangrijke stap gezet. De raad benadrukte dat duurzaamheid een belangrijke plek in het plan moest krijgen. Ook de discussie over het al dan niet aanleggen van een toegangsweg op het zuidelijke plein moet nog verder worden gevoerd. Verder heeft de raad besloten om via een raadswerkgroep nauw betrokken te willen blijven bij het project. De raadswerkgroep is voor de verkiezingen twee maal bij elkaar geweest en verandert, na de verkiezingen, van samenstelling.

Vooruit

Op dit moment worden er twee nota’s van uitgangspunten geformuleerd: een voor het vitaal dorpshart Aalst en de andere voor de herinrichting van de wegen in Waalre en Aalst. Deze nota’s zijn het fundament voor de verdere uitvoering van het proces. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de beide nota’s nog in 2018 vaststelt.

De volgende stap is het maken van het Ontwerpplan (2018-2019) voor de herinrichting van de wegen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2022 afgerond.

De voorbereiding van het vitaal dorpshart Aalst volgen vanaf eind 2018 een ander proces. Allereerst wordt een realisatiestrategie vastgesteld, waarna afhankelijk van de mogelijkheden de ontwikkeling van het vitaal dorpshart Aalst in fases plaatsvindt.

Meer informatie

Op de websites Duurzaam door Waalre en Grenscorridor N69 wordt de voortgang van dit project gepubliceerd.