Duurzaam door Waalre

Een duurzaam gezonde leefomgeving. Dat is wat de gemeente Waalre wil bereiken met het project Duurzaam door Waalre.

Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-Dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, willen we het dorp teruggeven aan onze inwoners. Zodra de nieuwe verbindingsroute ‘De Westparallel’, een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2 (de nieuwe N69) door de Provincie is aangelegd, gaat de schop in de gemeente Waalre direct in de grond.

Het doel is dat in 2022:

  • Met name de Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre-Dorp (Heikantstraat binnen de bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwendijk tot aan de rotonde Heistraat) opnieuw ingericht
  • De verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg teruggedrongen worden met 40%
  • Doorgaand vrachtverkeer op de Eindhovenseweg geweerd wordt
  • De verkeersdruk op de Traverse in Waalre-Dorp is verminderd met 30%
  • Maatregelen in Waalre-Dorp genomen zijn om het sluipverkeer te doen afnemen
  • Het winkelcentrum Den Hof is omgevormd naar een dorpshart waar het prettig verblijven is, ongeacht of je er boodschappen doet of wilt genieten van een versnapering op het terras

3 onderdelen

Duurzaam door Waalre bestaat uit 3 onderdelen:

  • De herinrichting van de Traverse in Waalre
  • De herinrichting Eindhovenseweg
  • Het omvormen van het winkelcentrum Den Hof in een Vitaal Dorpshart Aalst

Omdat de projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vindt er intensief afstemming plaats binnen de stuurgroep Duurzaam door Waalre.

Denktanks

Twee denktanks (een voor de Traverse en een voor de Eindhovenseweg) bestaan uit een zo goed mogelijke afspiegeling van inwoners en/of geïnteresseerden die gedurende het gehele project worden gevraagd mee te denken over de uitkomsten van het project. De Denktank die meegedacht heeft over de Integrale gebiedsvisie centrum Aalst - Eindhovenseweg, bestond uit circa 25 inwoners. Zij hebben zich unaniem achter de Gebiedsvisie Duurzaam door Waalre geschaard, die in september 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. De raad benadrukte dat duurzaamheid een belangrijke plek in het plan moest krijgen. Ook de discussie over het al dan niet aanleggen van een toegangsweg op het zuidelijke plein moet nog verder worden gevoerd. Verder heeft de raad besloten om via een raadswerkgroep nauw betrokken te willen blijven bij het project.

Op dit moment zijn er 2 nota's van uitgangspunten opgesteld: een voor het Vitaal Dorpshart Aalst en de andere voor de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst en de Traverse in Waalre-Dorp. Deze nota's zijn het fundament voor de verdere uitvoering van het proces. De gemeenteraad stelt naar verwachting de beide nota's op 18 december 2018 vast.

De volgende stap is het maken van het Ontwerpplan (2018-2019) voor de herinrichting van de wegen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2022 afgerond.

De voorbereiding van het Vitaal Dorpshart Aalst volgen vanaf eind 2018 een ander proces. Allereerst wordt een realisatiestrategie vastgesteld, waarna, afhankelijk van de mogelijkheden, de ontwikkeling van het Vitaal Dorpshart Aalst in fases plaatsvindt.

Meer informatie

Op de websites Duurzaam door Waalre en Grenscorridor N69 wordt de voortgang van dit project gepubliceerd.