De Pracht en omgeving

Voor het gebied rondom de Pracht is de afgelopen periode samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied.

De komende tijd werken we aan de uitwerking van deze visie. Hierbij ligt de focus op woningbouwontwikkeling in het zuidelijke deel & het opwaarderen/herinrichten van de openbare ruimte in het noordelijke deel. Tevens wordt bekeken hoe we gemeenschapshuis de Pracht kunnen faciliteren. Zo zorgen we er voor dat de Pracht en omgeving ook in de (nabij) toekomst het sociale hart van Ekenrooi blijft.

Omwonenden en geïnteresseerden die zich aanmelden worden per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de mailing kan door te mailen naar: visiedepracht@waalre.nl.

Woningbouwontwikkeling Frederik Hendrikstraat

Ontwerp bestemmingsplan

Het Ontwerp bestemmingsplan heeft van 21-09-2023 tot en met 01-11-2023 ter inzage gelegen. Aan de hand van de ingekomen zienswijzen wordt bekeken of het plan compleet is en of het nog moet worden aangepast. Het plan zal in Q1 van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De komende periode vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats op het terrein.

Omgevingsdialoogsessie

25 januari 2023 heeft een tweede inloopbijeenkomst plaats gevonden. Hierbij werd een bijgestelde impressie van het appartementengebouw getoond waarop geïnteresseerden wederom hun reactie konden geven. Een verslag is bijgevoegd aan de rechterzijde onder Documenten. Ook de afbeeldingen van deze sessie zijn evenals de afbeeldingen van de eerste sessie van 12 mei 2022 te vinden aan de rechterzijde onder Documenten. De verzamelde reacties worden meegenomen in het vervolgtraject waarbij gekeken wordt of er naar aanleiding hiervan nog aanpassingen gedaan moeten worden.

Eerste impressie 12 mei 2022

In de eerste impressie zijn 29 appartementen, 29 parkeerplaatsen en een collectieve binnentuin te zien. Ook zichtbaar in het ontwerp zijn 2 bergingenblokken met groendak, fietsberging, hoofdentree en afvalcontainers.

Bijgestelde impressie 2023

In deze bijgestelde impressie zijn 26 appartementen, waarbij de oostwand is verlaagd naar 2 verdiepingen, 26 parkeerplaatsen, een iets grotere collectieve binnentuin en een andere locatie van de afvalcontainer. Ook de bergingenblokken, fietsenberging, hoofdentree, balkons en gallerij zijn meegenomen in het ontwerp.

Planning Zuidelijke deel

 • Stap 1: Vaststelling gebiedsvisie de Pracht (juni 2021)
 • Stap 2: Collegeadvies principeverzoek Woonstichting 'thuis (februari 2022)
 • Stap 3: Planuitwerking (februari 2022 t/m januari 2023)
  • Stap 3a: Inloopbijeenkomst 1 (mei 2022)
  • Stap 3b: Inloopbijeenkomst 2 (januari 2023)
 • Stap 4: Procedure bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning
  • Onderzoeken RO (september 2022 t/m mei 2023)
  • Ontwerp bestemmingsplan voor akkoord naar B&W (september 2023)
  • Ter inzage legging (eind september 2023 t/m begin november 2023)
  • Vaststelling bestemmingsplan (februari/maart 2023)
  • Omgevingsvergunning (mei 2024)
 • Stap 5: Werkvoorbereiding (1e kwartaal 2024)
 • Stap 6: Realisatie (3e kwartaal 2024 – 2e kwartaal 2025)
 • Stap 7: Oplevering en inrichting openbare ruimte (3e kwartaal 2025)

Inrichtingsplan noordelijk deel (rondom de Pracht)

7 september 2023 was er een inloopmoment bij de Pracht om de ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de pracht te bespreken. Ongeveer 30 geïnteresseerden hebben de concept tekeningen bekeken en hun opmerkingen kunnen doorgegeven. Opmerkingen konden nog tot t/m 29 september doorgegeven worden. De concept tekeningen zijn HIER (PDF, 2.1 MB) te vinden. De opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt en de tekeningen zijn doorgerekend om de kosten in beeld te brengen. De gemeenteraad besluit in Q1 2024 over de inrichting.