De Pracht en omgeving

Voor het gebied rondom de Pracht is de afgelopen periode samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied.

De komende tijd werken we aan de uitwerking van deze visie. Hierbij ligt de focus op woningbouwontwikkeling in het zuidelijke deel & het opwaarderen/herinrichten van de openbare ruimte in het noordelijke deel. Tevens wordt bekeken hoe we gemeenschapshuis de Pracht kunnen faciliteren. Zo zorgen we er voor dat de Pracht en omgeving ook in de (nabij) toekomst het sociale hart van Ekenrooi blijft.

Omwonenden en geïnteresseerden die zich aanmelden worden per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de mailing kan door te mailen naar: visiedepracht@waalre.nl.

Omgevingsdialoogsessie

12 mei 2022 heeft een eerste omgevingsdialoogsessie plaats gevonden met omwonenden en geïnteresseerden. Hierbij werd een eerste impressie van het appartementengebouw getoond en gevraagd om reactie. De afbeeldingen van deze sessie zijn te vinden aan de rechterzijde onder Documenten.

De verzamelde reacties worden meegenomen en er zal worden bekeken welke aanpassingen er gedaan kunnen worden. Hiervan zal in een volgende dialoogsessie een terugkoppeling worden gegeven. Deze dialoogsessie zal voor de zomervakantie gepland worden.

Eerste impressie

In de eerste impressie zijn 29 appartementen, 29 parkeerplaatsen en een collectieve binnentuin te zien. Ook zichtbaar in het ontwerp zijn 2 bergingenblokken met groendak, fietsberging, hoofdentree en afvalcontainers.

Planning

 • Stap 1: Vaststelling gebiedsvisie de Pracht (juni 2021)
 • Stap 2: Collegeadvies principeverzoek Woonstichting 'thuis (februari 2022)
 • Stap 3: Planuitwerking (februari t/m mei 2022)
 • Stap 4: Inloopbijeenkomst 1 (mei 2022)
 • Stap 5: Inloopbijeenkomst 2 (nader te bepalen)
 • Stap 6: Procedure bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning
  • Onderzoeken RO (april t/m juli 2022)
  • Concept ontwerp bestemmingsplan (juli/augustus 2022)
  • Ontwerp bestemmingsplan voor akkoord naar B&W (november 2022)
  • Ter inzage legging (december 2022 t/m januari 2023)
  • Vaststelling bestemmingsplan (april 2023)
  • Omgevingsvergunning (april t/m juni 2023)
 • Stap 7: Werkvoorbereiding (3e kwartaal 2023)
 • Stap 8: Realisatie (3e kwartaal/4e kwartaal 2023)