Nadeelcompensatie en planschade

Heeft u schade of verwacht u die door een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. Dat kan bijvoorbeeld door een omgevingsplan of een omgevingsvergunning. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. Of wanneer er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze schade. Niet alle schade wordt vergoed.

Na uw aanvraag doet een onafhankelijk adviseur onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

Voorwaarden

  • U heeft schade door een besluit van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
  • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • De schade behoort niet redelijkerwijs voor uw eigen rekening te blijven. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
  • Er is geen andere vergoeding mogelijk. De schadevergoeding mag door de gemeente ook in natura worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het ongedaan maken van een bestemming of het herstellen van een verwijderde bestemming. Als compensatie in natura niet mogelijk is, kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in geld.
  • Een gedeelte van de schade, het normaal maatschappelijk risico, komt wettelijk gezien in elk geval voor uw eigen rekening, namelijk 4% van de waarde van de onroerende zaak gerekend vóór het ontstaan van de schade (bij waardevermindering en indirecte schade)
  • De indieningstermijn voor een aanvraag om schadevergoeding is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een omgevingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een vergoeding bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is

LET OP!

Gaat het om schade uit 2023 of eerder? Dan gelden voor u mogelijk andere regels. Wanneer het schadeveroorzakende besluit of de schadeveroorzakende handeling voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is genomen of verricht, dan blijft ook op een verzoek om schadevergoeding dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend het oude recht van toepassing.

Aanvraag

Een tegemoetkoming in schadevergoeding vraagt u aan met het Aanvraagformulier nadeelcompensatie en planschade (PDF, 348.0 kB). Dat dient u in bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre.

Voor schadeveroorzakende besluiten uit 2023 of eerder, kunt u in het aanvraagformulier bij ‘Maatregel die de oorzaak is van de schade’ het vakje ‘Overig, namelijk…’ aanvinken en invullen dat het gaat om oude wetgeving.

In de Verordening nadeelcompensatie Waalre kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

De procedure voor vergoeding van schade duurt gemiddeld één jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de behandeling van uw verzoek. U betaalt € 300,00 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

Informatie