Aan- en verkoop van gemeentegrond

Gemeente Waalre is terughoudend in de verkoop van openbaar groen. De veranderingen in de maatschappij vragen om een andere aanpak van zaken. We moeten onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. Met het inzetten van openbaar groen geeft de gemeente invulling aan klimaatadaptatie. De grond kan gebruikt worden als waterberging, hittestress wordt voorkomen door groen en groenstroken stimuleren de biodiversiteit.

Daarnaast wordt er steeds meer ondergrondse infrastructuur aangelegd. We gaan steeds meer van het gas af en stappen over op het opwekken en gebruiken van elektriciteit. Hierdoor is uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig, zoals ondergrondse kabels en leidingen en trafostations. Deze kabels en leidingen moeten bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud en calamiteiten.
Snippergroen wordt alleen verkocht wanneer er voor nu en in de toekomst geen toegevoegde waarde voor de grond wordt verwacht.

Uiteraard onderzoeken we graag of de grond die u wenst aan te kopen, toch verkocht kan worden. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuurt u dan een email naar gemeente@waalre.nl onder vermelding van het onderwerp ‘kopen snippergroen’. Levert u de volgende documenten aan zodat wij geen vertraging oplopen bij het in behandeling nemen van uw verzoek:

  • Uw volledige contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)
  • Bent u eigenaar of huurder van het naastgelegen perceel?
  • Situatietekening met een duidelijke arcering van het aan te kopen stuk grond
  • Inschatting van de oppervlakte van de hoeveelheid grond
  • Heeft u de grond al in gebruik?

Houdt u er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan de koop van gemeentegrond? De grondprijs voor kleine percelen reststroken is € 160,-. Daarnaast komen de bijkomende kosten (denk aan: overdrachtsbelasting, notaris, kadaster) voor uw rekening.

Huur- en verhuur

Het kan voorkomen dat wij de grond niet willen verkopen omdat wij denken dat we de grond in de toekomst ooit nodig hebben. Als we de grond niet op korte termijn nodig hebben, is het in sommige gevallen mogelijk om de grond te verhuren aan bewoners van naastgelegen woningen.

Wilt u weten of de grond naast uw woning verhuurt kan worden? Stuurt u dan een email naar gemeente@waalre.nl onder vermelding van het onderwerp ‘huren snippergroen’. Levert u de volgende documenten aan zodat wij geen vertraging oplopen bij het in behandeling nemen van uw verzoek:

  • Uw volledige contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)
  • Bent u eigenaar of huurder van het naastgelegen perceel?
  • Situatietekening met een duidelijke arcering van het aan te kopen stuk grond
  • Inschatting van de oppervlakte van de hoeveelheid grond
  • Heeft u de grond al in gebruik?

Houdt u er rekening mee dat wij een huurvergoeding vragen voor het huren van de grond? De hoogte van de huurprijs hangt af van de ligging van de grond ten opzichte van uw woning. We maken een onderscheid tussen grond grenzend aan uw achtertuin, of grond grenzend aan uw voor- of zijtuin. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Wanneer u verhuist, dient u de huurovereenkomst te beëindigen. Een volgende bewoner kan dan verzoeken de grond opnieuw te verhuren. Wij zullen dan opnieuw beoordelen of wij de grond opnieuw wensen te verhuren.

Pacht van agrarische gronden

Gemeente Waalre heeft agrarische gronden in eigendom die zij jaarlijks opnieuw verpacht aan agrarische ondernemers. Om in aanmerking te komen voor het pachten van gemeentegronden moet er sprake zijn van bedrijfsmatige landbouw.

De pachtpercelen worden jaarlijks bij inschrijving verpacht. Hiertoe wordt er rond het einde van het jaar een publicatie gedaan in De Schakel. Agrarische ondernemers dienen uit Waalre te komen en een volwaardig agrarisch bedrijf te hebben.

Bouwgrond kopen

Gemeente Waalre biedt vrijwel geen bouwkavels aan. In de meeste gevallen sluit gemeente Waalre een overeenkomst met een ontwikkelaar en loopt de verkoop van bouwkavels via de ontwikkelaar, via de reguliere kanalen (bijvoorbeeld Funda of eigen website). In uitzonderlijke gevallen biedt de gemeente Waalre zelf (bouw)kavels aan. Dit wordt kenbaar gemaakt op een op dat moment passende wijze, zoals via onze website, sociale media kanalen en/ of De Schakel.