Huisvesting statushouders

Nog altijd is er behoefte aan huisvesting voor statushouders. Een statushouder, ook wel vergunninghouder genoemd, is iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven. Vaak zijn het mensen die uit oorlogsgebieden komen. Statushouders zijn inwoners van Nederland en hebben dezelfde rechten en plichten als elke andere inwoner van ons land. Op deze pagina vindt u informatie over dit onderwerp zoals achtergrondinformatie en een lijst met vragen en antwoorden over het huisvesten van statushouders.

Taakstelling

Elke gemeente in Nederland is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verplicht om woonruimte te bieden aan statushouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Het aantal hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeente Waalre moet mensen met een verblijfsvergunning huisvesten. Wij werken hierin samen met de woningcorporaties om woonruimtes beschikbaar te stellen voor deze groep mensen.

Samenwerken met andere partijen

De gemeente Waalre werkt op het gebied van huisvesting van statushouders samen met gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Daarnaast werken we hierin samen met o.a. woningcorporaties die woningen verhuren. In Waalre zijn weinig sociale huurwoningen (20%). Daarom zoeken we samen met woningcorporatie ‘Thuis' ook naar andere oplossingen voor huisvesting dan alleen huurwoningen. Zo proberen we bijvoorbeeld panden te verbouwen naar woonruimte.

Meedoen in onze samenleving

De statushouders worden door Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre en de gemeente begeleid. Ook volgen zij verplicht een inburgeringscursus waarin zij Nederlands leren. De begeleiding is erop gericht dat zij een leven kunnen opbouwen in ons land.

Spreekuur statushouders

Het Steunpunt Vluchtelingen Waalre organiseert in samenwerking met de gemeente Waalre elke donderdag (met uitzondering van feestdagen) een spreekuur voor statushouders woonachtig in Waalre. Heeft u een vraag over een brief die u heeft ontvangen of heeft u advies nodig? Dan kunt u terecht op donderdagmiddag tussen 15.30 tot 17.30 uur in zaal Blokven C in Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19.

Huisregels

  • Kom op tijd! Bent u te laat, dan kunnen we u niet meer helpen
  • We helpen alleen statushouders met concrete vragen. Dus geen ongeopende enveloppes of lege formulieren meenemen
  • Neem zelf een tolk mee, of regel iemand die via de telefoon kan vertalen (als dat nodig is)
  • Neem altijd je persoonlijke gegevens mee, zoals ID-kaart, DigiD, bsn-nummer en telefoon, zodat we je goed kunnen helpen

Vraag en antwoorden

Wat voor statushouders worden er binnen de gemeente Waalre gehuisvest?

Het gaat hier om mensen (bijvoorbeeld uit oorlogsgebieden) die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het zijn mensen die niet meer op de plaats konden blijven wonen waar ze graag wilden wonen en die een bestaan willen opbouwen in ons land.

Waar komen de statushouders in het algemeen vandaan?

Het grootste deel komt uit Syrië. Ook uit onder andere Eritrea, Iran en Afghanistan komen statushouders.

Wat is de samenstelling van de statushouders?

Momenteel staan op de wachtlijst een aantal eenpersoonshuishoudens en een aantal (grote) gezinnen.

Hoe regelt de gemeente Waalre de huisvesting?

De gemeente heeft zelf weinig woningen in bezit om statushouders te huisvesten. De uitvoering van de daadwerkelijke huisvesting van statushouders is daarom bij de woningcorporaties neergelegd. Zij stellen hiervoor reguliere woningen beschikbaar. Op dit moment is er nog steeds een toestroom van vluchtelingen die wij dienen te huisvesten. Dat zorgt ervoor dat ook alternatieve woonvormen tot de mogelijkheden behoren. We zien de ontwikkeling dat het op dit moment vooral om nareizende familieleden gaat. We zijn in staat om deze mensen voornamelijk in gezinswoningen te huisvesten.

Moet de gemeente Waalre statushouders huisvesten?

Iedere gemeente in Nederland moet statushouders huisvesten. Dit wordt een taakstelling genoemd. Ook de gemeente Waalre moet en wil statushouders een woning bieden.

Heeft de gemeente invloed op wie er gehuisvest moet worden binnen de gemeente Waalre?

De gemeente heeft geen invloed op de samenstelling van statushouders die door het COA toegewezen worden aan Waalre om te huisvesten.

Wat voor rol heeft de provincie in het huisvesten van de statushouders?

De provincie ziet er op toe of de gemeente Waalre de taakstelling die is opgelegd ook daadwerkelijk haalt. Op dit moment staat de gemeente Waalre onder actief toezicht van de provincie.

Moet een statushouder een toegewezen woning accepteren?

Een statushouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren. Dat geldt ook voor tijdelijke niet-reguliere woonruimte. Met het krijgen van een verblijfsvergunning vervalt het recht op opvang in een AZC.

Hoe komen statushouders aan inkomsten?

Statushouders ontvangen over het algemeen voor hun eerste levensonderhoud een bijstandsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van hun leeftijd en vorm van eventueel samenwonen. Daarnaast worden deze mensen ondersteund bij het zoeken naar betaald werk door het werkleerbedrijf van de gemeente Eindhoven. De statushouders hebben de verplichting tot inburgering en het volgen van een taalcursus. De kans op het vinden van een baan wordt vergroot als deze mensen de Nederlandse taal beheersen. De verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt bij de statushouders zelf. Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre ondersteunt de statushouders bij het vinden en volgen van een erkend taaltraject.

Het is de bedoeling dat statushouders zo snel mogelijk werk vinden. Indien deze mensen werk hebben gevonden, ontvangen zij salaris. Soms wordt dat aangevuld met een uitkering om te kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud.

Wat is het verschil tussen een statushouder, vergunninghouder, asielzoeker en vluchteling?

De woorden statushouder en vergunninghouder worden door elkaar gebruikt voor vluchtelingen die een verblijfsstatus oftewel een verblijfsvergunning hebben. Statushouders hebben recht op een woning. Asielzoekers zijn vluchtelingen die asiel in ons land hebben aangevraagd. Zodra asiel is aangevraagd, start een onderzoek (asielprocedure) om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

Op welke andere websites staat er (algemene) informatie over statushouders?

U vindt meer informatie over statushouders op de website van de Rijksoverheid en het COA.

Werkt de gemeente hierin samen met andere gemeenten en partners?

De gemeente werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten, woningcorporaties en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger om statushouders te begeleiden. Waar kan dat?

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre via tel: 06-42919249 of via e-mailadres: info.svwaalre@gmail.com. Voor meer informatie ga naar www.steunpuntvluchtelingenwaalre.nl.

Hoe communiceert de gemeente hierover?

In het geval van reguliere huisvesting van statushouders is daar geen extra communicatie over. Verhuizing en nieuwe bewoning van mensen zijn immers aan de orde van de dag. In alle wijken van de gemeente zijn en worden statushouders gehuisvest. Bij grootschaliger huisvesting communiceert de gemeente (eventueel samen met andere betrokken partijen) wel extra. Dit is in eerste instantie altijd met direct omwonenden.