De gemeente Waalre zit middenin het proces om tot een visie te komen voor het buitengebied in Aalst. Een visie waarin diverse opgaven uiteindelijk worden vertaald in een concrete aanpak.

De kernopgaven in het buitengebied van Aalst vragen om een overkoepelende blik. Hierbij is inwonersparticipatie belangrijk. In september 2020 vulden 340 respondenten de vragenlijst in om vooral ook ideeën aan te dragen. Hoe beleven ze het gebied? Wat zijn kansen? Direct belanghebbenden zijn tegelijkertijd benaderd en geïnterviewd, er vonden 15 gesprekken plaats. Op 29 oktober namen 30 deelnemers deel aan het online atelier.

Inspraakprocedure Ontwikkelperspectief

Voor het buitengebied in het oostelijk deel van de gemeente is nog niet eerder een visie opgesteld. Wel spelen er diverse ontwikkelingen in het gebied die om een overkoepelende visie vragen. Denk aan; ‘Hoe moet er worden omgegaan met de overlast zoals die door velen ervaren wordt van de Hutdijk?’, ‘Hoe om te gaan met de toenemende recreatieve druk in het gebied?’, ‘Kan de natuur- en biodiversiteit in het gebied worden versterkt en hoe doe je dat?’, ‘Wat voor gevolgen heeft de energietransitie voor het gebied’, ‘Hoe zit het met stedelijke ontwikkelingen zoals de woningbouwontwikkeling Ekenrooi Zuid en bedrijvenontwikkeling Ekenrooi Noord?’ In het afgelopen half jaar is hier reeds uitgebreid samen met stakeholders en inwoners in het gebied over gesproken. Dit heeft geleid tot het nu voorliggende concept Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst.

Het gemeentebestuur van Waalre is thans voornemens over te gaan tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst welke dan vervolgens als verder input zal dienen voor de eveneens in ontwikkeling zijnde gemeentebrede Omgevingsvisie. In het kader van inspraak zal het concept Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Hieronder is kort weergegeven welke documenten ter inzage zullen liggen en op welke wijze belangstellenden hierop hun reactie kunnen geven.

Ter inzage legging en reactiemogelijkheid

Het concept Ontwikkelperspectief Buitegenbied Aalst ligt in het kader van inspraak vanaf donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Tevens zijn de stukken te raadplegen onder ‘Bijlagen’.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belangstellenden schriftelijk opmerkingen of meningen over het concept Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

De resultaten van de inspraakprocedure en de standpunten daaromtrent van het gemeentebestuur zullen mogelijk een bijstelling van het Ontwikkelperspectief betekenen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het Ontwikkelperspectief vast te stellen.

Planning om te komen tot een vastgestelde visie