Eind 2021 heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief voor het buitengebied van Aalst vastgesteld. Het document geeft een blik in de toekomst hoe om te gaan met het gebied op thema’s als; wonen, werken, recreëren, natuur, landschap, energie en cultuurhistorie. Het ontwikkelperspectief heeft ook als bouwsteen gediend voor de gemeente brede Omgevingsvisie. Idealiter ziet het gebied er over 15-20 jaar dan ook uit zoals in het ontwikkelperspectief omschreven.

Qua realisatie is het niet zo dat de gemeente hier alleen voor aan de lat staat. Initiatieven / projecten kunnen ook geïnitieerd worden door inwoners, ondernemers of ontwikkelaren. Het document bevat allerhande suggesties / ideeën voor projecten welke ook mede met inbreng van het gebied reeds vervat zijn in een concept uitvoeringsprogramma. Omwille van de beperkte ambtelijke capaciteit is door het vorige College van B&W in 2022 besloten de gemeentelijke inbreng tot en met 2024 te beperken tot de studie ontsluiting Hutdijk en omgeving én het project Zonneweide. In onderstaande treft u daar meer informatie over aan.

Studie ontsluiting Hutdijk en omgeving

Bij de vaststelling van het ontwikkelperspectief buitengebied Aalst heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving. Dat onderzoek is nu in concept klaar. Voordat we met een voorstel naar de gemeenteraad gaan, willen we in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de resultaten van het onderzoek. Hiervoor heeft op 18 september een informatieavond plaatsgevonden bij de Hut van Mie Pils. In het onderzoek is bekeken wat de effecten zijn van het aanbrengen van een verharding op de Sofiastraat danwel Hutdijk, ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij zijn de effecten op het gebied van milieu, de natuur, en de kosten inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt is dat maatregelen worden getroffen waarbij de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk wordt teruggebracht, de overlast van stof voor wandelaars en fietsers optimaal wordt gereduceerd, de veiligheid voor fietsers wordt verhoogd en de ecologische structuur, met name rond het Meeuwven, wordt versterkt dan wel verbeterd. Onder kopje documenten treft u dit onderzoek met deelrapportages aan alsmede de presentatie van de informatie avond.

Vragenlijst en besluitvorming gemeenteraad

Tijdens en na afloop van de informatieavond van 18 september 2023 was er gelegenheid tot het invullen van een reactieformulier. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in een ‘Nota van reacties’ die onderdeel uitmaakt van de politieke besluitvorming. Besluitvorming in de gemeenteraad is gepland op 9 januari 2024 (oordeelsvormend) en 23 januari 2024. (besluitvormend). De gemeenteraad moet dan een besluit nemen over de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving. Bekijk de raadsstukken.

Zonneweide

Eind 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Waalre ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin is voor het zuidoostelijk deel van de gemeente Waalre een zoekgebied voor grootschalige energie opwek, een zonneweide, opgenomen. Dit is ook ruimtelijk verankerd in het Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst en gemeente brede Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er nog diverse andere (beleids)documenten van toepassing op dit project zoals de beleidsregel coöperatief ontwikkelen van zon- en energieprojecten, het raadsprogramma of omgevingsverordening van de provincie Noord Brabant. Hoewel er dus al veel bekend is over een invulling is er ook veel nog niet bekend. Denk daarbij aan; ‘Hoe groot wordt de zonneweide nu bekend is dat niet het gehele zoekgebied mag worden ingevuld? Hoe wordt bepaald welk deel van het zoekgebied ingevuld gaat worden? Hoe gaan we als gemeente om met meerdere aanvragen? Waaraan toetsen we aanvragen?

Dit heeft de gemeente doen besluiten om een zogenaamde openbare uitnodigingsprocedure te gaan doorlopen voor het project waarbij de markt gevraagd wordt een plan voor het gebied op te stellen. Vooraf stellen wij als gemeente een selectieleidraad op waarin onder andere de voorwaarden voor deelname, het toetsingskader met daarin richtlijnen voor aan te leveren informatie, uitgangspunten en randvoorwaarden aan de hand waarvan initiatiefplannen worden beoordeeld staan. Met de marktpartij die het meest voldoet aan de criteria en randvoorwaarden zal in een projectteam verband verder worden gewerkt aan de uitwerking van het project.

Hoe nu verder?

Omdat uit de reeds van toepassing zijnde kaders landschap een belangrijk thema is hebben we een landschapsarchitect ingehuurd. Dit moet leiden tot verdere input voor de selectieleidraad en verdere verduidelijking op dit thema. Met grondeigenaren, omwonenden en stakeholders in het gebied hebben hier een tweetal sessies over plaatsgevonden (zie ook kopje downloads voor de presentatie). Over het project in zijn geheel is dinsdag 10 oktober jongstleden ook een raadsinformatieavond georganiseerd (bekijk de videonotulen). De raadsinformatieavond is een opmaat naar de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering voor de raad welke gepland staat voor januari 2024. We verwachten begin 2024 een aanbestedingsprocedure te kunnen doorlopen. Met de zonnepark-ontwikkelaar die de concessie/aanbesteding wint zal een tijdelijke omgevingsvergunning worden doorlopen. Aanleg van de zonneweide is voorzien in 2025, mede afhankelijk van de mogelijkheden in relatie tot het energienetwerk.

Update 26-10-2023: Het kabinet heeft bepaald dat weilanden niet meer zomaar mogen worden vol gelegd met zonnepanelen. Projecten waar reeds serieus vervolg aan is gegeven kunnen nog wel doorgang vinden. Als gemeente zijn we aan het onderzoeken wat dit nu betekent voor onderhavige ontwikkeling en de regionale energiestrategie (RES) in zijn geheel. Zodra daar meer over bekend is zullen we daar als gemeente op deze website ook melding van maken.