Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad van Waalre het Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst (PDF, 2.7 MB) gewijzigd vastgesteld.

De wijzigingen hebben betrekking op drietal onderwerpen:

  1. Afwikkeling van (gemotoriseerd) verkeer naar de Hut van Mie Pils en omgeving
  2. Bedrijventerrein Ekenrooi Noord
  3. Woningbouw Ekenrooi Zuid

In onderstaande lichten wij deze wijzigingen verder toe.

Afwikkeling verkeer naar de Hut van Mie Pils en omgeving

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om over de toekomstige afwikkeling van gemotoriseerd vervoer van en naar de Hut van Mie Pils, de manege en aanliggende woningen een nader voorstel aan de raad voor te leggen. Er moet daarvoor onderzoek worden gedaan naar de ontsluiting via de Hutdijk in vergelijking met de alternatieve ontsluiting via de verlengde Sophiastraat. In het onderzoek moet bekeken worden wat de effecten zijn, ten opzichte van de huidige situatie, op het milieu, de natuur, maar moeten ook de kosten inzichtelijk worden gemaakt. Ook moet de samenhang met een mogelijke ontwikkeling van een natuurpoort worden bekeken. Uitgangspunt is dat maatregelen worden getroffen waarbij de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk wordt teruggebracht, de overlast van stof voor wandelaars en fietsers optimaal wordt gereduceerd, de veiligheid voor fietsers wordt verhoogd en de ecologische structuur, met name rond het Meeuwven, wordt versterkt dan wel verbeterd. Verwachting is dat het onderzoek niet eerder is afgerond dan het 2e kwartaal van 2022. Nadat het onderzoek is uitgevoerd zullen wij hierover communiceren via deze pagina en de projectmailbox. Een ieder is dan ook in de gelegenheid om daar een reactie op te geven. Daarna dient het onderwerp te worden ingepland op de raadsagenda waarna het aan de gemeenteraad is om een besluit te nemen over een variant.

Bedrijventerrein Ekenrooi Noord

Op voordragen van het de gemeenteraad is in het ontwikkelperspectief expliciet opgenomen dat bedrijventerrein Ekenrooi Noord in zijn algemeenheid is bedoeld voor de vestiging van kleinschalige lokale bedrijven en in het bijzonder voor bedrijven die vanuit het bedrijventerrein "De Voldijn" worden verplaatst. In dat gebied is, een en ander zoals ook opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie, op termijn namelijk een transformatie naar wonen voorzien. Benoemd is ook dat logistieke bedrijvigheid in Ekenrooi Noord is uitgesloten en dat bij de ontwikkeling en inrichting een multifunctioneel groen bedrijventerrein wordt nagestreefd.

Woningbouw Ekenrooi Zuid

Ook heeft de gemeenteraad besloten om een Ontwikkelwerkgroep Ekenrooi-Zuid in te stellen om te komen tot de realisatie van de nieuwe woonwijk. De groep moet gaan bestaan uit vertegenwoordigers van de raad en de gemeentelijke organisatie, vertegenwoordigers van inwoners, andere belanghebbenden en deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. De ontwikkelwerkgroep moet worden begeleid door een deskundige procesbegeleider, die een nota van uitgangspunten en een gebiedsvisie voor de woningbouwlocatie in beeld brengt. De procesbegeleider legt daarbij de relatie met de omgeving en met komt met voorstellen over de ontsluiting, het ontwerp en de te realiseren bebouwing naar de gemeenteraad. De ontwikkeling van Ekenrooi-Zuid is opgenomen in het gemeentelijk woningbouwprogramma. De werkgroep wordt opgericht op het moment dat concreet aan de slag wordt gegaan met de ontwikkeling. Deelnemers aan de werkgroep worden dan pas gezocht. Vooralsnog is dit niet eerder dan over een aantal jaren. Zowel interne als externe factoren zijn van invloed op het woningbouwprogramma waardoor de planning nog kan wijzigen.

Relatie met andere dossiers

Het ontwikkelperspectief buitengebied Aalst is een bouwsteen van de gemeente brede omgevingsvisie. De omgevingsvisie kent zijn eigen besluitvormingstraject (30 november oordeelsvormend en 14 december besluitvormend). De hoofdlijnen uit het ontwikkelperspectief zijn hierin ook opgenomen. Daarnaast ligt er een ook relatie met het dossier regionale energiestrategie. Immers, het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst spreekt over een mogelijk zoekgebied voor grootschalige energieopwek. Dit met de nadruk op mogelijk. Of het in het ontwikkelperspectief benoemde mogelijke zoekgebied ook een definitief zoekgebied gaat worden zal duidelijk worden tijdens de behandeling van de regionale energiestrategie. In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze worden behandeld op dezelfde data als de omgevingsvisie (30 november oordeelsvormend en 14 december besluitvormend). Beide vergaderingen zijn digitaal te volgen via de website van de gemeenteraad.

Uitvoeringsprogramma

Nu het ontwikkelperspectief buitengebied Aalst is vastgesteld kan er gewerkt worden aan het opstellen van een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Onder de documententab treft u een door ons ontwikkeld concept uitvoeringsprogramma aan. Heeft u zelf nog ideeën die passen binnen het vastgestelde ontwikkelperspectief of heeft u op- of aanmerkingen bij de benoemde projecten dan vernemen wij dat graag van u. Liefst zo concreet mogelijk. Reageren kan door voor 22 december 2021 a.s. een e-mail te sturen naar buitengebiedaalst@waalre.nl. Alle reacties zijn welkom. Om invulling zo makkelijk mogelijk te maken is onder de documententab ook een lege kaart opgenomen waar u de locatie van uw idee kunt intekenen. Na het opmaken van alle reacties zullen wij een zogenaamd definitief concept uitvoeringsprogramma maken welke ook gepubliceerd zal worden op deze pagina. Uiteindelijk zal het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B&W.

Doel is een lijst van projecten te benoemen waar de komende jaren door de gemeente samen met partners aan zal worden gewerkt. Per project is dan aangegeven welk thema (bijvoorbeeld landschap, klimaat, recreatie en toerisme, enzovoorts) dit behelst, waar ze liggen, wanneer het project zou kunnen worden opgepakt, of er middelen zijn voor het project en of het project rechtstreeks mogelijk is of dat er bijvoorbeeld nog een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. De bedoeling is er een dynamisch uitvoeringsprogramma van te maken. Daarmee wordt bedoeld dat er later nog projecten kunnen worden toegevoegd, maar ook kunnen afvallen.