De gemeente Waalre zit middenin het proces om tot een visie te komen voor het buitengebied in Aalst. Een visie waarin diverse opgaven uiteindelijk worden vertaald in een concrete aanpak.

De kernopgaven in het buitengebied van Aalst vragen om een overkoepelende blik. Hierbij is inwonersparticipatie belangrijk. In september 2020 vulden 340 respondenten de vragenlijst in om vooral ook ideeën aan te dragen. Hoe beleven ze het gebied? Wat zijn kansen? Direct belanghebbenden zijn tegelijkertijd benaderd en geïnterviewd, er vonden 15 gesprekken plaats. Op 29 oktober 2020 namen 30 deelnemers deel aan het online atelier.

Besluitvormingstraject

Het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst heeft van 22 april 2021 tot en met 19 mei 2021 voor inspraak ter inzage gelegen. Een dertigtal personen/verenigingen/ondernemers heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Al deze reacties zijn bekeken, beoordeeld en voorzien van een concept antwoord. Op dinsdag 5 oktober 2021 en dinsdag 19 oktober 2021 vergadert de gemeenteraad van Waalre over het ontwikkelperspectief in zijn algemeenheid en ligt ook het antwoord op alle ingediende inspraakreacties voor. Na instemming of eventuele wijziging van het antwoord of ontwikkelperspectief zelf door de gemeenteraad zullen wij het antwoord ook aan de insprekers toesturen.

Zoals gebruikelijk is vergadert de gemeenteraad binnenkort tweemaal over het betreffende onderwerp:

  • Dinsdag 5 oktober 2021 vanaf 19.30 uur in een oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens die vergadering gaan raadsleden in debat met de portefeuillehouder over het onderwerp en onderliggend raadsvoorstel. Een ieder zou die avond gebruik kunnen maken van het spreekrecht om de gemeenteraad toe te spreken.
  • Indien de gemeenteraad het onderwerp die avond rijp acht voor besluitvorming vergaderen ze dinsdag 19 oktober 2021 nog een keer over het onderwerp waarin zij een besluit zal nemen over het onderwerp. Dit wordt een besluitvormende raadsvergadering genoemd. Tijdens een besluitvormende raadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken.

Waar kan ik de stukken vinden?

De stukken over het ontwikkelperspectief van de gemeenteraad, zoals het raadsvoorstel, nota van beantwoording en inspraakreacties, kunt u vinden onder de oordeelsvormende bijeenkomst 5 oktober 2021.

Kan ik tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering inspreken?

Ja, dat kan. U dient zich hiervoor minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering voor aan te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 040-2282500 of griffie@waalre.nl.

Kan ik de vergadering terugkijken?

Ja, dat kan. U kunt een overzicht van de vergadering vinden op de pagina Vergaderingen. Klik vervolgens op de betreffende datum van de vergadering. Bovenaan treft u een link aan naar de videonotulen. U kunt via dezelfde link de vergadering ook live vanuit thuis volgen.

Uitvoeringsprogramma ontwikkelperspectief

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Daarbij hebben we ook gekeken naar de inbreng en ideeën van een ieder tot nu toe. Na het besluit van de gemeenteraad op het ontwikkelperspectief zenden wij u dit document toe met de vraag of u dit zou kunnen aanvullen of verbeteren. Daarna zullen we het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorleggen aan het College van B&W. Het uitvoeringsprogramma zal een overzicht zijn van projecten die passen binnen het ontwikkelperspectief. Per project is dan aangegeven welk thema (Bijv. landschap, klimaat, recreatie en toerisme, enz.) dit behelst, waar ze liggen, wanneer het project zou kunnen worden opgepakt, of er middelen zijn voor het project en of het project rechtstreeks mogelijk is of dat er bijvoorbeeld nog een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. De bedoeling is er een dynamisch uitvoeringsprogramma van te maken. Daarmee wordt bedoeld dat er later nog projecten kunnen worden toegevoegd, maar ook kunnen afvallen.

Relatie met andere dossiers

Het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst is een bouwsteen van de gemeente brede omgevingsvisie. Die kent zijn eigen besluitvormingstraject (30 november oordeelsvormend en 14 december besluitvormend). De bedoeling is dat de hoofdlijnen uit het ontwikkelperspectief worden opgenomen in de omgevingsvisie. Momenteel ligt de ontwerp omgevingsvisie van 9 september 2021 t/m 20 oktober 2021 ter inzage. Daarin zijn de hoofdlijnen van het ontwikkelperspectief buitengebied Aalst, hoewel die dus nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad, reeds opgenomen. Wel is het zo dat de gemeenteraad in februari van dit jaar over diezelfde hoofdlijnen al uitspraken heeft gedaan in de notitie ‘Kernopgave en strategische keuzes’. Bekijk ook de pagina Omgevingsvisie.

Het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst spreekt over een mogelijk zoekgebied voor grootschalige energieopwek. Dit met de nadruk op mogelijk. Hiervan is het namelijk zo dat de gemeenteraad tijdens de behandeling van het ontwikkelperspectief geen besluit zal nemen of dit mogelijke zoekgebied een definitief zoekgebied gaat worden. Dit besluit zal pas worden genomen tijdens de behandeling van de Regionale Energiestrategie (16 november 2021 oordeelsvormend en 30 november besluitvormend). Derhalve blijft het ontwikkelperspectief spreken van een mogelijk zoekgebied voor grootschalige energieopwek.