Hoe ziet Waalre eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Blijven de dorpen herkenbaar? Kan werkgelegenheid uitbreiden? Krijgt duurzaamheid prioriteit?

Deze vragen raken iedereen in Waalre, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Waalre die mee wil doen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie. Op deze pagina leest u meer over de omgevingsvisie en de totstandkoming daarvan.

Opstellen Omgevingsvisie

Het ontwikkeltraject van de omgevingsvisie van de gemeente Waalre is opgeknipt in 4 fasen. In februari 2020 startte de 'Dromenfase’. In deze fase inventariseerde we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Waalre. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen. Van mei 2020 tot maart 2021 doorliepen we de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’. In deze fases legden we de opgehaalde dromen naast elkaar en daagden we partijen uit om keuzes te maken. De uitkomsten daarvan legden we vast in de notitie ‘Kernopgaven en Strategische keuzes’ die op 23 februari 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De notitie vorm voor driekwart de basis van de inhoud van de omgevingsvisie.

In de ‘Doenfase’ zijn we vervolgens in gesprek gegaan over de manier waarop partijen willen samenwerken aan de opgaven uit de omgevingsvisie. In deze fase zijn ook de (milieu)effecten van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie getoetst in een omgevingseffectenscan.

Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

Op www.omgevingsvisiewaalre.nl is de ontwerp-omgevingsvisie Waalre beknopt en overzichtelijk weergegeven, als ook het pdf-document met de gehele ontwerp-omgevingsvisie.

Op 8 september is een webinar uitgezonden waarin de inhoud en totstandkoming van de ontwerp-omgevingsvisie wordt toegelicht. Het webinar is terug te kijken via YouTube.

Het ontwerp van de omgevingsvisie Waalre ligt van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen alle inwoners van de gemeente Waalre inspraakreactie insturen. U kunt uw inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre of gemeente@waalre.nl.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

 • Dromen

  In de 'Dromenfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Waalre. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.

  Bekijk deze fase
 • Denken

  In de ‘Denkenfase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase
 • Durven

  De uitkomst van de 'Denkenfase' en 'Durvenfase' staan in de notitie Kernopgaven en Strategisch Keuzedocument.

  Bekijk deze fase
 • Doen

  Op basis van de notitie Kernopgaven & Strategisch Keuzedocument zal de Omgevingsvisie in de laatste ‘Doenfase’ verder worden uitgewerkt.

  Bekijk deze fase

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. Deze wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een nieuw en verplicht instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving en treedt 1 juli 2022 in werking.

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd.