Waalre is een fijne en groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. Daarom zijn in de omgevingsvisie de ambities en ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving van Waalre tot 2040 vastgelegd.

Er komt veel op de gemeente af. De vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, recreëren en natuurontwikkeling is groot. Ook moet Waalre een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook op het gebied van mobiliteit. Hoe houden we ons dorp leefbaar en tegelijk bereikbaar? Dit willen we allemaal in goede banen leiden. De omgevingsvisie is hiervoor de basis: dit is een blik vooruit in de toekomst van Waalre. Hierin staan onze ambities, kernopgaven en ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving van Waalre tot 2040. De omgeving waarin we samen wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Op deze pagina leest u meer over de omgevingsvisie en de totstandkoming daarvan.

Opstellen Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontwikkelt in 2020-2021. Het ontwikkeltraject was opgeknipt in 4 fasen. In februari 2020 startte de 'Dromenfase’. In deze fase inventariseerde we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Waalre. Tegelijk keken we naar het beleid dat er is en naar toekomstige ontwikkelingen. Van mei 2020 tot maart 2021 doorliepen we de ‘Denkenfase’ en ‘Durvenfase’. In deze fases legden we de opgehaalde dromen naast elkaar en daagden we partijen uit om keuzes te maken. De uitkomsten daarvan legden we vast in de notitie ‘Kernopgaven en Strategische keuzes’ die op 23 februari 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De notitie vorm voor driekwart de basis van de inhoud van de omgevingsvisie.

In de ‘Doenfase’ zijn we vervolgens in gesprek gegaan over de manier waarop partijen willen samenwerken aan de opgaven uit de omgevingsvisie. In deze fase zijn ook de (milieu)effecten van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie getoetst in een omgevingseffectenscan.

Op 8 september is een webinar uitgezonden waarin de inhoud en totstandkoming van de ontwerp-omgevingsvisie wordt toegelicht. Het webinar is hier terug te kijken.

Het ontwerp van de omgevingsvisie Waalre heeft van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie indienen. In totaal zijn er 68 zienswijzen ingediend. De reactie van de gemeente is terug te vinden in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. De zienswijzen hebben geleid tot wijzingen aan de omgevingsvisie. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nota van wijzigingen’.

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Waalre vastgesteld. Op www.omgevingsvisiewaalre.nl vindt u een overzichtelijke website over de omgevingsvisie.

Fasen Omgevingsvisie

U kunt alle stappen in dit proces volgen:

 • Dromen

  In de 'Dromenfase' inventariseren we de dromen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Waalre. Tegelijk kijken we naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.

  Bekijk deze fase
 • Denken

  In de ‘Denkenfase’ leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor?

  Bekijk deze fase
 • Durven

  De uitkomst van de 'Denkenfase' en 'Durvenfase' staan in de notitie Kernopgaven en Strategisch Keuzedocument.

  Bekijk deze fase
 • Doen

  In de ‘Doenfase’ is de Omgevingseffectenscan opgeleverd en de omgevingsvisie op 16 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

  Bekijk deze fase

Waarom komt er een Omgevingsvisie?

In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze wet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. Deze wet zegt dat gemeenten een toekomstvisie op de omgeving moeten opstellen. Dit is nodig om een goed omgevingsplan te kunnen maken, en dat is de basis voor verzoeken en vergunningsaanvragen.