In 2021 is de omgevingsvisie van de gemeente Waalre door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de gemeente samen met (buiten)sportverenigingen gaat verkennen of de huidige sportvoorzieningen op één locatie slim met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze verkenning gaat straks de ambities in het sportakkoord voor een vitale sport infrastructuur in de gemeente mede richting geven.

Eerste gesprekken gevoerd met verenigingen

Voor de zomervakantie (juli 2022) zijn de eerste gesprekken gevoerd. Hierbij is ICS adviseurs ingeschakeld, een bureau met veel ervaring op het gebied van huisvesting voor zorg, onderwijs, sport en welzijn. De buitensportverenigingen die actief zijn binnen de gemeente zijn in deze eerste fase benaderd voor een gesprek. Doel was om uitgebreid bijgepraat te worden over de geschiedenis van de vereniging, de actualiteiten en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Wat zijn wensen? En nog belangrijker, waar liggen de behoeftes van de leden?

Vitaliteit onderwerp van gesprek

De sportverenigingen weten zelf het beste wat er leeft en speelt bij hun achterban. De gesprekken zijn als heel open gevoerd. Er is veel informatie opgehaald. De verenigingen zijn stuk voor stuk en met recht trots. Met de opgehaalde informatie kan een richting worden bepaald, passend bij de verenigingen in de gemeente. Na afronding van deze eerste gesprekken is het mogelijk dat er ook andere stakeholders binnen de gemeente worden betrokken. De volgende fase van de verkenning gaat dan in en laat zien wat er het beste past bij de toekomstrichting van de sportvoorzieningen.

Verdere invulling ruimtelijke analyse

In november 2022 zijn alle gespreksverslagen van alle verenigingen besproken met de projectgroep (interne projectgroep gemeente met adviseurs van ICS). Tijdens dit overleg kwamen de eerste denkrichtingen aan bod, in relatie tot een potentiële gezamenlijke locatie(s) voor (een aantal) sportverenigingen. De komende weken wordt de ruimtelijke analyse verder ingevuld. 

In een tweede gespreksronde met de verenigingen, bespreekt de gemeente een aantal denkrichtingen. Na deze gesprekken start fase 2 en ronden we de verkenning af. In 2023 brengen we in beeld welke investeringen er in de toekomst nodig zijn voor een vitale sport infrastructuur in de gemeente Waalre

Meest actuele informatie

Alle informatie over deze verkenning plaatsen we op deze pagina. We plaatsen de meest actuele informatie over de weg naar toekomstbestendig en toegankelijk buitensporten in Aalst en Waalre.