Woning huren

Zoekt u een huurwoning? Er zijn verschillende mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de woningcorporaties en kijk naar de mogelijkheden voor (flex)wonen. U kunt ook kijken op de website van Wooniezie

Urgentieregeling

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, 'thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor urgentie? 

De voorwaarden zijn:

 • U bent minimaal 18 jaar
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie
 • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 39.055,- (prijspeil 2020)
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf
 • U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder een urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is
 • U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het document 'Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling' (PDF, 13.8 kB) staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.

Waar dien ik een urgentieaanvraag in?

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt u aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Situatie Urgentiecategorie Aan te vragen bij:
Urgentieaanvraag per situatie
U verleent of ontvangt mantelzorg die voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop, et cetera). Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U kunt vanwege psychische problemen, waarvoor u in behandeling bent, niet goed functioneren in uw woonomgeving. Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft Medische urgentie Een van de gemeenten in het SGE
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting naar een zelfstandige woning met begeleiding. Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U heeft te hoge woonlasten en kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE

Kosten

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met een van de woningcorporaties of met de gemeente.

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen, neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. U neemt het volgende mee naar het gesprek:

 • Een ingevuld Aanvraagformulier Urgentiebeschikking (PDF, 231.4 kB). In dit aanvraagformulier vermeld u ook waarom u urgentie aanvraagt
 • Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf)

Om een goede afweging te kunnen maken, komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houd u hier rekening mee.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder de WMO, dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder de WMO, sociale of volkhuisvestelijke urgentie, toetst de gemeente of corporatie uw aanvraag.

Termijn

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Binnen 6 weken krijgt u bericht.

Urgentie en dan?

Als u urgentie krijgt wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen 6 maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie.

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrijkomen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
T.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het  besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Daar zijn kosten aan verbonden.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat doet u via de website van Rechtspraak. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD/e-Herkenning). Op de website van Rechtspraak staan de precieze voorwaarden.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de website van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar Wooniezie.nl

De Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de website van Stedelijk Gebied Eindhoven.