Omgevingsvergunning

Let op!Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daar hoort een nieuw Omgevingsloket bij.
Nieuwe aanvragen kunt u indienen via het nieuwe Omgevingsloket.

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet

Via het Omgevingsloket checkt u of u vergunningvrij mag bouwen. Ga zorgvuldig na of uw plannen, met eventueel een beperkte wijziging, vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd.

Vanaf 2024 bestaat het bouwen uit 2 verschillende activiteiten, de bouwactiviteit en de ruimtelijke activiteit, genaamd de ‘omgevingsplanactiviteit’. Voor de beide onderdelen kan er sprake zijn van een vergunningplicht of een deel dat vergunningvrij is.

Conceptverzoek: schriftelijke beoordeling bouwplannen

Wij adviseren u om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen door het indienen van een conceptverzoek op www.omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de toetsing blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelden. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente over naar een onafhankelijke partij, de zogenaamde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken en dit zal in fases gaan. Je vindt hier meer informatie over de Wkb, een video met stappenplan en wanneer je zelf een kwaliteitsborger moet inschakelen.

Prijs omgevingsvergunning

De legeskosten zijn afhankelijk van veel factoren. U vindt de prijs in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Afhandeling

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure met een behandeltermijn van maximaal 8 weken. In enkele gevallen kan er sprake zijn van een uitgebreide procedure van maximaal 6 maanden. Meer informatie over de procedure en termijnen staat in de ontvangstbevestiging, die u ontvangt na het indienen van de aanvraag.

Start en gereedmelding bouw doorgeven

Als u (ver)bouwt met een vergunning moet u bij de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten en wanneer deze zijn afgerond. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving controleert de voorwaarden die in de vergunning zijn vastgelegd. U kunt de start en gereedmelding van de bouw doorgeven via e-mail op toezicht@waalre.nl.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure kunt u te maken krijgen met een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Overige vergunningen/meldingen

Doet u meer dan alleen het uitvoeren voor bouwwerkzaamheden, ga dan na of u nog een andere vergunningen of meldingen nodig heeft, bijvoorbeeld.

 • Sloopmelding: als er bij de verbouwing meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat en/of er asbesthoudend materiaal vrijkomt.

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Bijzonderheden

 • Overleg uw plannen tijdig met uw buren, ook in geval van vergunningvrij bouwen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures;
 • Tip: voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit;
 • Voor vragen of informatie over specifieke (bouw)voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), lees meer op iplo.nl.

Regels voor plaatsen voorwerpen op de weg of openbare ruimte

Wilt u een container of ander obstakel plaatsen in de openbare ruimte? Neem dan de volgende regels in acht:

 • Obstakels mogen niet hinderlijk geplaatst worden en moeten goed zichtbaar zijn (vijf meter uit een bocht, niet op fietspaden, geen uitsteeksels, etc.);
 • Een obstakel mag maximaal één parkeerplek in beslag nemen, indien van toepassing;
 • Obstakel dient afgezet te worden met hekwerk, pionnen of schildjes, ter bescherming van derden;
 • Weg, berm of groen mogen niet beschadigd worden. Indien we na gebruik schade constateren kunnen deze worden verhaald bij de aanvrager;
 • Plaatsing heeft een tijdelijk (eindig) karakter voor de duur van maximaal 3 weken;
 • Voorrang moet geregeld worden, indien nodig.
 • Wilt u een container plaatsen dan vragen wij u vriendelijk om dit ons toe sturen via telefoonnummer 040-2282500 of per mail naar openbareruimte@waalre.nl

Tip: neem vooraf foto’s om discussies achteraf te voorkomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, team Openbare ruimte via telefoonnummer: 040-2282500 of openbareruimte@waalre.nl.