Procedure bestemmingsplan

Let op!Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je bestemmingsplaninformatie vinden over de plannen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening worden afgerond. Voor het Omgevingsplan wordt je automatisch doorgestuurd naar het omgevingsloket.

In een bestemmingsplan staat wat je in een bepaald gebied mag bouwen of verbouwen. Ook staat er in hoe je de grond en de gebouwen mag gebruiken. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En waar straten en parken kunnen komen.

Een bestemmingsplan gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan bestaat uit een plattegrond, regels en uitleg (een toelichting). Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven, organisaties en ook de gemeente zelf.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je bestemmingsplaninformatie vinden.

Wat gebeurt er met bestemmingsplannen na het in werking treden van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Wet ruimtelijke ordening vervalt op dat moment. Daarmee komt ook de naam ‘bestemmingsplan’ te vervallen. Per 1 januari 2024 gaan alle geldende Waalrese bestemmingsplannen die vastgesteld en in werking getreden zijn, op in de nieuwe Omgevingswet. Zij vormen dan samen één nieuw tijdelijk Omgevingsplan van rechtswege, dat gaat gelden tot dat de gemeente Waalre een nieuw definitief Omgevingsplan voor de gehele gemeente heeft. Dat plan moet er uiterlijk 1 januari 2032 zijn.

Plannen die nog niet zijn afgerond met de Wet ruimtelijke ordening, maar waarvoor al wel vóór 1 januari 2024 een ontwerp bestemmingsplan (of ontwerp wijzigingsplan) ter inzage is gelegd, mogen nog met de oude wetgeving worden afgerond. Dat zijn ook plannen die vóór 1 januari 2024 zijn vastgesteld of in werking zijn terwijl er nog een beroepsprocedure tegen het plan loopt bij de Raad van State.

Procedure vaststellen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan maken we altijd via een vaste manier van werken. Omdat er rechten en plichten uit het bestemmingsplan voortvloeien, bestaat er een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Op verschillende momenten kunt u invloed hebben. Hieronder leest u meer over de verschillende stappen. Over wanneer u invloed heeft en wat u dan kunt doen.

  • Voor gemeentelijke plannen maakt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan. Voordat we dat ter inzage leggen moet de gemeente belanghebbenden betrekken. Dit noemen we participatie. Dit zijn veelal inwoners, eigenaren en ondernemers in het plangebied, of in de buurt van het plangebied.
  • Voor plannen op verzoek van initiatiefnemer is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan. In dit geval wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om het plan voor te leggen aan de belanghebbenden.
  • Het ontwerp bestemmingsplan is 6 weken lang in te zien bij de gemeente en via www.ruimtelijkeplannen.nl. De periode wordt vooraf bekend gemaakt op de gemeentepagina in de Schakel, de gemeentelijke website en het elektronische Gemeenteblad.
  • Een ieder kan tijdens die 6 weken zijn mening (zienswijze) geven over het plan.
  • Na de inzagetermijn bespreekt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan. Ook alle ingediende zienswijzen staan dan op de agenda. Is de raad het eens met een zienswijze? Het kan zijn dat de raad het ontwerpbestemmingsplan dan aanpast. Meestal stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken na het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan vast.
  • Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we ook 6 weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Schakel, de gemeentelijke website en het elektronische Gemeenteblad. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd.
  • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State , Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
  • Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.
  • Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Er zijn dan geen inspraakmogelijkheden meer.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt om een zorgvuldige procedure. Dit duurt minimaal negen maanden, maar vaak een jaar of nog langer.

Wanneer u wilt weten of een bestemmingsplan wordt herzien, kunt u contact opnemen met de gemeente. Plannen die in voorbereiding zijn kunt u vinden op het bestemmingsplannen overzicht op onze website.