Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden groen zijn.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.

Procedure vaststellen bestemmingsplan

Omdat er rechten en plichten uit het bestemmingsplan voortvloeien, bestaat er een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt hier invloed op uitoefenen. Dit gaat als volgt:

  • Voor gemeentelijke plannen maakt de gemeente een voorontwerp bestemmingsplan. In deze periode kiest de gemeente er vaak voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken. Het voorontwerp kan worden ingezien en wie dat wenst kan een inspraakreactie indienen. Vaak wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd;
  • Voor plannen op verzoek van initiatiefnemer is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het maken van een voorontwerp bestemmingsplan. Ook wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om het plan voor te leggen aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden;
  • De gemeente of de initiatiefnemer maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is 6 weken lang in te zien bij de gemeente en via www.ruimtelijkeplannen.nl. De periode wordt vooraf bekend gemaakt op de gemeentepagina in de Schakel, de gemeentelijke website en het elektronische Gemeenteblad;
  • Een ieder kan tijdens die 6 weken zijn mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Schakel, de gemeentelijke website en het elektronische Gemeenteblad;
  • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige procedure. Dit duurt minimaal negen maanden, maar vaak een jaar of nog langer.

Als u wilt weten of een bestemmingsplan wordt herzien, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Contact

040-2282500
gemeente@waalre.nl