Melding slopen woning/ pand

Voor het slopen of renoveren van een gebouw is meestal geen omgevingsvergunning nodig. In bepaalde gevallen is het wél verplicht om de sloop vooraf te melden middels een sloopmelding. Dit is bepaald in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Meer informatie lees je op iplo.nl.

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

U bent verplicht een sloopmelding te doen:

 • Als bij de sloop 10 m³ of meer sloopafval vrijkomt;
 • Als bij de sloop asbest wordt verwijderd.

Wanneer een omgevingsvergunning voor het slopen?

In sommige gevallen dient u naast de sloopmelding ook een omgevingsverguning voor slopen aan te vragen als de (gedeeltelijke) sloop. In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding doen

De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket. Als er ook een omgevingsvergunning nodig is voor de sloop, dan kunt u die tegelijkertijd aanvragen. Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen.

Als een bedrijf de werkzaamheden uitvoert waarbij asbest wordt gesaneerd, dient dit bedrijf gecertificeerd te zijn. Zie voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven www.ascert.nl.

Benodigde informatie voor sloopmelding

Bij de sloopmelding vraagt de gemeente om onderstaande gegevens:

 • foto’s en een situatietekening van het te slopen bouwwerk;
 • profiel (summier) van het te slopen gebouw;
 • maten van het gebouw (een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig);
 • schatting van te verwachten sloopafval per m³;
 • kadastrale aanduiding, sectie en nummer;
 • asbestinventarisatierapportage: (alleen een SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatie bureau mag zo’n rapport opmaken);
  • indien het bouwjaar van het te slopen bouwwerk van voor 1994 is;
  • meer dan 10m³ sloopafval vrijkomt en/of;
  • asbesthoudend afval vrijkomt.
 • of er overig chemisch afval vrijkomt;
 • of de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf en zo ja, door welk bedrijf;
 • hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren;
 • of en waar containers worden geplaatst voor het sloopafval.

Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente nog wel voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Minimaal 2 werkdagen voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

Asbest verwijderen als particulier

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen als particulier zijn een paar uitzonderingen gemaakt. Soms kunt u ook uiterlijk een week van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • U verwijdert als particulier geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m², uit de woonfunctie of nevenfunctie; (dakleien uitgezonderd),
 • U verwijdert als particulier asbesthoudende vloertegels, tot een maximum van 35 m² uit de woonfunctie of nevenfunctie;
 • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

In overige gevallen moet een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld en is de eerstgenoemde procedure van toepassing.

Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding indienen.

Regels voor plaatsen voorwerpen op de weg of openbare ruimte

Wilt u een container of ander obstakel plaatsen in de openbare ruimte? Neem dan de volgende regels in acht:

 • Obstakels mogen niet hinderlijk geplaatst worden en moeten goed zichtbaar zijn (vijf meter uit een bocht, niet op fietspaden, geen uitsteeksels, etc.);
 • Een obstakel mag maximaal één parkeerplek in beslag nemen, indien van toepassing;
 • Obstakel dient afgezet te worden met hekwerk, pionnen of schildjes, ter bescherming van derden;
 • Weg, berm of groen mogen niet beschadigd worden. Indien we na gebruik schade constateren kunnen deze worden verhaald bij de aanvrager;
 • Plaatsing heeft een tijdelijk (eindig) karakter voor de duur van maximaal 3 weken;
 • Voorrang moet geregeld worden, indien nodig.

Wilt u een container plaatsen dan vragen wij u vriendelijk om dit ons toe sturen via telefoonnummer 040-2282500 of per mail naar openbareruimte@waalre.nl. Tip: neem vooraf foto’s om discussies achteraf te voorkomen.

Vragen

Neem contact op met de gemeente, team Openbare ruimte via telefoonnummer: 040-2282500 of openbareruimte@waalre.nl.