WOZ en onroerendezaakbelastingen

De WOZ-waarde is in Nederland de basis voor diverse belastingen. Bij de gemeente is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Bij de Rijksbelastingdienst wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de heffing vermogensrendement voor de tweede woning en de erfbelasting. Waterschap De Dommel gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsbelasting. De Wet WOZ regelt landelijk een eenduidige en uniforme waardering van alle onroerende zaken door alle Nederlandse gemeenten.

Waardepeildatum en geldend tijdvak

De waardepeildatum is de datum naar welk moment uw onroerende zaak is gewaardeerd. Als waardepeildatum voor het belastingjaar 2020 geldt 1 januari van het voorgaande belastingjaar (1-1-2019).

Toestandsdatum

Uw onroerende zaak is getaxeerd op basis van de feitelijke situatie op 1 januari 2020. Als uw onroerende zaak na 1 januari 2019 is gewijzigd door nieuwbouw, verbouw, wijziging van bestemming, verbetering, afbraak, et cetera, is de veranderde toestand van uw onroerende zaak op 1 januari 2020 gehanteerd. Deze gewijzigde onroerende zaak is vervolgens op het waardepeil van 1 januari 2019 getaxeerd. 

Taxatieverslag

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast, door onder andere te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of winkels. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt het taxatieverslag inzien door met DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl of neem contact op met de gemeente.

Hoe is uw onroerende zaak getaxeerd?

Bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de vrije verkoopwaarde van een onroerende zaak, leeg en vrij van huur en/of zakelijke rechten en direct in gebruik te nemen.

Taxatie woningen

De gemeente heeft panden door een taxatiebureau modelmatig laten taxeren. De panden zijn vergeleken met soortgelijke panden die rond de waardepeildatum 1 januari 2019 zijn verkocht. De gemeente verzamelt hiervoor voortdurend verkoopprijzen van panden. De verkoopprijzen van de verkochte panden bepalen het marktniveau rond de waardepeildatum 1 januari 2019.

Taxatie bedrijfspanden en andere niet-woningen

Voor bedrijven wordt de waarde in het economische verkeer bepaald op basis van beschikbare huur- en verkoopcijfers. Objecten die niet vaak worden verkocht worden gewaardeerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het algemeen voor scholen, bejaardenhuizen en overheidsgebouwen.

Controle van de kwaliteit van de taxaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de taxaties. Het bepalen van de waarden is voor de gemeente Waalre verricht door deskundige taxateurs van het taxatiebureau TOG Nederland. De Waarderingskamer ziet erop toe dat de taxaties door de gemeenten eerlijk, objectief en zorgvuldig worden uitgevoerd. De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat door de wet is ingesteld. Meer informatie treft u aan op de site www.waarderingskamer.nl

OZB-tarieven

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of een stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond.

De OZB-percentages stelt de gemeenteraad jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB. Tegen de hoogte van de OZB-tarieven kan geen bezwaar gemaakt worden.

Prijs

WOZ en onroerendezaakbelastingen

De OZB-percentages stelt de gemeenteraad jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB.

Product percentage van de WOZ-waarde
OZB-percentages
Eigenarenbelasting woningen 0,11334%
Eigenarenbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,21764%
Gebruikersbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,17507%

Verhuizing

De OZB wordt geheven naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. U wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Bij de gemeente kunt u een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting aanvragen. U kunt zo'n kopie nodig hebben voor een woningverkoop.