WOZ en onroerendezaakbelastingen

De WOZ-waarde is in Nederland de basis voor diverse belastingen. Bij de gemeente is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Bij de Rijksbelastingdienst wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de heffing vermogensrendement voor de tweede woning en de erfbelasting. Waterschap De Dommel gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsbelasting. De Wet WOZ regelt landelijk een eenduidige en uniforme waardering van alle onroerende zaken door alle Nederlandse gemeenten.

Waardepeildatum en geldend tijdvak

De waardepeildatum is de datum naar welk moment uw onroerende zaak is gewaardeerd. Als waardepeildatum voor het belastingjaar 2024 geldt 1 januari van het voorgaande belastingjaar (1 januari 2023).

Toestandsdatum

Als u in het jaar na de waardepeildatum (1 januari 2023) uw pand heeft verbouwd (of uw pand nieuw gebouwd is), kijken wij naar de eigenschappen van het pand aan het begin van het belastingjaar (de zogenaamde toestandspeildatum van 1 januari 2023). Deze verbouwing of nieuwbouw zal in de waardering van uw pand worden betrokken.

Taxatieverslag

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast, door onder andere te kijken naar verkoopprijzen van waarde onderbouwende verkopen. Benieuwd naar de waardeonderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt deze terugvinden op het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag inzien door met DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl.

Hoe is uw onroerende zaak getaxeerd?

Bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt onder meer gekeken naar de vrije verkoopwaarde van een onroerende zaak, leeg en vrij van huur en/of zakelijke rechten en direct in gebruik te nemen.

Taxatie woningen

De gemeente heeft alle woningen getaxeerd. De panden zijn vergeleken met waarde onderbouwende verkopen die rond de waardepeildatum 1 januari 2023 zijn verkocht. De gemeente verzamelt hiervoor voortdurend verkoopprijzen van panden. De verkoopprijzen van deze verkochte panden bepalen mede het marktniveau rond de waardepeildatum 1 januari 2023. Hierbij houden wij rekening met bijvoorbeeld de verschillen in grootte van het perceel of de grootte van de woning en/of bijgebouwen.

Taxatie bedrijfspanden en andere niet-woningen

Voor bedrijven wordt de waarde in het economische verkeer bepaald op basis van beschikbare huur- en verkoopcijfers. Objecten die niet vaak worden verkocht worden gewaardeerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het algemeen voor scholen, verzorgingstehuizen en overheidsgebouwen.

Controle van de kwaliteit van de taxaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de taxaties. De Waarderingskamer ziet erop toe dat de taxaties door de gemeenten eerlijk, objectief en zorgvuldig worden uitgevoerd. De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat door de wet is ingesteld. Meer informatie treft u aan op www.waarderingskamer.nl.

OZB-tarieven

Als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een pand of een stuk grond bent, betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van het pand of stuk grond.

De OZB-percentages stelt de gemeenteraad jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB. Tegen de hoogte van de OZB-tarieven kan geen bezwaar gemaakt worden.

Prijs

WOZ en onroerendezaakbelastingen

De OZB-percentages stelt de gemeenteraad jaarlijks opnieuw vast in een verordening onroerendezaakbelastingen. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB.

Product Percentage van de WOZ-waarde
OZB-percentages
Eigenarenbelasting woningen

0,10039%

Eigenarenbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,27255%
Gebruikersbelasting niet-woningen (een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond) 0,21924%

Verhuizing

De OZB wordt geheven naar de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. De belanghebbende op 1 januari 2024 wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Verhuizingen en verkoop hebben hierop geen invloed.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie aanslag

Bij de gemeente kunt u een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting aanvragen. U kunt zo'n kopie nodig hebben voor een woningverkoop.