Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bekijk het taxatieverslag van uw pand of woning op mijn.overheid.nl. Hierin staat uitgelegd hoe uw WOZ-waarde is bepaald. Bent u het niet eens met de beschikte WOZ-waarde? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag formeel bezwaar maken bij de gemeente. Voor 2023 is deze mogelijkheid verstreken.

Formeel bezwaar per brief

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag formeel bezwaar maken bij de gemeente. Voor 2023 is deze mogelijkheid verstreken.

Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld dan in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw voorletters en naam, adres en woonplaats
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Het vorderingsnummer van de belastingaanslag
  • Uw handtekening

U moet in uw bezwaar tegen een aanslag of beschikking duidelijk de redenen aangeven waarom u bezwaar maakt. 'Ik vind het vermelde bedrag te hoog' is niet voldoende. Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, moet u dit ook in het bezwaarschrift vermelden.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Waalre
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betalen van de OZB niet op.

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB

Heeft u overige vragen? Mail dan naar woz@waalre.nl of neem contact op met één van de belasting medewerkers via telefoonnummer 040-2282500.