Raadsvergadering (besluitvormend) 14 april 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale beraadslagingen
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer

Deze agenda wordt niet in een bijeenkomst behandeld. De beraadslagingen over onderstaande onderwerpen vinden digitaal (per e-mail) plaats. Uitkomsten daarvan worden weergegeven in de bijlagen. Als over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen (volgens artikel 32, lid 3, van de Gemeentewet). Als over een voorstel wel stemming wordt gevraagd, wordt het van deze agenda verwijderd en opgenomen op de agenda van de eerstvolgende officiële raadsvergadering.

Documenten

Agenda

0 - Agenda

1 - Voorstel tot het vaststellen van het controloprotocol en normenkader 2019 en verlenging contract met Astrium Accountants

2 - Voorstel tot het vaststellen van de verordening herbenoemingsprocedure burgemeester gemeente Waalre 2020

3 - Benoemen leden vertrouwenscommissie

4 - Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2021 en 1e wijziging programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost

5 - Benoemen voorzitter werkgroep volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur

6 - Voorstel tot wijziging van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalre 2015'

7 - Voorstel tot het vaststellen van de 'Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2020'