Raadsvergadering (besluitvormend) 10 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Beëdiging fractievertegenwoordigers

4 - Vragenhalfuur

5 - Mededelingen

6 - Ingekomen stukken

7 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 19 april 2022

8 - B-voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader 2021

9 - Voorstel tot het vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Waalre

10 - Voorstel tot het vaststellen van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente Waalre 2022

11 - Voorstel tot instellen en benoemen van de leden van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester

12 - Voorstel tot het benoemen van een waarnemend raadsvoorzitter

13 - A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023)

14 - Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

15 - Voorstel tot zienswijze conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven en Inwonersbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2023-2026

16 - Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)

17 - Voorstel tot zienswijze concept programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost

18 - Voorstel tot zienswijze Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Ergon

19 - Voorstel tot zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026, instemmen met 2e begrotingswijzing 2022 en kennisnemen van het jaarverslag/jaarrekening 2021 PlusTeam

20 - Voorstel tot het eventueel benoemen of aanwijzen vanuit de raad (vervallen)

21 - Sluiting