Raadsvergadering (besluitvormend) 12 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale raadsvergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur en inspreekrecht inwoners

4 - Mededelingen

5 - Kennisnemen van de besluiten, genomen op 14 april 2020, te weten:

5.a - Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader 2019 en verlening contract met Astrium Accountants

5.b - Voorstel tot het vaststellen van de verordening herbenoemingsprocedure burgemeester gemeente Waalre 2020

5.c - Benoemen leden vertrouwenscommissie

5.d - Voorstel tot instemen met de Kadernota 2021 en 1e wijziging programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost

5.e - Benoemen voorzitter werkgroep volksvertegenwoordigende rol en vergaderstructuur

5.f - Voorstel tot wijziging van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalre 2015'

5.g - Voorstel tot het vaststellen van de 'Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre 2020'

6 - Vaststelling van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 3 maart en 14 april 2020.

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2020

8 - A-voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2)

9 - A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'

10 - A-voorstel tot zienswijze op de concept programmabegroting 2021 en wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

11 - A-voorstel tot zienswijze op de conceptbegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024

12 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

13 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

14 - A-voorstel tot zienswijze op de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam

15 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)

16 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie transitievisie warmte Waalre

17 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen Metropoolregio Eindhoven brede opgestelde streefbeeld Transitie Landelijk Gebied

18 - Ingekomen stukken:

18.a - Wijze van afdoening brief Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LSA bewoners, over verzoek om aandacht voor bewonersinitiatieven in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen in het bijzonder tijdens en na de coronacrisis (43285)

18.b - wijze van afdoening brief Koninklijke INretail, over dringende oproep 'help winkelondernemers overleven' (42105)

18.c - wijze van afdoening brief Diaconaal Noodfonds Waalre, over verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleem (38452)

19 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Luisteren naar samenleving Waalre bij aanpassingen aan Corona

20 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning maatschappelijk middenveld

21 - Sluiting