Raadsvergadering (besluitvormend) 20 april 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 13 april 2021

7 - B-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie meldingen openbare ruimte

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2021

9 - B-voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzake aanpak Woonoverlast

10 - A-voorstel tot invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders

11 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

12 - A-voorstel tot zienswijze op de conceptbegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven en inwonersbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2022-2025

13 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

14 - A-voorstel tot zienswijze op de concept programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

15 - A-voorstel tot zienswijze op de begroting 2022 Ergon

16 - Sluiting