Raadsvergadering (besluitvormend) 13 december 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. M.F. Oosterveer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 29 november 2022

7 - B-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Parklaan 9

8 - B-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Tuinen Oliemolen

9 - B-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie doorwerkingsonderzoek 'Aan de Slag Er mee'

10 - B-voorstel tot vaststellen van het definitief ontwerp van het centrumdeel van de Eindhovenseweg

11 - B-voorstel tot vaststellen van de ‘Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waalre’

12 - B-voorstel tot vaststellen Verordening nadeelcompensatie Waalre en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

13 - B-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2023

14 - B-voorstel tot vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2022

15 - A-voorstel tot het vaststellen van de verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022

16 - A-voorstel tot benoemen leden Rekenkamer

17 - Beëdiging leden Rekenkamer

18 - A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Trolliuslaan - Klaprooslaan

19 - A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Molenstraat 9-11

20 - A-voorstel tot aanwijzen burgemeester Oosterveer als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven en Kees Vortman als zijn plaatsvervanger

21 - Motie vreemd aan de orde van de dag privacy beschermd groen als voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke ontwikkelingen

22 - Sluiting