Bezwaar tegen gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als u rechtstreeks bent betrokken bij het besluit, kunt u meestal bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken.

Bij welk bestuursorgaan u bezwaar kunt maken, staat in het besluit dat u hebt ontvangen of in de kennisgeving in het Elektronische Gemeenteblad en het huis-aan-huisblad De Schakel. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of beschikking WOZ-waarde? Kijk dan bij belastingaanslag bezwaar.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

De privacywetgeving (AVG) geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Is uw verzoek niet opgevolgd? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van deze brief een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaar indient dan wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gestopt, tenzij er duidelijke gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als er sprake is van een rechtsvordering.

Bezwaar maken

U dient een bezwaarschrift schriftelijk in. Dit is een brief met:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Uw handtekening;
  • Een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent;
  • De reden van het bezwaar.

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente.

Gemeente Waalre
Postbus 10.000
5580 GA WAALRE

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis. In dat geval krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Prijs

Een bezwaarschrift indienen is gratis.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Deze kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. In dezelfde hoorzitting mogen ook de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere betrokkenen hun standpunt toelichten. Daarna stuurt de commissie een advies en eventueel verslag naar het bestuursorgaan waar uw bezwaar is ingediend.

Van het bestuursorgaan ontvangt u een beslissing met daarnaast het advies van de Commissie. Dat gebeurt veelal binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Het bestuursorgaan heeft dan nog de mogelijkheid de beslissing op bezwaar met 6 weken op te schorten. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met die beslissing op uw bezwaarschrift kunt u hiertegen in beroep. In de beslissing staat de beroepsprocedure uitgelegd.

Voorlopige voorziening bij onverwijlde spoed

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt, niet mag worden uitgevoerd. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u tegelijkertijd de rechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n verzoek moet u indienen bij:

Voorzieningenrechter
sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch