Gemeente beslist niet tijdig?

Krijgt u niet tijdig een beslissing op uw verzoek,  aanvraag of bezwaarschrift? Is dit de gemeente te verwijten? Dan hebt u misschien recht op een vergoeding (dwangsom).

In gebreke stellen

Voordat u recht heeft op een vergoeding moet u eerst het bestuursorgaan (bijvoorbeeld college van burgemeester en wethouders, burgemeester, raad of heffingsambtenaar) in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat het bestuursorgaan te laat is met het beslissen op uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift.

Dit is een brief met:

  • Uw naam en adres;
  • Datum;
  • Uw handtekening;
  • Een omschrijving van uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift waar u nog geen besluit op hebt ontvangen;
  • Datum en kenmerk van de ontvangstbevestiging van uw verzoek, aanvraag of bezwaarschrift;
  • Uw rekeningnummer waarop eventueel de vergoeding kan worden overgemaakt.

U kunt ook het formulier Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen (PDF, 16.0 kB) gebruiken.

Stuur uw ingebrekestelling naar de gemeente.

Gemeente Waalre
Postbus 10.000
5500 GA WAALRE

U kunt de ingebrekestelling ook afgeven in het gemeentehuis. In dat geval krijgt u direct een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw brief?

Het bestuursorgaan heeft na ontvangst van de ingebrekestelling nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

Uitleg dwangsom bij niet tijdig beslissen

Vanaf 1 oktober 2009 is de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat u om een dwangsom kunt verzoeken wanneer de gemeente niet op tijd reageert op uw aanvraag om een vergunning of een ander besluit.

Welke termijnen gelden er?

Soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt dat wij binnen acht weken na ontvangst een beslissing moeten nemen op uw aanvraag.

In sommige situaties kunnen we de beslistermijn verder uitstellen. Het nemen van een beslissing kan langer duren:

  • als wij nog informatie van u nodig hebben;
  • als wij nog informatie van anderen buiten de gemeente nodig hebben;
  • als u met uitstel instemt;
  • in geval van overmacht.

De termijn gaat pas weer lopen als de reden van overmacht is opgelost, of als wij uw informatie of de informatie van anderen hebben ontvangen. U krijgt daarover van ons bericht. Wij geven daarbij aan wanneer de beslistermijn afloopt.

Hoe legt u de gemeente een dwangsom op?

Als die termijn niet wordt gehaald, kunt u ons een brief sturen, waarin u schrijft dat u de gemeente in gebreke stelt. Nadat wij deze brief hebben ontvangen hebben wij nog twee weken extra tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom schuldig, tot een maximum van € 1442,-.

Wanneer hoort u van ons?

Uiterlijk binnen twee weken na de laatste dag waarop wij dwangsommen verschuldigd zijn, bepalen wij hoeveel wij u moeten betalen, eventueel met verrekening van de daarbij opgelegde leges. U ontvangt daarover een beslissing. Binnen 6 weken na deze beslissing gaan wij tot betaling over.

Indien wij van mening zijn dat u sowieso geen recht heeft op een dwangsom omdat er bijvoorbeeld geen aanvraagprocedure loopt dan ontvangt u uiteraard eerder bericht.