Programma Water, Riolering en Klimaat

Onlangs is door de gemeenteraad het Programma Water, Riolering en Klimaat vastgesteld. Dit plan vervangt het huidige rioleringsplan. In het plan voor 2023-2027 is meer aandacht voor klimaatverandering.

Gevolgen klimaatverandering aanpakken

Het klimaat verandert. Daardoor hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Denk maar aan de wateroverlast door harde regenbuien. Het programma beschrijft hoe we gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast, hitte en droogte) de komende jaren aan gaan pakken.

Zo zorgen we voor voldoende waterberging (zoals wadi’s) in de openbare ruimte, zodat overtollig water niet tegen de gevel van woningen en gebouwen komt. De aanleg van een gescheiden rioolstelsel (regenwater gescheiden van vuilwater) en waterberging nemen wij mee in de herinrichtingsprojecten. Denk hierbij aan wegen en straten die opnieuw worden ingericht. Daarnaast gaan wij inwoners stimuleren om zelf hemelwater af te koppelen en waterberging op eigen perceel te creëren. Inwoners kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Aanleg gescheiden riool

Het gemengde rioolstelsel in de gemeente wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Hier zijn we al mee bezig en gaan we de komende jaren verder meer aan de slag. Door het apart inzamelen van hemelwater wordt schoon regenwater niet onnodig afgevoerd, maar terug de natuur in gebracht. Daarnaast is vuilwater minder vermengd met regenwater waardoor de zuivering van het Waterschap efficiënter werkt en kosten worden bespaard.

Een goed voorbeeld is de aanleg van een groot regenwaterriool onder de Eindhovenseweg. Met dit grote riool zorgen we in de toekomst voor droge voeten in het centrum van Aalst. Vergelijkbare projecten staan ook voor Waalre-dorp op de planning. Hierdoor worden beide dorpskernen voorbereid op het veranderende klimaat.

Afkoppelen regenwater en vergroenen openbare ruimte

Een ander belangrijk onderdeel van het programma is dat we bij nieuwbouw, herinrichtingsprojecten en bij bestaande woningbouw meer rekening gaan houden met klimaatverandering. Dit doen we onder andere door beleidsregels in te voeren die de verwerking van hemelwater op eigen terrein stimuleren.

Daarnaast is er continu aandacht voor het ‘vergroenen’ van de openbare ruimte, dat wil zeggen: overbodige verharding vervangen door bomen en beplanting of water. Door het vergroenen van de openbare ruimte realiseren we meer koele plekken. Hiermee proberen we de hittestress te beperken.

Kernactiviteiten Programma Water, Riolering en Klimaat

Vervangingsmaatregelen

In de planperiode vervangen we de riolering binnen een aantal integrale projecten. Hierin nemen we ook verbetermaatregelen mee om de openbare inrichting klimaatadaptief te maken. Deze projecten maken onderdeel uit van de meerjarenplanning Openbare ruimte 2023-2027:

  • Eindhovenseweg
  • Den Hof – Centrum Aalst
  • Traverse Noord
  • De Bus – Driehoek - Willibroduslaan

Inzetten op bewustwording over klimaatadaptatie

We gaan onze inwoners en bedrijven inlichten over de juiste manier van afkoppelen en vergroenen van hun eigen perceel. Ook maken we inwoners bewust over van de positieve impact van bomen. Hierbij besteden we ook aandacht aan de aanpassingen in de openbare ruimte ten behoeve van klimaat.

Groen tenzij

We willen het ‘overbodige’ grijs (verharding) vervangen door groen of blauw (bomen, beplanting en water). Mits dit betaalbaar blijft.

Hoofddoelen Klimaatadaptatie

Doel wateroverlast

We minimaliseren wateroverlast in woningen en gebouwen bij buien tot en met een herhalingstijd van 1 × 10 jaar.

Doel droogte

We beperken droogteschade aan het groen, (monumentale) bomen, flora en fauna, de infrastructuur en gebouwen.

Doel hitte

We richten de stedelijke gebieden hittebestendig in en hebben daarin extra aandacht voor kwetsbare bewoners.