Grondwateroverlast

Water in de kruipruimte, een vochtige woning, schimmelvorming of een drassige tuin kunnen het gevolg zijn van hoge grondwaterstanden. Heeft u een probleem met grondwater dan vraagt u zich natuurlijk af wat er aan gedaan kan worden en wie dit gaat uitvoeren.

Wie doet wat bij grondwateroverlast?

Wat is uw verantwoordelijkheid?

Een perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van grondwaterproblemen op eigen terrein en voor een goede staat van uw woning. Dit is vastgelegd in de Waterwet en het Bouwbesluit.

Een goede staat van uw eigen woning en perceel betekent onder andere dat verblijfsruimtes vochtdicht moeten zijn. Kelders en kruipruimten hoeven niet waterdicht te zijn, tenzij het verblijfsruimten zijn. De woonvloer moet wel waterdicht zijn. Eigenaren moeten zelf bij overlast maatregelen treffen. Dit kunnen waterhuishoudkundige maatregelen zijn waardoor de grondwaterstand wordt verlaagd of bouwkundige maatregelen waarbij aanpassingen waarbij bijvoorbeeld aanpassingen worden uitgevoerd aan de kruipruimte, vloer of muren.

Wat doet de gemeente?

In de Waterwet is vastgelegd dat de gemeente een grondwaterzorgplicht heeft. Dit betekent dat de gemeente zich moet inspannen om overlast te voorkomen. Dit geldt als er sprake is van structurele grondwateroverlast. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie behoren. Doelmatig betekent dat de gemeente een afweging maakt tussen de kosten van de benodigde maatregelen en de schade en impact van de overlast.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op particuliere percelen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan wel een rol spelen in de verwerking van het overtollige grondwater vanuit particuliere percelen. Een voorbeeld hiervan is de inzameling en afvoer van drainagewater van individuele percelen.

De grondwaterzorgplicht van de gemeente houdt wel in dat de gemeente een regierol heeft. De gemeente is bij grondwateroverlast het eerste aanspreekpunt voor een inwoner/bedrijf. Vanuit haar regierol kan de gemeente klachten verzamelen en onderzoek uitvoeren naar de grondwaterstanden. Wateroverlast kunt u melden.

Wat doet het waterschap?

De gemeente Waalre ligt in het beheersgebied van Waterschap De Dommel. Het waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de bijzondere constructies daar in en omheen (zoals stuwen en vispassages). Door het instellen van oppervlaktewaterpeilen kunnen de grondwaterstanden worden beïnvloed. Hierdoor is het waterschap in sommige gevallen de verantwoordelijke partij om maatregelen te treffen in plaats van de gemeente of een particulier.

Daarnaast regelt het waterschap vergunningen voor de (kleinere) grondwateronttrekkingen. Meer informatie van de taken van het waterschap en over waterschapsprojecten bij u in de buurt vindt u op de website van Waterschap de Dommel.