Water in de kruipruimte, een vochtige woning, schimmelvorming of een drassige tuin kunnen het gevolg zijn van hoge grondwaterstanden. Heeft u een probleem met grondwater dan vraagt u zich natuurlijk af wat er aan gedaan kan worden en wie dit gaat uitvoeren. Meer informatie leest u in de informatiebrochure grondwater (PDF, 525.5 kB). Heeft u vragen, mail dan naar drainage@kragten.nl.

Grondwater: Arembergstraat en omgeving

Vanaf de zomer van 2014 zijn op zes plekken in de buurt van de Arembergstraat e.o. een jaar lang de grondwaterstanden gemeten. Hieruit blijkt dat de grondwaterstand in een deel van het gebied hoog is. De metingen zijn uitgevoerd door Arcadis en in een rapport (PDF, 3.0 MB) beschreven. Als gevolg van deze metingen laat de gemeente momenteel onderzoeken welke mogelijkheden er qua maatregelen zijn voor zowel de gemeente als de perceeleigenaren. De resultaten van het vervolgonderzoek zijn eind oktober bekend. Daaropvolgend wordt door de gemeente een besluit genomen over eventuele maatregelen.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 12 juni 2018 heeft de informatiebijeenkomst voor het project drainage Arembergstraat plaatsgevonden. Het project richt zich op de aanpak van grondwateroverlast in de wijk met de aanleg van een drainagesysteem als oplossing daarvoor.

Presentatie

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven waarin de geschiedenis en aanpak van de wateroverlast, de verantwoordelijkheden van de gemeente en bewoners, de werking van het systeem en de wens van de bewoners om op het systeem aan te sluiten zijn toegelicht. Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst (PDF, 2.3 MB).

Naast de presentatie was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de gemeente, adviesbureau Kragten en aannemer Den Ouden. Met hen werden, onder andere, planning, fasering en mogelijkheden om als particulier op het systeem aan te sluiten besproken.

Opkomst bijeenkomst

De informatiebijeenkomst had met circa 135 aanwezigen een goede opkomst. Ruim 70% van de aanwezigen wenst aan te sluiten op het gemeentelijk drainagestelsel. De komende weken starten de voorbereidende werkzaamheden en worden bewonersgesprekken gevoerd.

Meer informatie

Aannemer Den Ouden plaatst zijn bouwkeet op het grasveld bij de hockeyclub aan de Arembergstraat. In de keet is informatie aanwezig over planning en fasering van de werkzaamheden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via drainage@kragten.nl of met de uitvoerder buiten op het werk. De contactgegevens van de uitvoerder zullen worden gepubliceerd bij aanvang van de werkzaamheden.