Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Als je een initiatief of plannen hebt om nieuwe woningen te bouwen, een zonnepark aan te leggen, of een grote aanbouw aan je huis te maken dan heb je niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de initiatiefnemer (plannenmaker) wordt verwacht dat hij mensen die daarbij een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.

Waarom de omgeving betrekken?

Door het betrekken van de omgeving zorg je ervoor dat alle belangen, meningen en kennis op tafel komen. Door bezwaren, maar ook juist goede ideeën met elkaar te bespreken, kun je het initiatief beter maken en is er meer kans op draagvlak voor je plan.

Hoeveel participatie is nodig?

Het betrekken van de omgeving noemen we participatie. De hoeveelheid participatie moet in verhouding staan tot de gevolgen van jouw initiatief voor de omgeving. Over het algemeen geldt: hoe groter de impact van het initiatief, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken.

Hoe kan ik participatie organiseren?

Hoe de participatie georganiseerd wordt, is aan de initiatiefnemer. In de Participiatiewijzer voor initiatiefnemers van de gemeente vind je hier meer informatie en tips en adviezen over. Ook voor kleine initiatieven kan participatie helpen om het initiatief beter te maken. De Leidraad Participatie geeft hier ook tips over. Het is voor alle initiatieven daarom zinvol om met de leidraad aan de slag te gaan.

In de leidraad staat:

  • Hoe je bepaalt wie je moet betrekken
  • Welke rol deelnemers aan de participatie hebben
  • Hoe je de communicatie met alle participanten organiseert

Welke ondersteuning biedt de gemeente?

Met grote initiatieven wordt een vooroverleg omgevingsvergunning gehouden. Tijdens dit gesprek komt ook participatie aan bod. Er wordt besproken wat de gemeente hierin belangrijk vindt en welke rol de gemeente eventueel heeft.

Hoe kan ik als inwoner meedoen met participatie?

Als je zelf geen initiatief hebt maar iemand anders heeft plannen in jouw omgeving, wil je hierbij betrokken worden. Hoe je kunt deelnemen aan participatie kun je lezen in de Participatiewijzer voor belanghebbenden. In deze leidraad vind je daar tips en adviezen over.

Wat heeft dit te maken met de Omgevingswet?

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet die sinds 1 januari 2024 geldt, onderstreept nog eens het belang van participatie. Wanneer je na die tijd een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, betrekt de gemeente ook de participatie in haar afweging. De gemeente kijkt naar: wie je hebt betrokken, hoe je hen hebt betrokken en wat je met de resultaten hebt gedaan.