Bomen bepalen mede het dorpse karakter van onze gemeente. Waalre is het groene dorp in de Brainportregio. Bomen zijn belangrijk voor de gemeente Waalre maar ook voor inwoners. Ze zorgen voor zuurstof, voor filtering van de lucht, geven schaduw en gezonde bomen dragen bij aan een positieve beleving van de leefomgeving.

Aan de andere kant kunnen bomen ook tot discussie leiden. Dit kan gebeuren als bomen ziek of te groot zijn, of in de weg staan. Dat kan een reden zijn waarom u een boom wilt vellen. Hieronder verstaan wij het kappen, rooien, verplanten of flink snoeien van een boom of houtopstand.

Omgevingsvergunning

Het kan zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Wij maken verschil tussen bomen:

 • binnen de bebouwde kom;
 • beschermde bomen;
 • buiten de bebouwde kom.

Boom vellen binnen de bebouwde kom

U heeft in drie gevallen een ontheffing, omgevingsvergunning of een combinatie hiervan nodig:

 1. Op basis van het bestemmingsplan/omgevingsplan. De voorschriften voor een bestemmingsplan/omgevingsplan kunt u raadplegen via Omgevingsloket. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat er een omgevingsvergunning nodig is voor het voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
 2. Als u een boom wilt kappen (vellen) die op de groene kaart staat.
  1. Een boom of houtopstand wordt dan aangemerkt als waardevol, beeldbepalend of monumentaal. Dit heeft te maken met de leeftijd, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving van de boom of bomen. Deze status is bepalend bij de beoordeling voor een ontheffing/vergunning.
  2. Deze bomen kunnen ook in waardevolle particuliere boomvlakken staan en niet enkel op gemeentegrond.
  3. In hoofdstuk 4, afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Waalre (hierna: APV) kunt u de bepalingen over de ontheffing voor het vellen van beschermde bomen vinden. De APV is te raadplegen via de Algemene Plaatselijke Verordening.
 3. Als u meer dan 20% van het kroonvolume wilt vellen (zoals bijvoorbeeld snoeien) van een beschermde boom of houtopstand.
  1. Het kroonvolume betreft de boomkroon. Dit is het bovenste gedeelte van een boom. De kroon wordt gedragen door een stam en omvat de takken met daaraan de bladeren.
  2. In hoofdstuk 4, afdeling 3 van de APV van de gemeente Waalre kunt u de bepalingen over de ontheffing voor het vellen van beschermde bomen vinden.

Omgevingsvergunning voor het vellen van een beschermde boom

De bomen die op de beschermde lijst en/of groene kaart staan, mogen in principe niet gekapt worden. In sommige gevallen kan het toch noodzakelijk zijn dat een boom gekapt of gesnoeid wordt. Wij verlenen de ontheffing/omgevingsvergunning slechts bij uitzondering, als alternatieven voor behoud van de boom uitvoerig zijn onderzocht en:

 • sprake is van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang, van niet tijdelijke aard, dat opweegt tegen duurzaam behoud van het houtopstand,
 • het volgens een boomdeskundige niet langer verantwoord is de boom te laten staan.

In deze situaties heeft u een ontheffing op grond van de APV (artikel 4:12a) nodig in combinatie met een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 22.8 van de Omgevingswet, gelezen in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit en artikel 4:12 van de APV.

Zowel de ontheffing als de omgevingsvergunning voor het vellen van een beschermde boom vraagt u aan via Omgevingsloket. Bij de aanvraag zorgt u voor:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type boom);
 • de plaats van de boom (op tekening);
 • de reden van het vellen;
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

Boom vellen buiten de bebouwde kom

U heeft in drie gevallen een omgevingsvergunning nodig:

 1. Buiten de door de gemeenteraad vastgestelde grens van de bebouwde kom (artikel IV, lid 4 van het Aanvullingsbesluit natuur gelezen in samenhang met artikel 4.1, onder a van de Wet natuurbescherming, zoals deze gold onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet). In deze gevallen beslist de Provincie Noord-Brabant of er gekapt mag worden. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Brabant.
 2. Als het bestemmingsplan/omgevingsplan eisen stelt aan het vellen van bomen. De voorschriften voor een bestemmingsplan/omgevingsplan kunt u raadplegen via Omgevingsloket.
 3. Er staan in de APV regels die van toepassing kunnen zijn.
  • In de APV zijn regels opgenomen voor het vellen van houtopstanden buiten de komgrens en de uitzonderingen hierop (artikel 4:12a lid 3), zie Algemene Plaatselijke Verordening.

Afweging betrokken belangen

Wij kunnen een vergunning op grond van de APV alleen verlenen als de belangen van verlening opwegen tegen de belangen van behoud van de houtopstand op basis van één of meer van de volgende waarden:

 • de ecologische waarde;
 • de landschappelijke waarde;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde;
 • de cultuurhistorische waarde;
 • de recreatieve functie.

Prijs

Bomen kappen

Product Prijs
Kosten kapvergunning
Kapvergunning € 179,85

Daarnaast komen er ook legeskosten bij voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, als deze vergunning nodig is op grond van het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen van de gemeente. Dit kan via e-mail vergunningen@waalre.nl of telefonisch via telefoonnummer: 040-2282500.

N.B.

Het is mogelijk dat er op grond van het Omgevingsplan (voormalige bestemmingsplan) ook een omgevingsvergunning nodig is voor het voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.