Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Wilt u iets kappen buiten de bebouwde kom, dan geldt de Boswet. Voor een boom buiten de kom met een diameter  >60 cm moet ook een kapvergunning worden aangevraagd. 

Lijst van beschermde bomen

Wilt u een boom kappen of snoeien? Kijk dan eerst op de lijst (PDF, 69.7 kB) of op de plattegrond (PDF, 6.1 MB) met beschermde bomen. Een boom of bomengroep kan een beschermde status hebben door bijvoorbeeld de leeftijd, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving.

Als u een beschermde boom wilt (laten) kappen of drastisch snoeien(> 20% van de kroon) heeft u een ontheffing nodig. Voor het kappen van een boom moet een gegronde reden zijn. Bijvoorbeeld dat deskundigen hebben aangetoond dat de boom risico op schade of ongelukken veroorzaakt. Voor het kappen van bomen in bosvilla gebieden moet een kapvergunning worden aangevraagd.

Prijs

Boom kappen

Product Prijs
Kosten kapvergunning
Kapvergunning € 150,00

Voorwaarden

Een ontheffing om een beschermde boom te kappen wordt slechts bij uitzondering verleend en wanneer:

  • alternatieven voor behoud van de boom uitvoerig zijn onderzocht
  • er sprake is van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang, van niet-tijdelijke aard, dat opweegt tegen duurzaam behoud van de houtopstand
  • het volgens een boomdeskundige niet langer verantwoord is de boom te laten staan

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een boom die niet uw eigendom is? Dan hebt u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Niet-beschermde bomen

  • Voor alle andere bomen binnen de bebouwde kom is geen omgevingsvergunning voor het kappen nodig of melding nodig. Er kan wel op basis van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken nodig zijn om bomen of houtopstanden te vellen. De bestemmingsplanvoorschriften kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • Voor houtopstanden (houtwallen/boomgroepen/bos) die buiten de bebouwde kom liggen, krijgt u te maken met de Boswet. De NVWA (voorheen AID) kan handhavend optreden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een beschermde boom vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. Bij de aanvraag zorgt u voor:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type);
  • de plaats van de boom (adres);
  • de reden;
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.