Rechten AVG

In de AVG wetgeving is geregeld dat uw privacyrechten versterkt en uitgebreid zijn. Hoe wij als gemeente omgaan met de verwerking van persoonsgegevens staat in onze Privacyverklaring en ons Privacyreglement beschreven. Op deze pagina beschrijven wij uw rechten.

Recht op inzage

Het recht om de persoonsgevens die van u verwerkt worden in te zien. Met dit recht kunt u verzoeken om te laten zien welke gegevens de gemeente van u heeft en u mag deze gegevens ook inzien.

Recht op correctie en aanvulling

Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wijzigen. Heeft de gemeente onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u de gemeente verzoeken de gegevens te corrigeren, of u kunt de gegevens aanvullen. Zijn er onjuiste of onvolledige gegevens aan derde partijen verstrekt, dan zal de correctie ook aan deze partij worden doorgegeven.

Recht van verzet

Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Het recht om gegevens van u te laten verwijderen. Het recht om vergeten te worden geldt niet altijd. Het recht is in de volgende situaties wel van toepassing:

  • De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld / verwerkt
  • U heeft toestemming gegeven voor de werking van gegevens, maar u trekt deze toestemming weer in
  • U heeft een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ingediend en de rechten van u wegen zwaarder dan het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken
  • De gemeente heeft uw gegevens onrechtmatig verwerkt, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking
  • De gemeente is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens na een bepaalde tijd te wissen

Recht op dataportabiliteit

Het recht om persoongegevens over te dragen. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te ontvangen die de gemeente van u heeft. Deze worden zo aangeleverd dat ze door u gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld een andere gemeente.

Recht op beperking van verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. U kunt verzoeken tot beperking van de verwerking in de volgende situaties:

  • Wanneer u aangeeft dat de gemeente onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u heeft, dan mogen deze niet gebruikt worden zolang nog niet gecontroleerd is of de gegevens kloppen
  • Er zijn onrechtmatig gegevens verwerkt
  • De gemeente heeft persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, u geeft aan dat u de gegevens nog nodig heeft
  • U maakt bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens. Dan stopt de gemeente met de verwerking van de gegevens, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene

Recht op bezwaar

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van de gemeente.

AVG-verzoek indienen

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kunt online indienen als persoon of als bedrijf:

Verzoek AVG personen (niet voor BRP-verzoeken)

Verzoek AVG bedrijven

Of u kunt een AVG-verzoek schriftelijk insturen naar:

Gemeente Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre
onder vermelding van AVG-verzoek

De gemeente zal aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te stellen. Binnen 4 weken zal de gemeente laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Bezwaar

Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid tot bezwaar maken bij de gemeente tegen dit besluit.

Klacht

Bent u het niet eens met de wijze waarop de gemeente Waalre omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.