Privacyverklaring

De privacyverklaring van de gemeente Waalre beschrijft hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Waalre verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens (bank-/spaarrekening, evt. schulden)
 • E-mailadres
 • Woonsituatie
 • Inkomen
 • Kenteken

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • BSN-nummer
 • Medische gegevens
 • Godsdienst
 • Niet-medische, zorggerelateerde gegevens die met gemeente gedeeld kunnen worden voor een aanvraag

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Gemeente Waalre verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om met u in contact te komen.

Daarnaast verwerkt de gemeente camerabeelden ter bescherming en veiligheid van personeel, bezoekers, werkplekken en eigendommen op de begane grond van het Huis van Waalre. De wettelijke grondslag hiervoor is gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

Gemeente Waalre zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Waalre verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Waalre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Waalre neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging, Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt online een verzoek indienen via het webformulier AVG, of u kunt een schriftelijk verzoek sturen naar Gemeente Waalre, ter attentie van Juridische Zaken, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor een overzicht van al uw rechten verwijzen wij u naar de pagina Rechten AVG.

Cookies

Gemeente Waalre gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Waalre gebruikt:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies vergemakkelijken het navigeren op de website en onthouden uw voorkeuren. Zo hoeft u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet 2 keer hetzelfde te typen.

Statistiekcookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het algemene gebruik van onze website. Met deze informatie kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van bezoekers, zodat we onze digitale dienstverlening kunnen verbeteren (hierbij kunt u denken aan de vindbaarheid van onderwerpen).

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen (IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina’s zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen). De verzamelde informatie wordt enkel gebruikt voor doeleinden zoals hierboven beschreven. Dus niet voor commerciële doeleinden.

Google Analytics

Voor de statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Lees ook de privacyvoorwaarden van Google voor meer informatie.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan de gemeente zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kunnen cookies gebruiken.

Links naar andere websites

Op www.waalre.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Social media links

Op onze website hebben wij knoppen met directe links staan naar onze social media pagina’s (Facebook, LinkedIn, X en Instagram). Deze knoppen maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u op deze knop klikt wordt u doorverwezen naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze social media.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@waalre.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacyreglement.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring KIT

Het Kempen Interventieteam (KIT) is een samenwerkingsverband tussen de acht Kempengemeenten, Politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De Kempengemeenten zijn de gemeente Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre.

Het team controleert locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van bepaalde misstanden. De gebruikers van de locatie lijken zich niet te houden aan de wet- en regelgeving. Het kan daarbij gaan om (illegale) bewoning, strijdig gebruik van het pand, brandveiligheid, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), prostitutie, drugs of mensenhandel. Om goed te helpen, gebruikt het KIT persoonsgegevens. Wij leggen graag uit waarom en hoe wij deze gebruiken.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het Kempen Interventie Team gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Kempen.

Welke gegevens gebruiken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
- NAW gegevens
- Geboortedatum en -plaats
- BSN
- Telefoonnummer
- Kentekens

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Het KIT controleert regelmatig locaties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van het niet voldoen aan wet- en regelgeving of van andere misstanden.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Op basis van de volgende wetten gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer
 • Wet Basisregistratie Personen
 • WABO
 • APV
 • WPG
 • Drank- en Horecawet

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

De convenantspartners zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de gegevens. De gegevens worden bij de partners alleen verwerkt door personen die rechtstreeks bij de ingebrachte casussen betrokken zijn. Dit betreft medewerkers van:

 • de betrokken politie-eenheden;
 • de gemeenten op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (toezichthouders, medewerkers Integrale Veiligheid);
 • de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en;
 • de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte. Ze worden niet doorgegeven aan andere landen.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of de doeleinden en maximaal 5 jaar na het afsluiten van het probleem of knelpunt. Verder worden de termijnen van de Archiefwet in acht genomen.
Uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen de gegevens langer worden bewaard in een niet tot betrokkene herleidbare vorm.