Stimuleringsregeling Buitenschoolse Cultuureducatie

N.B: deze regeling dient als kader voor de besteding van het daarvoor beschikbare budget door  Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant en als onderlegger voor de daartoe beschikte subsidie. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;
 2. Leerlingen: amateurs die cultuuronderwijs volgen en jonger zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan in de basisadministratie van de gemeente Waalre;
 3. Cultuureducatie: instrumentaal of vocaal muziekonderwijs, groepslessen dans, theater, circus, beeldend, poëzie of nieuwe media gevolgd in de gemeente Waalre (voor zover daar binnen de gemeente onderwijsmogelijkheden voor zijn) of buiten de gemeente Waalre (voor zover daar binnen de gemeente Waalre geen onderwijsmogelijkheden zijn) bij een gediplomeerde vakdocent;
 4. Gediplomeerde vakdocent: een docent in het bezit van een vakdiploma voor het vak waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd en welke een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overhandigen.
 5. Modaal inkomen: een belastbaar inkomen van maximaal € 38.520 als u geen toeslagpartner hebt. En maximaal € 48.224 mét uw toeslagpartner.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 1. Op grond van deze stimuleringsregeling kan een bijdrage worden aangevraagd voor het volgen van cultuureducatie in de vrije tijd. Zijnde een cursus (meestal gedurende een schooljaar) die buiten schooltijd wordt gevolgd. Dit kan in alle disciplines zijn van de kunsten: muziek, theater, circus, dans, beeldend, poëzie, nieuwe media.
 2. Per leerling per cursusjaar kan een bijdrage worden toegekend voor het volgen van cultuuronderwijs voor ten hoogste één vak.
 3. Op basis van deze regeling komen de kosten van het cultuuronderwijs dat wordt gegeven door een onderwijsinstelling, zijnde een basisschool, school voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs niet voor een bijdrage in aanmerking. 

Artikel 3 Weigeringsgronden

De aanvraag voor een bijdrage wordt op grond van deze stimuleringsregeling in ieder geval geweigerd indien:

 1. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de bijdrage beschikbaar wordt gesteld;
 2. er een doublure ontstaat met een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;
 3. de aanvrager failliet of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 4. de aanvrager in het kader van bijzondere bijstand reeds een kostendekkende bijdrage voor cultuureducatie ontvangt uit Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of een andere bron zoals Stichting Leergeld Valkenswaard e.o.. 

Artikel 4 Doelgroep

Een bijdrage in de kosten op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de docent van een leerling zoals omschreven in artikel 1.4 van deze regeling en met ouders of verzorgers met samen niet meer dan een modaal inkomen zoals omschreven in artikel 1.5 van deze regeling. 

Artikel 5 Procedurebepalingen

 1. Een aanvraag voor een bijdrage voor de buitenschoolse cultuureducatie wordt ingediend via een geprint of online aanvraagformulier. Dit formulier wordt gecontroleerd en verwerkt door de intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur (via school, Stichting Leergeld of CMD van de gemeente). Zodra de aanvraag is goedgekeurd en ingevoerd, ontvangt de aanvrager daarvan automatisch bericht.
 2. De aanvrager geeft via het formulier inzicht in het inkomen en motiveert waarom ondersteuning nodig is bij het dekken van de kosten. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van vertrouwen. De intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan steekproefsgewijs onderzoeken of de regeling goed wordt besteed. Dit wordt ook jaarlijks geëvalueerd en indien nodig wordt deze regeling aangepast.
 3. Indien het inkomen van een aanvrager onder het minimum ligt, wordt gebruik gemaakt van de regeling voor minima, genaamd ‘Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur’, waarbij de aanvrager recht heeft op 100% vergoeding van de kosten (met ook een maximum van 450 euro) en waarbij aanvullende bijdragen vanuit bijvoorbeeld Stichting Leergeld zijn toegestaan.
 4. De volgende gegevens van de docent moeten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur bekend zijn om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen:
  1. een vakdiploma voor het vak waarin onderwijs wordt gegeven;
  2. het Kamer van Koophandel nummer;
  3. adres (straat, huisnummer, postcode);
  4. e-mailadres en telefoonnummer;
  5. IBAN bankrekeningnummer waarop de docent de subsidie wil ontvangen
  6. een geldige VOG.
 5. Een aanvraag dient op grond van deze stimuleringsregeling voor een bepaald cursusjaar liefst vóór aanvang van de cursus te zijn ingediend, maar er is geen formele deadline voor het indienen, daar cursussen op verschillende momenten starten en instromen soms ook mogelijk is.
 6. De aanvraag wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de leerling.
 7. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verleent de bijdrage op grond van deze regeling eenmalig per cursusjaar.
 8. De bijdrage wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de docent, zodat deze niet hoeft te worden voorgeschoten door de ouder of verzorger. (De docent stuurt zodoende een rekening naar de ouders of verzorgers van de kosten, minus de bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur)

Artikel 6 Berekening van de bijdrage

 1. Een individuele bijdrage buitenschoolse cultuureducatie is op grond van deze regeling nooit hoger dan € 450,-.
 2. Een individuele bijdrage cultuureducatie is op grond van deze regeling nooit hoger dan 50 procent van de totale leskosten voor het betreffende cursusjaar.
 3. De bijdrage van 50 procent wordt berekend op basis van de kostprijs van de cursus.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld en is voor 2023/2024 vastgesteld op 35.000 euro. 
 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. 
 3. Indien het plafond is bereikt wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst. Afhankelijk van de hoogte van deze wachtlijst kan de gemeenteraad besluiten om het plafond te verhogen en wordt de wachtlijst hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking op 6 juni 2023 en wordt eind 2023 én einde schooljaar geëvalueerd. Op basis daarvan wordt hij voortgezet en indien nodig aangepast voor het schooljaar 2024/2025
 2. De uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: ‘Stimuleringsregeling Buitenschoolse Cultuureducatie’ Gemeente Waalre.