Jaarstukken 2022

Dit jaarverslag geeft inzicht in de gebeurtenissen van het jaar 2022. Dingen die goed gingen, maar ook dingen die beter kunnen. We leren daarvan en stellen wederom vast dat het vertrouwen tussen raad, college en organisatie is gegroeid. Dit is nodig voor het vertrouwen en de waardering van inwoners. Hiermee geven we een fundamenteel sterk en vitaal lokaal bestuur in Waalre ruimte.

We werden in 2022 opnieuw geconfronteerd met een aantal crises. Allereerst was daar nog de nasleep van de COVID pandemie. En al vroeg in het jaar, in februari, brak er een oorlog uit in Oekraïne. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang binnen Europa. Samenwerkend in onze Veiligheidsregio hebben we als gemeente vastgoed vrijgemaakt en ingericht voor vluchtelingen. Wederom de complimenten voor onze inwoners die zelf initiatieven hebben genomen en klaarstonden om vluchtelingen op te vangen en een warm welkom te geven. En nog steeds staan er mensen klaar om vluchtelingen op te vangen en wegwijs te maken in Waalre. Als gevolg van de oorlog ontstond er een tekort aan grondstoffen en brandstoffen, waardoor er een energiecrisis uitbrak, met daar bovenop een inflatie van meer dan 10%. Ondanks alles, sluiten we af met een positief financieel resultaat.

Hoogtepunten in 2022

De bestaande diensten van Goed voor Mekaar Waalre hebben we samen voortgezet. Goed voor Mekaar Waalre heeft ruim 850 maal iemand geholpen. Dit zijn 280 inwoners meer dan het jaar er voor. Denk aan hulp bij zaken als: begeleid vervoer, boodschappen, klussen, informatie & advies en door verwijzing. Via de website zijn er daarnaast nog bijna 650 contacten geweest. Eind 2022 stonden er 338 mantelzorgers geregistreerd. Dit zijn 63 mantelzorgers meer dan vorig jaar. In 2022 zijn de vrijwillige seniorenvoorlichters bij 134 inwoners van 75 jaar en ouder op huisbezoek geweest. Daarnaast zijn er nog enkele telefonische gesprekken geweest met ouderen die liever geen bezoek ontvingen.

In Waalre werken we samen aan een gezonde leefstijl, ruimte om te sporten en te bewegen, ontmoeting en leefbaarheid in wijken en buurten voor alle inwoners. Dit doen we samen met inwoners (kinderen), verenigingen en andere maatschappelijke partners. We organiseren activiteiten tijdens de Nationale Sportweek, er zijn 3 speeltuinen compleet heringericht. 75 kinderen uit minimagezinnen ontvingen financiële ondersteuning voor sportactiviteiten. De sportcoach Uniek Sporten heeft contacten gelegd met zo’n 40 inwoners met een (mogelijke) hulpvraag naar een sport of beweegactiviteit.

Op het gebied van verkeer en de verkeersveiligheid zijn sluipverkeer werende maatregelen in de kern van Aalst binnen het project Duurzaam door Waalre ingezet. Er is ook uitvoering gegeven aan maatregel en ter bevordering van de veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer, denk aan de fietsoversteek Burgemeester Mollaan. Verkeersonderwijs is ondersteund met inzet van verkeersprojecten in kader van Brabant Verkeersveiligheid Label (BVL) op alle basisscholen in Waalre.

We werken op het gebied van recreatie en toerisme aan betere fiets- wandel- en ruiterpaden , mountainbike netwerken, betere informatie en promotie (website) en recreatieve poorten. We namen deel aan de samenwerking van het Van Gogh Nationaal Park en blijven onze gemeente positioneren als aantrekkelijke woon-, verblijf en werkomgeving. VisitBrabant Routebureau heeft een Routescan van de knooppuntroutes in Waalre gemaakt.

Hoeveel betaalden inwoners in 2022?

Overzicht van wat inwoners in 2022 betaalden
Rioolheffing eigenaren € 198,-
OZB eigenaren € 473,-
Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden: €134,-, tweepersoonshuishouden: €224,-

Waar kwam het geld vandaan en waar is het aan uitgegeven?

Overzicht van inkomsten en uitgaven
  Inkomsten Uitgaven
Bestuur en ondersteuning € 33.779 € 10.052
Veiligheid € 65 € 1.171
Verkeer, vervoer en waterstaat € 61 € 2.086
Economie € 273 € 128
Onderwijs € 460 € 1.448
Sport, cultuur en recreatie € 677 € 3.389
Sociaal domein € 3.977 € 16.943
Volksgezondheid en milieu € 3.617 € 4.668
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing € 2.538 € 3.766
Totaal € 45.447 € 43.651
Totaalsaldo jaarrekening 2022 € 1.796

Bedragen zijn maal 1000.