Gemeentefinanciën

Om het gemeentebeleid mogelijk te maken is geld nodig. Deze financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen. Dit heet de planning & controlcyclus. Het college van B&W legt volgens deze cyclus verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarlijkse planning & controlcyclus bestaat uit:

Kadernota

In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. De raad stelt de Kadernota vast in de zomer. Deze vormt de basis voor de begroting.

Vanwege coronacrisis in 2020 geen Kadernota

De gemeente Waalre brengt dit jaar geen Kadernota uit. Een verzoek van het Presidium, waar het college zicht volledig in kon vinden. In de Kadernota stelt de gemeenteraad in de zomerperiode de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Deze nota vormt de basis voor de begroting. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus wil de gemeente een slag om de arm houden. Dit betekent dat het gemeentebestuur in de huidige situatie niet nu al besluiten kan nemen voor de financiën voor de jaren 2021-2024. Eerst moet er meer duidelijk zijn over de gevolgen van de coronacrisis. Gevolgen voor de samenleving van Waalre en de economische ontwikkelingen. In november komt zoals gebruikelijk wel de begroting voor 2021. Hierin staan de geplande inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Voor elk beleidsprogramma staat in de begroting: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat kost het? De raad stelt de begroting vast en machtigt het college het geld uit te geven. De omvang voor de begroting wordt voor een groot deel bepaald door de bijdragen van het gemeentefonds en het Rijk.

Begroting

Hierin staan de geplande inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Voor elk beleidsprogramma staat in de begroting:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat kost het?

Het college stelt de begroting op en bespreekt deze met de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de begroting vast en machtigt het college het geld uit te geven.

De programmabegroting verschijnt jaarlijks in november.

Bestuursrapportages (Turaps)

Zo’n 10 keer per jaar maakt het college een tussenrapportage en nieuwsberichten voor de gemeenteraad. Hierin staat de stand van zaken rondom de uitvoering van de plannen en realisatie op budgetten uit de begroting.

Tussenrapportage (Turaps)

De Turap sluit aan op de vergadersystematiek van de raad. De Turap wordt zowel oordeelsvormend als besluitvormend voorgelegd. Alleen ontwikkelingen die leiden tot een aanpassing op de begroting (zowel met als zonder financiële consequenties) worden in de Turap benoemd. 

Nieuwsberichten

Gedurende het jaar wordt de raad  continu op de hoogte gehouden  van nieuwswaardige ontwikkelingen. Dit kunnen berichten zijn uit collegeadviezen, die verwoord zijn in de ‘kernboodschappen’, maar ook successen worden aan het college gestuurd. Op deze manier blijft de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening bevat de programmaverantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Is bereikt wat we wilden bereiken?
  • Is gedaan wat we wilden doen?
  • Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Jaarstukken