De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt algemene regels over privacy. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij niet met anderen over uw situatie mogen praten zonder uw toestemming. U beslist, aan wie informatie mag worden verstrekt. In het eerste gesprek maakt u daarover afspraken met het PlusTeam die u vastlegt in het toestemmingsformulier.

Om optimaal zorg te kunnen bieden, in noodsituaties, of als de veiligheid van anderen gevaar loopt, kan het nodig zijn dat de medewerkers onderling of met andere hulpverleners informatie uitwisselen. Deze informatie-uitwisseling zal tot het noodzakelijke beperkt blijven.

Alle noodzakelijke gegevens worden vastgelegd in het digitale dossier van Gidso. Op verzoek kunnen we u laten zien welk soort gegevens we vastleggen. Alleen betrokken medewerkers mogen dit dossier inzien. Het dossier wordt bewaard volgens de richtlijnen van de AVG. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. U kunt de medewerker van het PlusTeam vragen wat er wordt gerapporteerd.