Adviescommissies

De gemeente Waalre heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Adviescommissie omgevingskwaliteit

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee verandert er veel bij het aanvragen van vergunningen om te (ver)bouwen. Ook zijn er nieuwe termen: de welstandscommissie en de monumentencommissie zijn samen gecombineerd . Dat is voortaan de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre.

De Adviescommissie omgevingskwaliteit blijft een onafhankelijke commissie en geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken en plannen met betrekking tot monumenten en beschermd dorpsgezicht, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of een conceptverzoek is ingediend. Ook voor andere plannen of ideeën die te maken hebben met het in stand houden van een goede omgevingskwaliteit kan de commissie om advies worden gevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

De commissie vergadert om de twee weken op woensdagmiddag vanaf 15:00 uur in het huis van Waalre (plannen die betrekking hebben op monumenten worden om de zes weken behandeld). Wilt u informatie over de te behandelen plannen of over het bijwonen van de vergadering, neem dan contact via vergunningen@waalre.nl

Adviesraad Leerlingenvervoer

De adviesraad leerlingenvervoer bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Zij behartigen de collectieve belangen. De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijke beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen. De verordening adviesraad leerlingenvervoer vind je op overheid.nl.

Meer informatie: allvwaalre@gmail.com

Comité Gedecoreerde Inwoners

Het Comité Gedecoreerde Inwoners van Waalre organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle gedecoreerden in Waalre op Koningsdag. Het comité bestaat uit een gemeentelijke afvaardiging en inwoners van de gemeente. De leden van het comité hebben een ambassadeursrol in het stimuleren van aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tevens ondersteunen zij aanvragers bij het invullen van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een formeel adviesorgaan van het college B&W. In het sociaal domein staan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet centraal. De raad bestaat uit maximaal 15 inwoners en vergadert 2 keer per maand.

Kenmerken Adviesraad Sociaal Domein:

  • gaat in gesprek met inwoners en ontvangt signalen over wat er goed en mogelijk nog minder goed gaat
  • denkt mee hoe inwoners beter bereikt en gehoord kunnen worden
  • denkt mee met gemeenteambtenaren bij de ontwikkeling van beleid in het sociaal domein
  • geeft waar nodig op het verzoek van het college van B&W formeel advies over beleidsvoornemens
  • kan ook ongevraagd adviseren

Kenmerken van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein:

  • vormen samen een afspiegeling van de Waalrese samenleving qua diversiteit, achtergrond en sociaal netwerk
  • hebben zelf of in hun directe omgeving ervaring met het sociaal domein, of hebben hier op een andere manier affiniteit mee
  • zijn onafhankelijk van de politiek en doen niet aan individuele of collectieve belangenbehartiging (geen cliëntenraad)
  • werken niet bij een (commerciële) organisatie met een direct belang bij diensten aan cliënten in het sociaal domein
  • doen hun werk op vrijwillige basis op een professionele manier

Jaarverslagen

Wil je meer weten over het werk van de adviesraad? Of wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de Adviesraad Sociaal Domein via e-mail:adviesraadwaalre@gmail.com.

Seniorenraad

De seniorenraad behartigt de belangen van alle Waalrese senioren en geeft advies aan het college.
Meer informatie: www.seniorenraadwaalre.nl