Adviescommissies

De gemeente Waalre heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Welstandcommissie

De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die het college van B&W adviseert over de eisen van welstand bij bouw activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. Spreekrecht voor een aanvrager van een bouwplan moet aangevraagd worden.
Meer informatie: Team vergunningen (040-2282500)

Adviesraad Leerlingenvervoer

De adviesraad leerlingenvervoer bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.  Zij behartigen de collectieve belangen.  De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijke beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

Meer informatie: allvwaalre@gmail.com

Comité Gedecoreerde Inwoners

Het Comité Gedecoreerde Inwoners van Waalre organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle gedecoreerden in Waalre op Koningsdag. Het comité bestaat uit een gemeentelijke afvaardiging en inwoners van de gemeente. De leden van het comité hebben een ambassadeursrol in het stimuleren van aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tevens ondersteunen zij aanvragers bij het invullen van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding.

Monumentencommissie

De monumentencommissie geeft het gemeentebestuur advies op het gebied van monumenten. De commissie adviseert over aanvragen voor wijziging van monumenten, het plaatsen van objecten op de monumentenlijst en over het vaststellen van subsidiabele kosten. 

Meer informatie: gemeente@waalre.nl

Participatieraad Sociaal Domein

De Participatieraad Sociaal Domein is een formeel adviesorgaan van het college B&W. In het sociaal domein staan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet centraal. De raad bestaat uit maximaal 15 inwoners en vergadert 2 keer per maand.

Kenmerken Participatieraad Sociaal Domein:

  • gaat in gesprek met inwoners en ontvangt signalen over wat er goed en mogelijk nog minder goed gaat
  • denkt mee hoe inwoners beter bereikt en gehoord kunnen worden
  • denkt mee met gemeenteambtenaren bij de ontwikkeling van beleid in het sociaal domein
  • geeft waar nodig op het verzoek van het college van B&W formeel advies over beleidsvoornemens
  • kan ook ongevraagd adviseren

Kenmerken van de leden van de Participatieraad Sociaal Domein:

  • vormen samen een afspiegeling van de Waalrese samenleving qua diversiteit, achtergrond en sociaal netwerk
  • hebben zelf of in hun directe omgeving ervaring met het sociaal domein, of hebben hier op een andere manier affiniteit mee
  • zijn onafhankelijk van de politiek en doen niet aan individuele of collectieve belangenbehartiging (geen cliëntenraad)
  • werken niet bij een (commerciële) organisatie met een direct belang bij diensten aan cliënten in het sociaal domein
  • doen hun werk op vrijwillige basis op een professionele manier

Meer weten?

Wil je mee weten over het werk van de participatieraad? Of wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de Participatieraad Sociaal Domein via e-mail: participatieraadwaalre@gmail.com.

Seniorenraad

De seniorenraad behartigt de belangen van alle Waalrese senioren en geeft advies aan het college.
Meer informatie: www.seniorenraadwaalre.nl