Jaarrekening 2022: afsluiting met positief resultaat en voortzetting sterk en vitaal lokaal bestuur

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023

De jaarrekening wordt achteraf opgesteld. Hierin kijken we terug op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. In de gemeentebegroting 2022 schreven we over de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Wat wilden we in 2022 bereiken? Wat gingen we daarvoor doen? Wat mocht het kosten en hoe konden we dat betalen? 2022 sluiten we af met een positief financieel resultaat van bijna 1,8 miljoen, maar ook met onzekerheid en uitdagingen voor de nabije toekomst.

Dit jaarverslag geeft inzicht in de gebeurtenissen van het jaar 2022. In 2022 zijn we geconfronteerd met een aantal crises. Allereerst was daar nog de nasleep van de COVID pandemie. En al vroeg in het jaar, in februari, brak er een oorlog uit in Oekraïne. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang binnen Europa. Samenwerkend in onze Veiligheidsregio hebben we als gemeente vastgoed vrijgemaakt en ingericht voor vluchtelingen. Daarnaast complimenten voor onze inwoners die zelf initiatieven hebben genomen en klaarstonden om vluchtelingen op te vangen en een warm welkom te geven. Eerst in kleine aantallen bij particulieren aan huis, maar ook in de zomer in de crisisnoodopvang in het Hazzo en de Pracht. Het COA heeft ons hierbij financieel ondersteund. En nog steeds staan er mensen klaar om vluchtelingen op te vangen en wegwijs te maken in Waalre. Als gevolg van de oorlog ontstond er een tekort aan grondstoffen en brandstoffen, waardoor er een energiecrisis uitbrak, met daar bovenop een inflatie van meer dan 10%. Al met al was 2022, na de voorgaande jaren die gedomineerd werden door de COVID pandemie, ook een zwaar jaar.

Samenwerking en verbinding om doelen te halen

In 2022 was in de begroting voorzien om te investeren in gemeentelijke organisatie, werkgeverschap en verdere professionalisering van de samenwerking tussen raad, college en organisatie. We hebben de organisatie uitgebreid zodat er meer individuele aandacht is en oog voor de uitvoering van de bestuurlijke afspraken en voortgang.

In de veranderende wereld, de nieuwe bestuursperiode én in onze samenwerkingsverbanden blijken klimaatverandering, inclusiviteit, participatie, technologie/digitalisering, economische migratie, energietransitie, biodiversiteit en Brede Welvaart bepalend voor onze agenda. In de regio hebben we gewerkt aan de nieuwe samenwerkingsafspraken en de raad heeft daarin ook een actieve rol gepakt. Vernieuwen en innoveren zijn sleutelbegrippen om deze uitdagingen van de nieuwe tijd tegemoet te treden.

De eerste stappen hebben we gezet. Inmiddels is de N69 geopend waardoor we in Waalre en Aalst minder doorgaand verkeer op onze wegen hebben. De eerste werkzaamheden zijn gestart om Duurzaam door Waalre verder vorm te geven. We streven daarmee naar een aangenaam leefklimaat in onze centra waardoor het daar goed toeven is voor inwoners en recreanten. We investeren daarin ook voor een levendig en bruisend ondernemersklimaat in Den Hof. Betaalbaarheid en uitvoerbaarheid staan nog steeds onder druk in het sociaal domein. Hebben we de goede mensen bereikt, wie komen in de knel door wachtlijsten en hebben we voldoende oog gehad voor de kwetsbare groepen? We houden daarvoor aandacht en verbeteren onze inspanningen om zoveel mogelijk positief effect te bereiken. Door het aantreden van onze nieuwe burgemeester eind 2022 zijn we bovendien extra alert geworden op onze fysieke en digitale bereikbaarheid. We zijn daarnaast gestart met de monitor en een taskforce in het sociaal domein om meer grip te krijgen op onder meer de uitgaven en daarop beter te kunnen sturen. Duurzaam omgaan met energie en grondstoffen blijft uiteraard ook onze aandacht hebben. Lokaal en regionaal. De energiecrisis heeft het belang daarvan en de afhankelijkheid ervan voor ons dagelijkse leven extra voor het voetlicht gebracht.

Blijvend investeren

In materiële zin blijven we investeren in kwalitatief goede openbare ruimte, woningbouw, voorzieningen en groen. Als onderdeel van de Brainportregio is onze kwaliteit als groene woonkamer ons grootste pluspunt. Dat blijven we koesteren en kwaliteit toevoegen. Met onze woningbouwplannen, vernieuwing in onderwijshuisvesting en de Omgevingsvisie hebben we daar al stappen in planvorming voor gezet. Ook de uitvoering van Duurzaam door Waalre krijgt verder vorm. Investeren vergt veel van ons. Door slim samen te werken in de regio krijgen we ook de beschikking over rijks- en Europese middelen om onze ambities vorm te blijven geven. Al deze ontwikkelingen en investeringen hebben ook hun financiële weerslag. Want investeren op het ene terrein betekent offers brengen op een ander terrein. Onze financiën hebben weinig speelruimte. Niet in de laatste plaats door de structurele effecten van de Herijking van het gemeentefonds.

Onzekerheid in financiering blijft ondanks positief jaarresultaat

Een goede balans in inkomsten en uitgaven blijft nodig om onze financiën ook structureel op orde te houden. Onze reservepositie is laag en daarmee staat onze solvabiliteit (is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen) onder druk. Het is dus zaak voldoende structurele inkomsten binnen te krijgen en structurele uitgaven te beperken of niet verder op te laten lopen. Dat is een lastige opgave wanneer we ook ambities willen realiseren. Het is een wankel evenwicht wat we goed in de gaten houden in de financiële cyclus. Voor de langere termijn is er nog geen duidelijkheid vanuit het rijk over de uitkeringen in relatie tot het gemeentefonds. Daarom hebben we de gemeenteraad ook gevraagd om het positieve resultaat van bijna 1,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.