Scholen in de gemeente Waalre

In de gemeente Waalre staan alleen basisscholen. De gemeente Waalre is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van het basisonderwijs in de gemeente. De plichten van de gemeente staan in de Wet op het primair onderwijs en in de verordening onderwijshuisvesting Waalre (2015).

De gemeente Waalre kent momenteel 5 scholen:

 • De Wilderen in Waalre dorp
 • De Meent in Aalst (Voldijn)
 • De Drijfveer in Aalst (Voldijn)
 • De OBS Ekenrooi in Aalst (Ekenrooi)
 • De Christoffelschool in Aakst (Ekenrooi)

De afgelopen jaren zijn enkele schoolgebouwen vernieuwd. Momenteel zijn er in de gemeente nog 2 scholen in de Voldijn die op termijn vervangen moeten worden omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de duurzaamheidsvereisten. Tevens blijkt dat het aantal leerlingen in de gemeente Waalre de komende jaren flink blijft toenemen, waardoor er meer klaslokalen nodig zijn.

Integraal huisvestingsplan

Om te onderzoeken op welke manier we als gemeente Waalre het basisonderwijs het beste kunnen huisvesten wordt in 2022 een integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor de gehele gemeente. Een IHP is een strategisch document voor de komende 20 jaar waarin beleid en projecten met bijbehorende financiering worden vastgesteld. Hiervoor voeren we in 2022 ook enkele haalbaarheidsonderzoeken uit naar nieuwbouw van basisscholen in de gemeente.  Wanneer het IHP wordt vastgesteld wordt het iedere 4 jaar bijgesteld, zodat het actueel blijft.

Planning:

 • Januari - juni: Verkenning scholenlandschap, opstellen beleidskader IHP en afstemming partners
 • Juli: raadsbesluit scenariokeuze
 • Juli: start haalbaarheidsonderzoeken
 • 27 september: werksessie raad
 • Oktober: afronden haalbaarheidsonderzoeken en integraal huisvestingsplan
 • Januari 2023: vaststelling integraal huisvestingsplan
 • Januari 2023: start uitvoering integraal huisvestingsplan

Tijdelijke huisvesting Wilderen

De relatief nieuwe basisschool de Wilderen groeit veel harder dan verwacht waardoor er extra lokalen nodig zijn. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het IHP worden er in ieder geval voor de komende jaren 2 noodlokalen geplaatst zodat alle kinderen in Waalre een plek kunnen krijgen op de school.

Planning:

 • 20 juli: informatieavond op school
 • 27 september: werksessie raad
 • Oktober/november: uitvoering werkzaamheden
 • December: plaatsing noodlokalen

Verbouwing Brede School Aalst

In de Brede School Aalst (Ekenrooi) zitten de OBS Ekenrooi, de Christoffelschool en de kinderopvang Kinderstad samen in 1 gebouw. De huidige indeling van het gebouw bleek daarbij niet ideaal. Omdat Kinderstad de kinderopvang wil opknappen delen we het schoolgebouw opnieuw in, zodat de kinderopvang in het midden zit en de scholen ieder een eigen vleugel hebben.

Planning:

 • Juli/augustus: start interne verbouwing lokalen
 • Begin september: interne verhuizing
 • 27 september: werksessie raad
 • September - april 2023: interne verbouwing kinderopvang
 • April 2023: interne verbouwing gereed