Scholen in de gemeente Waalre

In de gemeente vind je 5 basisscholen: de Wilderen in Waalre (Waalre dorp), de Meent in Aalst (Voldijn), de Drijfveer in Aalst (Voldijn), OBS Ekenrooi in Aalst (Ekenrooi) en de Christoffelschool in Aalst (Ekenrooi).

Eén school, de Gelukstuin, is in oprichting. Binnen de gemeente Waalre, willen we ook de komende jaren onderwijs dichtbij huis bieden. Onderwijs met voldoende keuzevrijheid in onderwijsconcepten. Alle schoolbesturen hebben samen met de gemeente bekeken wat er de komende jaren nodig is. Daarom is er een integraal huisvestingsplan onderwijs opgesteld.

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs

Een IHP is een strategisch meerjarig huisvestingsplan voor de komende 20 jaar. Op 18 april 2023 is het plan vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan stelt de gemeente en de schoolbesturen in staat om op korte en lange termijn toekomstbestendige keuzes te maken. En een proactief (investerings)beleid te voeren. In het plan staat de opgave voor de eerste vier jaar (2023-2027) en een doorkijk voor de langere termijn (tot 2040). Het IHP stellen we iedere 4 jaar bij, zodat het actueel blijft.

Tijdelijke huisvesting Wilderen

De relatief nieuwe basisschool de Wilderen groeit veel harder dan verwacht waardoor er extra lokalen nodig zijn. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het IHP worden er in ieder geval voor de komende jaren 2 noodlokalen geplaatst zodat alle kinderen in Waalre een plek kunnen krijgen op de school.

Verbouwing Brede School Aalst

In de Brede School Aalst (Ekenrooi) zitten de OBS Ekenrooi, de Christoffelschool en de kinderopvang Kinderstad samen in 1 gebouw. De huidige indeling van het gebouw is aangepast bleek daarbij niet ideaal zodat de kinderopvang in het midden zit en de scholen ieder een eigen vleugel hebben. De kinderopvang heeft nog plannen om de ruimten verder te verbouwen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Integraal Huisvestingsplan voor scholen

Waarom werkt de gemeente samen met de schoolbesturen aan een IHP voor scholen (integraal huisvestingsplan)?

Het is belangrijk dat kinderen onderwijs dichtbij huis kunnen volgen, ook in de toekomst. Cijfers laten zien dat het aantal leerlingen de komende jaren toeneemt. Ook zijn enkele scholen aan vernieuwing toe. Daarom werkt de gemeente met alle schoolbesturen samen en wordt de basisschool in oprichting, de Gelukstuin, tijdens dit proces steeds betrokken. Met het IHP scholen dat gericht is op de toekomst, zorgen we voor goede schoolgebouwen op de juiste plekken in onze gemeente.

Wordt duurzaam bouwen meegenomen in het IHP?

Ook deze nieuwbouw moet voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord. Er wordt dus energieneutraal gebouwd. Verder is er een bepaald kwaliteitsniveau afgesproken voor de nieuwbouw. Extra’s die relatief snel terug te verdienen zijn (exploitatie verlagende maatregelen) worden daarbij bekostigd door de school zelf. De exacte manier waarop duurzaamheid een plek krijgt wordt later uitgewerkt.

Basisschool de Drijfveer

Wanneer gaat basisschool de Drijfveer verhuizen?

Basisschool de Drijfveer gaat verhuizen nadat de bouw van de nieuwe school in Waalre Noord fase 3 gereed is. Dit is op z’n vroegst in 2027.

Hoe worden de ouders van de (toekomstige) leerlingen meegenomen?

Bij nieuwe aanmeldingen bij de Drijfveer worden ouders nu al geïnformeerd over de plannen om te verhuizen. We vinden het belangrijk deze groep te betrekken omdat voor hen de schoollocatie gaat veranderen van Aalst (Voldijn) naar Waalre dorp.

Hoe ver weg komt de nieuwe locatie van de Drijfveer te liggen van de oude locatie?

De nieuwe locatie van de Drijfveer komt hemelsbreed meer dan 2,5 km van de oude locatie te liggen. Met de fiets is dit al snel meer dan 3km fietsen. De definitieve plek in het plan Waalre Noord fase 3 is nog niet bekend. De locatie wordt meegenomen in het stedenbouwkundig plan van de nieuwe woonwijk.

Wat gebeurt er met de KDV de Dondersteentjes na vertrek van de Drijfveer?

Kinderopvang de Dondersteentjes blijft bestaan. De kinderopvang is niet gekoppeld aan het vertrek van de Drijfveer.

Basisschool de Wilderen

Wat gaat er gebeuren met basisschool de Wilderen?

Basisschool de Wilderen groeit snel. Zo snel dat er twee noodlokalen zijn geplaatst om de leerlingen toch een plek te kunnen geven. Nadat de nieuwbouw in Waalre Noord fase 3 gereed is zullen de noodlokalen worden verwijderd. De verwachting is dat er dan voldoende plaats is in Waalre dorp voor alle leerlingen.

Hoe komt het dat het aantal leerlingen sterker is gegroeid dan voorzien?

Het groeiende aantal leerlingen is vooraf voorzien. Daarom zijn eerder al maatregelen genomen waaronder het plaatsen van twee noodlokalen en wil de gemeente een nieuwe school bouwen in Waalre dorp. Het leerlingenaantal op de Wilderen groeit ondanks de inspanning harder dan verwacht. Voor de periode tot aan de nieuwbouw heeft de gemeente aangegeven dat er gebruik gemaakt kan worden van de Drijfveer of andere scholen in Waalre waar nog voldoende ruimte beschikbaar is.

Waarom worden er geen extra noodlokalen bij de Wilderen geplaatst?

Het grote aantal leerlingen en het tekort aan lokalen is een tijdelijke situatie tot aan de nieuwbouw in Waalre dorp. De gemeente kan maatschappelijk geld maar een keer uitgeven. Meer noodlokalen bij de Wilderen plaatsen is erg duur en de omgeving is hier ook niet op ingericht. Daarom is ervoor gekozen om de leegstaande lokalen in de Drijfveer geschikt te maken om de druk op korte termijn op te vangen. Om onderwijs dichtbij huis in de toekomst aan te kunnen (blijven) bieden is in het IHP een nieuw schoolgebouw in Waalre dorp voorzien.

Waarom kan mijn kind niet terecht bij de Wilderen?

De Wilderen zit vol. De school heeft een capaciteit voor 500/525 leerlingen. De gemeente heeft al 2 noodlokalen geplaatst, maar dit blijkt niet voldoende. Stichting Atalenta heeft aangegeven dat zij in het belang van goed onderwijs de groepen bij elkaar op de locatie van de Wilderen willen houden. Daarom kunnen zij totdat er weer ruimte is minder kinderen aannemen. Basisschool de Wilderen werkt daarom op dit moment met een aannamebeleid. Niet alle leerlingen die aangemeld worden, kunnen ook daadwerkelijk ingeschreven worden omdat dit niet past.

Waar kan mijn kind wel naartoe?

Het staat iedere ouder vrij om een school te kiezen voor hun kind, maar het kan voorkomen dat een school vol is of een aannamebeleid heeft. Bij de Drijfveer is in ieder geval voldoende ruimte voor nieuwe leerlingen beschikbaar. De Drijfveer wordt op termijn verplaatst naar Waalre dorp. Maar men kan ook kiezen voor een andere school in Waalre als daar plek is.

Basisschool de Meent

Wat gebeurt er met basisschool de Meent? Gaat deze ook verhuizen?

Basisschool de Meent blijft op de huidige locatie in de Voldijn. Het schoolgebouw van de Meent zal ook worden vernieuwd (sloop-nieuwbouw).

Hoe zit het met de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de aanleg van nieuwe infrastructuur rond de Meent?

In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de benodigde infrastructuur, de verkeersafwikkeling met Kiss & Ride zone en parkeren voor werknemers. In de uitwerking wordt ook rekening gehouden met veilige fietsroutes. Door de gemeente wordt dan gekeken of de openbare ruimte om de school heen nog verbeterd moet worden.

Hoe komt het nieuwe schoolgebouw van de Meent eruit te zien?

De nieuwe Meent wordt 2-laags. De exacte situering is nog niet bepaald. We willen de school zo realiseren dat de impact op omwonenden zo min mogelijk is (ventilatie en inkijk) en daarnaast de sociale veiligheid/controle goed is geborgd. Het schoolplein zal waarschijnlijk verduurzaamd worden, bijvoorbeeld deels groen met voldoende infiltratie voor hemelwater. Dit is onderdeel van de uitwerking.

Wanneer wordt basisschool de Meent vernieuwd?

De nieuwbouw van basisschool de Meent start pas als de Drijfveer is verhuisd naar Waalre Noord. Dan kan het huidige gebouw van de Drijfveer tijdens de bouw tijdelijk worden gebruikt door de Meent. De nieuwbouw en tijdelijke verhuizing van de Meent is gepland in 2029.

Komt er in basisschool de Meent een nieuwe kinderopvang?

Mogelijk komt in de nieuwe Meent ook een kinderopvang. Hier zal overleg over gevoerd worden met onze kinderopvangpartners. Het moet passen en zij moeten hier ook in willen investeren. Duidelijkheid hierover komt pas in het vervolgtraject.

Wat gebeurt er met de oude locatie van de Drijfveer in de Voldijn?

De oude locatie van de Drijfveer in de Voldijn zal tijdelijk dienst gaan doen als schoollocatie voor de Meent. Omdat de Meent een grotere school is past dit niet volledig in de Drijfveer en zullen er ook noodlokalen geplaatst moeten worden. Als de nieuwbouw van de Meent gereed is komt het oude gebouw van de Drijfveer vrij. Er zijn nog geen plannen bekend voor deze locatie.

OBS Ekenrooi en de Christoffelschool

Wat zijn de plannen voor de Brede School Aalst?

De Brede School Aalst ligt in Ekenrooi en wordt in 2022-2023 verbouwd. In de Brede School Aalst zitten de OBS Ekenrooi, de Christoffelschool en de kinderopvang Kinderstad samen in één gebouw. Dit schoolgebouw wordt verbouwd omdat de huidige indeling niet ideaal bleek en de kinderopvang graag wil vernieuwen. Het gebouw is opnieuw ingedeeld zodat de kinderopvang in het midden zit en de scholen ieder een eigen vleugel hebben.

Nieuw te bouwen school in Waalre dorp

Waarom komt er een nieuwe school in Waalre dorp?

We hebben data van de spreiding van leerlingen en prognoses van het aantal leerlingen. Deze cijfers laten zien dat er de komende jaren in de kern Waalre dorp te weinig schoolruimte is. Waalre dorp heeft maar één school en daarom geen keuzeaanbod. Nu al gaan veel leerlingen uit Waalre dorp in Aalst naar school. In Aalst liggen vier scholen. Een school in Waalre dorp erbij draagt bij aan een betere spreiding van onderwijs in de gemeente. Zo kunnen meer leerlingen dichtbij huis naar school.

Waar komt de nieuwe school in Waalre dorp?

Na uitgebreid locatieonderzoek onder zeven mogelijke schoollocaties in de gemeente, blijkt Waalre Noord fase 3 geschikt voor een nieuwe school. Waalre Noord fase 3 wordt een nieuwe wijk. De plannen voor deze wijk zijn nog in ontwikkeling. Het is dus nog niet bekend waar de nieuwe school in deze wijk precies komt. In het stedenbouwkundig plan van deze nieuwe wijk zal de locatie van de nieuwe school meegenomen moeten worden.

Welke school komt er dan in Waalre Noord?

Basisschool de Drijfveer gaat verhuizen naar de nieuwe locatie in Waalre Noord fase 3. Ook komt hier mogelijk nog een nieuwe school, de Gelukstuin. Beiden scholen komen samen in één gebouw. Wanneer dat gaat gebeuren is afhankelijk van de plannen van de nieuwe wijk Waalre Noord fase 3. Op zijn vroegst zal de nieuwbouw van de school starten in 2026.

De nieuwbouw zal mogelijks resulteren in een (forse) groei in leerlingaantal. In hoeverre mag daar bij de bouw al op worden ingezet?

Een nieuwe school trekt veelal meer leerlingen aan. We bouwen in Waalre Noord een school voor 250 leerlingen, maar zorgen ook dat er extra ruimte in het bestemmingsplan wordt opgenomen om verder te kunnen groeien. De Drijfveer zelf heeft nu ongeveer 100 leerlingen.

Inwonersparticipatie

Wie denken er mee over een IHP voor scholen?

Voordat het IHP voor scholen is opgesteld, vond uitvoerig overleg plaats met de besturen van de basisscholen. Kennis over de te verwachten aantallen leerlingen, nieuwe ontwikkelingen en wensen, kwamen aan bod. Eind 2022 was er een informatiebijeenkomst over het IHP voor ouders en verzorgers van alle basisschoolleerlingen in de gemeente. Vertegenwoordigers van de basisscholen waren aanwezig om samen met de gemeente uitleg te geven over het proces. Cijfers laten zien dat er de komende jaren in de kern Waalre dorp te weinig schoolruimte is. In de kern Aalst, teveel. Een nieuwe school in Waalre dorp kan bijdragen aan een oplossing. Hiervoor worden meerdere locaties onderzocht.

Informatiebijeenkomsten

In november 2022 organiseerden de schoolbesturen, samen met de gemeente, een informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar de schoollocatie in Waalre dorp en is er een informatiebijeenkomst gehouden over het haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw van de Meent. Inwoners, uit de buurt van mogelijke schoollocaties in Waalre dorp en omwonenden van de Meent en de Drijfveer, werden uitgenodigd en konden hun mening geven.

Kan ik nu nog meedenken over de plannen?

De gemeenteraad neemt in april 2023 een besluit over het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs en bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken. Hierna gaan we concreet met de bouwprojecten aan de slag. De omgeving wordt hier dan ook bij betrokken. Binnen de kaders tijdens de uitvoeringsfase kan dus door omwonenden en ouders/verzorgers zeker nog worden meegedacht.

Verkeer

Hoe zit het met de verkeersafwikkeling bij de scholen?

Verkeer heeft altijd de aandacht van de scholen. Ook de gemeente draagt zorg voor goede en veilige fietsverbindingen naar school. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen. Bij voorkeur te voet of met de fiets. Scholen blijven zelf voorlichting geven over veiligheid en spreken ouders aan op hun verkeersgedrag wanneer ze hun kind(eren) met de auto brengen of halen.

Wat is de planning van de herinrichting van de Traverse Noord?

In Waalre dorp is de Traverse Zuid inmiddels gereed. Tussen 2025 en 2030 wordt het noordelijke deel van de weg richting Veldhoven aangepakt. Ook dit deel wordt 30km/u. Op de website van het programma Duurzaam door Waalre staat hierover meer informatie. Bij de herinrichting van deze weg zal uiteraard rekening gehouden worden met de realisatie van het woningbouwplan Waalre Noord fase 3 en de komst van een nieuwe school.

Basisschool de Gelukstuin in oprichting

Waar komt basisschool de Gelukstuin en wanneer gaat deze school open?

Basisschool de Gelukstuin is een nieuwe school in oprichting. Als het lukt om deze nieuwe school te stichten zal deze school in het nieuwe schoolgebouw in Waalre Noord fase 3 een plek krijgen, samen met de Drijfveer.