Scholen in de gemeente Waalre

In de gemeente Waalre staan alleen basisscholen. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van het basisonderwijs in de gemeente. De plichten van de gemeente staan in de Wet op het primair onderwijs en in de verordening onderwijshuisvesting Waalre (2015).

De gemeente Waalre kent momenteel 5 scholen. Eén school, de Gelukstuin, is in oprichting. 

 • De Wilderen in Waalre (Waalre dorp)
 • De Meent in Aalst (Voldijn)
 • De Drijfveer in Aalst (Voldijn)
 • De OBS Ekenrooi in Aalst (Ekenrooi)
 • De Christoffelschool in Aalst (Ekenrooi)

De afgelopen jaren zijn enkele schoolgebouwen vernieuwd. Momenteel zijn er in de gemeente nog 2 scholen in de Voldijn die op termijn vervangen moeten worden omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de duurzaamheidsvereisten. Ook blijkt dat het aantal leerlingen in de gemeente de komende jaren flink blijft toenemen, waardoor er meer klaslokalen nodig zijn.

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs

Om te onderzoeken op welke manier we als gemeente het basisonderwijs het beste kunnen huisvesten stellen we, samen met de schoolbesturen, een integraal huisvestingsplan (IHP) op voor de gehele gemeente. Een IHP is een strategisch meerjarig huisvestingsplan voor de komende 20 jaar. Hierin worden beleid en projecten met bijbehorende financiering vastgesteld. 

Dit plan stelt de gemeente en de schoolbesturen in staat om op korte en lange termijn toekomstbestendige keuzes te maken. En een proactief (investerings)beleid te voeren. In het plan staat de opgave voor de eerste vier jaar (2023-2027) en een doorkijk voor de langere termijn (tot 2040).

Hiervoor voeren we in 2022 ook enkele haalbaarheidsonderzoeken uit naar nieuwbouw van basisscholen in de gemeente.  Wanneer het IHP wordt vastgesteld wordt het iedere 4 jaar bijgesteld, zodat het actueel blijft.

Proces naar een IHP

 • Stap 1

  Inventarisatie en analyse scholenlandschap in de gemeente Waalre (uitgevoerd)

 • Stap 2

  Scenariostudie uitbreiding onderwijs en keuze voorkeursscenario om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren (besluit raad juni 2022)

 • Stap 3

  Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken (juni t/m oktober 2022)

 • Stap 4

  Omgevingsdialoog/participatie (november 2022)

 • Stap 5

  Aanvullen/aanscherpen IHP en afronden haalbaarheidsonderzoeken (december 2022 – februari 2023)

 • Stap 6

  Oordeelsvormende en besluitvorming IHP (maart – april 2023)

Tijdelijke huisvesting Wilderen

De relatief nieuwe basisschool de Wilderen groeit veel harder dan verwacht waardoor er extra lokalen nodig zijn. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het IHP worden er in ieder geval voor de komende jaren 5 noodlokalen geplaatst zodat alle kinderen in Waalre een plek kunnen krijgen op de school.

Verbouwing Brede School Aalst

In de Brede School Aalst (Ekenrooi) zitten de OBS Ekenrooi, de Christoffelschool en de kinderopvang Kinderstad samen in 1 gebouw. De huidige indeling van het gebouw bleek daarbij niet ideaal. Omdat Kinderstad de kinderopvang wil opknappen delen we het schoolgebouw opnieuw in, zodat de kinderopvang in het midden zit en de scholen ieder een eigen vleugel hebben.

Informatiebijeenkomsten

Vrijdag 25 november vond een informatiebijeenkomst plaats voor ouders en verzorgers. Doel was om iedereen al in een vroeg stadium te informeren over toekomstbestendig onderwijs in de gemeente Waalre. Vertegenwoordigers van de basisscholen waren aanwezig om samen met de gemeente uitleg te geven over het proces. Cijfers laten zien dat er de komende jaren in de kern Waalre dorp te weinig schoolruimte is. In de kern Aalst, teveel. Een nieuwe school in Waalre dorp kan bijdragen aan een oplossing. Hiervoor worden meerdere locaties onderzocht.

Op 28 november en 1 december heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor omwonenden over het proces en de haalbaarheidsonderzoeken naar de schoollocaties. Inwoners, woonachtig in de buurt van een locatie met wellicht mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe school werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hoe zien omwonenden de (on)mogelijkheden? Waar zijn kansen en waar kunnen knelpunten ontstaan?

Bekijk de algemene presentatie (PDF, 3.1 MB) voor meer informatie.

Participatie en besluitvorming

Alle input van deze eerste informerende fase, nog voorafgaand aan de besluitvorming, wordt gebruikt om een goede afweging te kunnen maken in de haalbaarheidsonderzoeken voor de nieuwbouwplannen voor het onderwijs in de gemeente. De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2023 een besluit (april 2023) over het integraal huisvestingsplan onderwijs en bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken. In de fase na de besluitvorming worden projecten concreet opgepakt waarbij ook de omgeving wordt betrokken.