College B&W

Burgemeester Jan Boelhouwer

Domein: Algemeen Bestuurlijk

Portefeuille

Wettelijke taken

 • Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg)
 • Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gem.)
 • Brandweer/rampenbestrijding

Beleidsportefeuilles

 • Integrale handhaving
 • Netwerkgemeente (incl. De Kracht van Waalre)
 • Internationale zaken
 • Vluchtelingen/asielzoekers (exclusief inburgering)

Beheerportefeuilles

 • Communicatie
 • Website
 • Informatiebeveiliging
 • Grondexploitatie/Grex (secundair)

Project

 • Broekweg
 • Duurzaam door Waalre (2e PH)
 • Uitvoering woningbouw- programma: Waalre Noord

Vertegenwoordiging

Formeel college

 • Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied
 • Algemeen Bestuur Plusteam
 • Algemeen Bestuur ODZOB (plv.)

Formeel raad

 • Algemeen Bestuur MRE

Informeel

 • Brainport Development NV
 • Burgemeesterskring
 • Veiligheidsoverleg politieregio OostBrabant
 • Driehoeksoverleg basisteam De Kempen (vz.)
 • Algemeen Bestuur VRBZO
 • Financiële commissie VRBZO 
 • Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis
 • BNG

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Koninklijke Luchtmacht Defensie Helikopter Commando (reis- en verblijfkosten)
 • Voorzitter Raad van Advies N.A.H.-huis Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg (vrijwilligersvergoeding € 1.500 per jaar)
 • Lid Raad van Advies WODC Ministerie van Justitie (reis- en verblijfkosten)
 • Voorzitter Stichting Watersport Tilburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Klankbordgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
 • Lid comité van aanbeveling 100 jaar De Stijl Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid integriteitscommissie Waterschap Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Brabant Remembers (onbezoldigd)

Wethouder Maarten Pieters

1e loco burgemeester

Domein: Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Vastgoed, Financiën

Portefeuille

Beleidsportefeuille Duurzaamheid

 • Duurzaamheidbeleid
 • Milieu
 • Afvalinzameling
 • Energietransitie

Beleidsportefeuille Openbare Ruimte

 • Pleinen en plantsoenen
 • Wegen
 • Straatmeubilair
 • Openbare verlichting
 • Waterberging en beheersing
 • Riolering
 • Beheer Lokale Infrastructuur

Beleidsportefeuille Mobiliteit

 • (Regionaal) Verkeer en vervoer
 • Openbaar vervoer/Buurtbus

Beleidsportefeuille Dienstverlening

 • Dienstverlening (incl. Burgerzaken en GCC)
 • Vergunningen
 • Welstand
 • ICT

Beleidsportefeuille Ruimte

 • Plattelandsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Dommelvallei/reconstructie

Beleidsportefeuille Volkshuisvesting

 • Volkshuisvestingsbeleid
 • Wonen
 • Grondzaken

Beleidsportefeuille Vastgoed

 • Stichting Het Huis van Waalre

Bedrijfsvoeringportefeuille

 • Financiën en control
 • Juridische zaken

Beheerportefeuille

 • Klachten en meldingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk)

Project

 • Duurzaam door Waalre (1e PH)
 • Centrumvisie Den Hof Aalst
 • Uitvoering Woningbouwprogramma
 • Uitvoering Dommeldal-De Hogt

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur ODZOB
 • Stichtingsbestuur Bizob 
 • Algemeen Bestuur GRWRE (plv)
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam
 • Algemeen Bestuur GGD (plv.) 
 • Vergadering van Aangeslotenen van Bizob

Informeel

 • Bestuurlijk overleg Waterportaal ZOBrabant
 • Bestuurlijk overleg Waterschap
 • Poho RES MRE
 • OOGO, huisvesting onderwijs
 • Bestuurlijke adviesgroep regionale energietransitie
 • BNG (plv.) 
 • Commissie van advies voor Financiën MRE
 • Poho Mobiliteit MRE
 • Bestuurlijk overleg Grenscorridor N69
  • Brede begeleidingsgroep N69
 • Plaatselijk groep Leader N69
  • Poho Wonen SGE 
 • Poho Ruimte SG
 • Poho Transitie Landelijk gebied MRE
 • Ontwikkeldagen: Regionaal Overleg Ruimtelijk
 • Bestuurlijk overleg Thuis
 • Gebiedscommissie Dommeldal-De Hogt
 • Strategisch partneroverleg v Gogh National park
 • BO Bereikbaarheidsagenda platform A2

Nevenfuncties

 • Zelfstandig politiek bestuursadviseur (eenmanszaak) Maarten Pieters/Beleid & Organisatie (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht onderwijsinstelling Edu-Ley (bezoldigd, € 1.500 per jaar)
 • Penningmeester Steunstichting Banning Vereniging (onbezoldigd)

Wethouder Liesbeth Sjouw

2e loco burgemeester

Domein: Sociaal Domein en Sport en Cultuur

Portefeuille

Beleidsportefeuille Sociale Zaken

 • Werk en inkomen
 • Minimabeleid
 • Participatiewet/Sociaal beleid

Beleidsportefeuille Cultuur

 • Verenigingen
 • Cultuursubsidies
 • Bibliotheek
 • Museum
 • Erfgoed/monumenten

Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn

 • WMO
 • Ouderenbeleid
 • Langdurige zorg
 • Informele zorg (mantelzorg)
 • Gezondheidszorg
 • Inburgering vluchtelingen en statushouders

Beleidsportefeuille Jeugd

 • Jeugdbeleid
 • Kinderopvang

Beleidsportefeuille Onderwijs

 • Lokaal onderwijsbeleid (LEJA)
 • Leerlingenvervoer
 • Geïndiceerd vervoer

Beleidsportefeuille

 • CMD
 • Plusteam
 • Personeel en organisatie

Beleidsportefeuille Sport

 • Verenigingen

Beleidsportefeuille Economie

 • Economie, werkgelegenheid (regionaal)
 • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal)

Beleidsportefeuille Vastgoed

 • Onderwijshuisvesting
 • Buitensportaccommodaties
 • Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed)

Beleidsportefeuille Economie en Toerisme

 • Economie Lokaal
 • Ondernemings- en detailhandelsverenigingen
 • Toerisme

Beleidsportefeuille Ruimte

 • Omgevingswet

Project

 • Herontwikkeling ‘t Laar
 • ‘t Klooster
 • Omgevingsvisie

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur GGD
 • Algemeen Bestuur GRWRE
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam (vice-vz.)
 • Poho Economie MRE
 • Overlegplatform Economische zaken Waalre
 • OCW
 • Stichting Ontwikkelingsfonds werklocaties SGE

Informeel

 • OOGO, m.u.v. onderwijshuisvesting Gemeenschappelijk Orgaan BO de Kempen
 • Poho Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied
 • Stuurgroep decentralisaties Dommelvallei+
 • Poho Onderwijs Dommelvallei+
 • Samenwerkingsverband W&I Veldhoven
 • Poho en stuurgroep 21 voor de Jeugd
 • Uitvoeringstafel Eindhoven Airport i.o. 
 • Stuurgroep Lokale Educatieve Jeugd Agenda
 • Regionaal Arbeidsmarkt Platform
 • Poho Economie Stedelijk Gebied
 • Klankbordgroep Den Hof
 • Stuurgroep Brainport Avenue

Nevenfuncties

 • Sjouw Interim& Advies (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Silfo (bezoldigd, € 2.000 euro per jaar)
 • Voorzitter Lopersgroep Geldrop en omstreken (onbezoldigd) 

Gemeentesecretaris Rosanne Franken

Nevenfuncties

 • Buitenpromovenda Tilburg University, vakgroep Publiek Recht en Bestuurskunde (onbezoldigd)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waalwijk (bezoldigd)
 • Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Baanbrekers (bezoldigd)
 • Lid Denktank “Water naar de zorg dragen” (onbezoldigd)
 • Onafhankelijk voorzitter programmacommissie CDA Tilburg GR 2022 (onbezoldigd)

Raadsbrede agenda

Dit zakencollege bestaat tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op 24 november 2020 heeft de raad de raadsbrede agenda vastgesteld.

Declaraties college

Bekijk de declaraties van de collegeleden.