College B & W

 • Burgemeester J.W. Brenninkmeijer

  “Algemeen Bestuurlijk”

  Portefeuille:

  • Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg);
  • Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gemeente);
  • Brandweer/rampenbestrijding;
  • Integrale handhaving;
  • Economie, werkgelegenheid (regionaal);
  • Toerisme (regionaal);
  • Netwerkgemeente (incl. Krachtig Waalre);
  • Internationale zaken;
  • Communicatie;
  • Personeel en organisatie;
  • N69 (2e portefeuillehouder);
  • Convenant Stedelijk Gebied;
  • Streekontwikkeling Boven Dommel.

  Nevenfuncties:

  Uit hoofde van de burgemeestersfunctie:

  • Lid AB MRE
  • Lid Bestuurlijk Platform stedelijk gebied
  • Lid AB VRBZO; Lid commissie beheer & financiën, voorzitter werkgroep innovatie
  • Voorzitter Basisteam De Kempen
  • Lid Regiegroep Oost-Brabant
  • Lid Stuurploeg ondermijning Oost-Brabant
  • Lid AB Veiligheidshuis
  • Lid AB Plusteam
  • Lid Burgemeesterskring Zuidoost Brabant
  • Ambassadeur Met je Hart
  • Lid BNG
  • Beschermheer Waalre Classic Car Rally
  • Stuurgroep Brainport Avenue

  Nevenfuncties naast de burgemeestersfunctie:

  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie IKNL
  • Lid Raad van Toezicht van Museumpark Oriëntalis/Heilig Land Stichting

  Declaraties:

 • Wethouder A.C.P. (Hanneke) Balk-Lampe

  “Zorg, Jeugd, Welzijn en Onderwijs”

  Portefeuille:

  • WMO;
  • Langdurige zorg;
  • Informele zorg (mantelzorgers);
  • Gezondheidszorg;
  • Geïndiceerd vervoer;
  • Openbaar vervoer/Buurtbus;
  • Vluchtelingen/asielzoekers;
  • Jeugdbeleid;
  • Kinderopvang;
  • Peuterspeelzaalwerk;
  • Ouderenbeleid;
  • Maatschappelijk werk;
  • Sociaal Cultureel Werk;
  • Lokaal onderwijsbeleid (LEA);
  • Leerlingenvervoer;
  • CMD;
  • Plusteam.

  Nevenfuncties:

  Uit hoofde van de wethoudersfunctie:

  • Vicevoorzitter GGD Brabant Zuidoost;
  • Vicevoorzitter GR Plusteam.

  Nevenfuncties naast de wethoudersfunctie:

  • Voorzitter BigBand Triple B.

  Declaraties:

 • Wethouder A.C.W.A.M (Alexander) van Holstein

  "Financiën, Dienstverlening, Sport en Cultuur en Bedrijfsvoering"

  Portefeuille:

  • Dienstverleningsvisie;
  • Vergunningen;
  • Welstand;
  • Sportverenigingen;
  • Buitensportaccommodaties;
  • Sportstichting;
  • Cultuurverenigingen;
  • Cultuursubsidies;
  • Bibliotheek;
  • Museum;
  • Archeologie/Erfgoed/monumenten;
  • Financiën en control;
  • Juridische zaken;
  • Inkoop en aanbesteding;
  • Website;
  • Systeembeheer.

  Nevenfuncties:

  Uit hoofde van de wethoudersfunctie:

  • Bestuurslid van AB en DB Gemeenschappelijkeregeling PlusTeam;
  • Bestuurslid van DB Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB);
  • Bestuurslid van AB Gemeenschappeljike Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE).

  Nevenfuncties naast de wethoudersfunctie:

  • Ambtenaar Gemeente Tilburg (informatiearchitect);
  • Eigenaar Patarimas Advies;
  • Secretaris penningmeester Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Regio Oost-Brabant;
  • Lid expertgroep informatiemodellen Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING);
  • Lid vereniging IMG 100K, vakvereniging informatiemanagers en -adviseurs van 100.000+ gemeenten in Nederland (namens gemeente Tilburg);
  • Lid vereniging Scouting Nederland, regiocoach Zuidoost Brabant;
  • Lid vereniging Scouting Aals-Waalre;
  • Lid vereniging NKBV, afdeling Oost-Brabant;
  • Lid vereniging AWC De Keien;
  • Lid vereniging CDA, afdeling Waalre.

  Declaraties:

 • Wethouder J.H.M. (José) van Dijk

  “Economie, Ruimte, Volkshuisvesting, Infrastructuur en Accommodaties”

  Portefeuille:

  • Economie Lokaal;
  • Ondernemings- en Detailhandelsverenigingen;
  • Ruimtelijke ordening;
  • Plattelandsontwikkeling;
  • Dommelvallei reconstructie;
  • Volkshuisvestingsbeleid;
  • Woningbouw;
  • Grondzaken;
  • Gemeentelijk Vastgoed (incl. exploitaties);
  • Onderwijshuisvesting;
  • Grondexploitatie/Grex;
  • Nieuwbouw gemeentehuis/MFC;
  • Klooster (gebouw);
  • Gebiedsvisie Julianalaan;
  • Centrumvisie Waalre-dorp;
  • Fietspad (W-V);
  • N69 (1e portefeuillehouder).

  Nevenfuncties:

  Uit hoofde van de wethoudersfunctie:

  • Lid Lokale Actiegroep Grenscorridor N69 (LAG N69).

  Nevenfuncties naast de wethoudersfunctie:

  • Lid Raad van Toezicht St. Joseph;
  • Franchis bij S&Coi (traning en coaching), nu slapend lid. 

  Declaraties:

 • Wethouder P.J. (Paul) van Liempd

  “Duurzaamheid, Sociale zaken en Openbare werken”

  Portefeuille:

  • Duurzaamheidbeleid;
  • Milieu;
  • Afvalinzameling;
  • Energie;
  • Eindhoven Airport;
  • Werk en inkomen;
  • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal);
  • Minimabeleid;
  • Participatiewet/Sociaal beleid;
  • Pleinen en plantsoenen;
  • Wegen;
  • Straatmeubilair;
  • Openbare verlichting;
  • Waterberging en beheersing;
  • Riolering;
  • Verkeer en vervoer;
  • Klachten en meldingen.

  Nevenfuncties:

  Uit hoofde van de wethoudersfunctie:

  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);
  • Bestuurslid GRWRE/Ergon;
  • Bestuurlijk trekker duurzaamheid metropoolregio Eindhoven (MRE).

  Nevenfuncties naast de wethoudersfunctie:

  • Lid gewestbestuur PvdA Brabant

  Declaraties:

 • Gemeentesecretaris H. (Harry) Meeuwsen

  Nevenfuncties:

  • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Buren
  • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Landerd
  • Lid rekenkamercommissie gemeente Bergen (Limburg)
  • Vice-voorzitter raad van Toezicht Stichting Juvans
  • Penningmeester Stichting Quality Boards