College B&W

De burgemeester en wethouders in de achtertuin van Het Huis van Waalre
 • Burgemeester Jan Boelhouwer

  Domein: Algemeen Bestuurlijk

  Portefeuille

  Wettelijke taken

  • Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg)
  • Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gem.)
  • Brandweer/rampenbestrijding

  Beleidsportefeuilles

  • Integrale handhaving
  • Netwerkgemeente (incl. De Kracht van Waalre)
  • Internationale zaken
  • Vluchtelingen/asielzoekers (exclusief inburgering)

  Beheerportefeuilles

  • Communicatie
  • Website
  • Informatiebeveiliging

  Project

  • Broekweg

  Vertegenwoordiging

  Formeel college

  • Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied
  • Algemeen Bestuur Plusteam

  Formeel raad

  • Algemeen Bestuur MRE

  Informeel

  • Brainport Development NV
  • Burgemeesterskring
  • Veiligheidsoverleg politieregio OostBrabant
  • Driehoeksoverleg basisteam De Kempen (vz.)
  • Algemeen Bestuur VRBZO
  • Financiële commissie VRBZO 
  • Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis
  • BNG

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Advies Koninklijke Luchtmacht Defensie Helikopter Commando (reis- en verblijfkosten)
  • Voorzitter Raad van Advies N.A.H.-huis Tilburg (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg (vrijwilligersvergoeding € 1.500 per jaar)
  • Lid Raad van Advies WODC Ministerie van Justitie (reis- en verblijfkosten)
  • Voorzitter Stichting Watersport Tilburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Klankbordgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
  • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
  • Lid comité van aanbeveling 100 jaar De Stijl Tilburg (onbezoldigd)
  • Lid integriteitscommissie Waterschap Limburg (onbezoldigd)
 • Wethouder Jan van Burgsteden

  1e loco burgemeester

  Domein: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Mobiliteit

  Portefeuille

  Beleidsportefeuille Ruimte

  • Plattelandsontwikkeling
  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening
  • Dommelvallei/reconstructie

  Beleidsportefeuille Volkshuisvesting

  • Volkshuisvestingsbeleid
  • Wonen
  • Grondzaken

  Beleidsportefeuille Mobiliteit

  • (Regionaal) Verkeer en vervoer
  • Openbaar vervoer/Buurtbus

  Beleidsportefeuille Economie en Toerisme

  • Economie Lokaal
  • Ondernemings- en detailhandelsverenigingen
  • Toerisme

  Beheerportefeuille

  • Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk)

  Project

  • Centrumvisie Den Hof Aalst
  • Duurzaam door Waalre (1e PH)
  • Uitvoering woningbouw- programma
  • ‘t Klooster
  • Omgevingsvisie
  • Uitvoering Dommeldal-De Hogt

  Vertegenwoordiging

  Formeel College

  • Algemeen Bestuur ODZOB (plv.)
  • Poho Economie MRE
  • Overlegplatform Economische zaken Waalre
  • OCW
  • Stichting Ontwikkelingsfonds werklocaties SGE

  Formeel Raad

  • Algemeen Bestuur MRE (plv.)

  Informeel

  • Poho Wonen SG Gebied 
  • Poho Ruimte SG
  • Poho Economie Stedelijk Gebied
  • Poho Ruimtelijk MRE
  • Poho Mobiliteit MRE
  • Regionaal Overleg Ruimtelijk
  • Stuurgroep Brainport Avenue
  • Bestuurlijk overleg Thuis
  • Bestuurlijk overleg Grenscorridor N69
  • Brede begeleidingsgroep N69
  • Plaatselijk groep Leader N69
  • Klankbordgroep Den Hof
  • Gebiedscommissie Dommeldal-De Hogt

  Nevenfuncties

  • JBV International Holding B.V. (bezoldigd)
 • Wethouder Maarten Pieters

  2e loco burgemeester

  Domein: Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Vastgoed, Financiën

  Portefeuille

  Beleidsportefeuille Duurzaamheid

  • Duurzaamheidbeleid
  • Milieu
  • Afvalinzameling
  • Energietransitie

  Beleidsportefeuille Openbare Ruimte

  • Pleinen en plantsoenen
  • Wegen
  • Straatmeubilair
  • Openbare verlichting
  • Waterberging en beheersing
  • Riolering
  • Beheer Lokale Infrastructuur

  Beleidsportefeuille Dienstverlening

  • Dienstverlening (incl. Burgerzaken en GCC)
  • Vergunningen
  • Welstand
  • ICT

  Beleidsportefeuille Vastgoed

  • Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed,)
  • Stichting Het Huis van Waalre

  Bedrijfsvoeringportefeuille

  • Financiën en control
  • Juridische zaken

  Beheerportefeuille

  • Klachten en meldingen
  • Inkoop en aanbesteding
  • Grondexploitatie/Grex (secundair)

  Project

  • Duurzaam door Waalre (2e PH)

  Vertegenwoordiging

  Formeel College

  • Algemeen Bestuur ODZOB
  • Stichtingsbestuur Bizob 
  • Algemeen Bestuur GRWRE (plv)
  • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam
  • Algemeen Bestuur GGD (plv.) 
  • Vergadering van Aangeslotenen van Bizob

  Informeel

  • Bestuurlijk overleg Waterportaal ZOBrabant
  • Bestuurlijk overleg Waterschap
  • Poho RES MRE
  • OOGO, huisvesting onderwijs
  • Bestuurlijke adviesgroep regionale energietransitie
  • BNG (plv.) 
  • Commissie van advies voor Financiën MRE

  Nevenfuncties

  • Zelfstandig politiek bestuursadviseur (eenmanszaak) Maarten Pieters/Beleid & Organisatie (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht onderwijsinstelling Edu-Ley (bezoldigd, € 1.500 per jaar)
  • Penningmeester Steunstichting Banning Vereniging (onbezoldigd)
 • Wethouder Liesbeth Sjouw

  3e loco burgemeester

  Domein: Sociaal Domein en Sport en Cultuur

  Portefeuille

  Beleidsportefeuille Sociale Zaken

  • Werk en inkomen
  • Minimabeleid
  • Participatiewet/Sociaal beleid

  Beleidsportefeuille Cultuur

  • Verenigingen
  • Cultuursubsidies
  • Bibliotheek
  • Museum
  • Erfgoed/monumenten

  Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn

  • WMO
  • Ouderenbeleid
  • Langdurige zorg
  • Informele zorg (mantelzorg)
  • Gezondheidszorg
  • Inburgering vluchtelingen en statushouders

  Beleidsportefeuille Jeugd

  • Jeugdbeleid
  • Kinderopvang

  Beleidsportefeuille Onderwijs

  • Lokaal onderwijsbeleid (LEJA)
  • Leerlingenvervoer
  • Geïndiceerd vervoer

  Beleidsportefeuille

  • CMD
  • Plusteam
  • Personeel en organisatie

  Beleidsportefeuille Sport

  • Verenigingen

  Beleidsportefeuille Economie

  • Economie, werkgelegenheid (regionaal)
  • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal)

  Beleidsportefeuille Vastgoed

  • Onderwijshuisvesting
  • Buitensportaccommodaties

  Project

  • Herontwikkeling ‘t Laar

  Vertegenwoordiging

  Formeel College

  • Algemeen Bestuur GGD
  • Algemeen Bestuur GRWRE
  • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam (vice-vz.)

  Informeel

  • OOGO, m.u.v. onderwijshuisvesting Gemeenschappelijk Orgaan BO de Kempen
  • Poho Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied
  • Stuurgroep decentralisaties Dommelvallei+
  • Poho Onderwijs Dommelvallei+
  • Samenwerkingsverband W&I Veldhoven
  • Poho en stuurgroep 21 voor de Jeugd
  • Uitvoeringstafel Eindhoven Airport i.o. 
  • Stuurgroep Lokale Educatieve Jeugd Agenda
  • Regionaal Arbeidsmarkt Platform

  Nevenfuncties

  • Sjouw Interim& Advies (bezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Silfo (bezoldigd, € 2.000 euro per jaar)
  • Voorzitter Lopersgroep Geldrop en omstreken (onbezoldigd) 
 • Gemeentesecretaris Rosanne Franken

  Nevenfuncties

  • Buitenpromovenda Tilburg University, vakgroep Publiek Recht en Bestuurskunde (onbezoldigd)
  • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waalwijk (bezoldigd)
  • Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Baanbrekers (bezoldigd)
  • Lid Denktank “Water naar de zorg dragen” (onbezoldigd)
  • Onafhankelijk voorzitter programmacommissie CDA Tilburg GR 2022 (onbezoldigd)

Raadsbrede agenda

Dit zakencollege bestaat tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op 24 november 2020 heeft de raad de raadsbrede agenda vastgesteld.