College B&W

De burgemeester en wethouders in de achtertuin van Het Huis van Waalre

Burgemeester Jan Boelhouwer

Domein: Algemeen Bestuurlijk

Portefeuille

Wettelijke taken

 • Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg)
 • Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gem.)
 • Brandweer/rampenbestrijding

Beleidsportefeuilles

 • Integrale handhaving
 • Netwerkgemeente (incl. De Kracht van Waalre)
 • Internationale zaken
 • Vluchtelingen/asielzoekers (exclusief inburgering)

Beheerportefeuilles

 • Communicatie
 • Website
 • Informatiebeveiliging

Project

 • Broekweg

Vertegenwoordiging

Formeel college

 • Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied
 • Algemeen Bestuur Plusteam

Formeel raad

 • Algemeen Bestuur MRE

Informeel

 • Brainport Development NV
 • Burgemeesterskring
 • Veiligheidsoverleg politieregio OostBrabant
 • Driehoeksoverleg basisteam De Kempen (vz.)
 • Algemeen Bestuur VRBZO
 • Financiële commissie VRBZO 
 • Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis
 • BNG

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies Koninklijke Luchtmacht Defensie Helikopter Commando (reis- en verblijfkosten)
 • Voorzitter Raad van Advies N.A.H.-huis Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg (vrijwilligersvergoeding € 1.500 per jaar)
 • Lid Raad van Advies WODC Ministerie van Justitie (reis- en verblijfkosten)
 • Voorzitter Stichting Watersport Tilburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Klankbordgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas (reis- en verblijfkosten)
 • Lid comité van aanbeveling 100 jaar De Stijl Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid integriteitscommissie Waterschap Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Brabant Remembers (onbezoldigd)

Wethouder Jan van Burgsteden

1e loco burgemeester

Domein: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Mobiliteit

Portefeuille

Beleidsportefeuille Ruimte

 • Plattelandsontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Dommelvallei/reconstructie

Beleidsportefeuille Volkshuisvesting

 • Volkshuisvestingsbeleid
 • Wonen
 • Grondzaken

Beleidsportefeuille Mobiliteit

 • (Regionaal) Verkeer en vervoer
 • Openbaar vervoer/Buurtbus

Beleidsportefeuille Economie en Toerisme

 • Economie Lokaal
 • Ondernemings- en detailhandelsverenigingen
 • Toerisme

Beheerportefeuille

 • Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk)

Project

 • Centrumvisie Den Hof Aalst
 • Duurzaam door Waalre (1e PH)
 • Uitvoering woningbouw- programma
 • ‘t Klooster
 • Omgevingsvisie
 • Uitvoering Dommeldal-De Hogt

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur ODZOB (plv.)
 • Poho Economie MRE
 • Overlegplatform Economische zaken Waalre
 • OCW
 • Stichting Ontwikkelingsfonds werklocaties SGE

Formeel Raad

 • Algemeen Bestuur MRE (plv.)

Informeel

 • Poho Wonen SG Gebied 
 • Poho Ruimte SG
 • Poho Economie Stedelijk Gebied
 • Poho Ruimtelijk MRE
 • Poho Mobiliteit MRE
 • Regionaal Overleg Ruimtelijk
 • Stuurgroep Brainport Avenue
 • Bestuurlijk overleg Thuis
 • Bestuurlijk overleg Grenscorridor N69
 • Brede begeleidingsgroep N69
 • Plaatselijk groep Leader N69
 • Klankbordgroep Den Hof
 • Gebiedscommissie Dommeldal-De Hogt

Nevenfuncties

 • JBV International Holding B.V. (bezoldigd)

Wethouder Maarten Pieters

2e loco burgemeester

Domein: Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Vastgoed, Financiën

Portefeuille

Beleidsportefeuille Duurzaamheid

 • Duurzaamheidbeleid
 • Milieu
 • Afvalinzameling
 • Energietransitie

Beleidsportefeuille Openbare Ruimte

 • Pleinen en plantsoenen
 • Wegen
 • Straatmeubilair
 • Openbare verlichting
 • Waterberging en beheersing
 • Riolering
 • Beheer Lokale Infrastructuur

Beleidsportefeuille Dienstverlening

 • Dienstverlening (incl. Burgerzaken en GCC)
 • Vergunningen
 • Welstand
 • ICT

Beleidsportefeuille Vastgoed

 • Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed,)
 • Stichting Het Huis van Waalre

Bedrijfsvoeringportefeuille

 • Financiën en control
 • Juridische zaken

Beheerportefeuille

 • Klachten en meldingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Grondexploitatie/Grex (secundair)

Project

 • Duurzaam door Waalre (2e PH)

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur ODZOB
 • Stichtingsbestuur Bizob 
 • Algemeen Bestuur GRWRE (plv)
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam
 • Algemeen Bestuur GGD (plv.) 
 • Vergadering van Aangeslotenen van Bizob

Informeel

 • Bestuurlijk overleg Waterportaal ZOBrabant
 • Bestuurlijk overleg Waterschap
 • Poho RES MRE
 • OOGO, huisvesting onderwijs
 • Bestuurlijke adviesgroep regionale energietransitie
 • BNG (plv.) 
 • Commissie van advies voor Financiën MRE

Nevenfuncties

 • Zelfstandig politiek bestuursadviseur (eenmanszaak) Maarten Pieters/Beleid & Organisatie (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht onderwijsinstelling Edu-Ley (bezoldigd, € 1.500 per jaar)
 • Penningmeester Steunstichting Banning Vereniging (onbezoldigd)

Wethouder Liesbeth Sjouw

3e loco burgemeester

Domein: Sociaal Domein en Sport en Cultuur

Portefeuille

Beleidsportefeuille Sociale Zaken

 • Werk en inkomen
 • Minimabeleid
 • Participatiewet/Sociaal beleid

Beleidsportefeuille Cultuur

 • Verenigingen
 • Cultuursubsidies
 • Bibliotheek
 • Museum
 • Erfgoed/monumenten

Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn

 • WMO
 • Ouderenbeleid
 • Langdurige zorg
 • Informele zorg (mantelzorg)
 • Gezondheidszorg
 • Inburgering vluchtelingen en statushouders

Beleidsportefeuille Jeugd

 • Jeugdbeleid
 • Kinderopvang

Beleidsportefeuille Onderwijs

 • Lokaal onderwijsbeleid (LEJA)
 • Leerlingenvervoer
 • Geïndiceerd vervoer

Beleidsportefeuille

 • CMD
 • Plusteam
 • Personeel en organisatie

Beleidsportefeuille Sport

 • Verenigingen

Beleidsportefeuille Economie

 • Economie, werkgelegenheid (regionaal)
 • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal)

Beleidsportefeuille Vastgoed

 • Onderwijshuisvesting
 • Buitensportaccommodaties

Project

 • Herontwikkeling ‘t Laar

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur GGD
 • Algemeen Bestuur GRWRE
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam (vice-vz.)

Informeel

 • OOGO, m.u.v. onderwijshuisvesting Gemeenschappelijk Orgaan BO de Kempen
 • Poho Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied
 • Stuurgroep decentralisaties Dommelvallei+
 • Poho Onderwijs Dommelvallei+
 • Samenwerkingsverband W&I Veldhoven
 • Poho en stuurgroep 21 voor de Jeugd
 • Uitvoeringstafel Eindhoven Airport i.o. 
 • Stuurgroep Lokale Educatieve Jeugd Agenda
 • Regionaal Arbeidsmarkt Platform

Nevenfuncties

 • Sjouw Interim& Advies (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Silfo (bezoldigd, € 2.000 euro per jaar)
 • Voorzitter Lopersgroep Geldrop en omstreken (onbezoldigd) 

Gemeentesecretaris Rosanne Franken

Nevenfuncties

 • Buitenpromovenda Tilburg University, vakgroep Publiek Recht en Bestuurskunde (onbezoldigd)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waalwijk (bezoldigd)
 • Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Baanbrekers (bezoldigd)
 • Lid Denktank “Water naar de zorg dragen” (onbezoldigd)
 • Onafhankelijk voorzitter programmacommissie CDA Tilburg GR 2022 (onbezoldigd)

Raadsbrede agenda

Dit zakencollege bestaat tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op 24 november 2020 heeft de raad de raadsbrede agenda vastgesteld.