College B & W

 • Waarnemend burgemeester drs. J. (Jan) Boelhouwer

 • Wethouder drs. A. (Arno) Uijlenhoet

  (1ste locoburgemeester)(vervangt wethouder Kruip)

  Domein: Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

  Portefeuilles

  Beleidsportefeuille Ruimte

  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening
  • Plattelandsontwikkeling
  • Dommelvallei/reconstructie

  Beleidsportefeuille Volkshuisvesting

  • Volkshuisvestingsbeleid
  • Woningbouw
  • Grondzaken

  Beleidsportefeuille Duurzaamheid

  • Duurzaamheidsbeleid
  • Milieu
  • Afvalinzameling
  • Energietransitie
  • Eindhoven Airport

  Beheerportefeuille

  • Grondexploitatie/Grex (secundair)

  Projecten

  • Centrumvisie Den Hof Aalst
  • Duurzaam door Waalre (1ste portefeuillehouder)
  • Omgevingsvisie

  Politieke partij

  • Namens AW-B

  Nevenfuncties:

  Formeel College

  • Algemeen Bestuur ODZOB (plv.)

  Formeel Raad

  • Algemeen Bestuur MRE (plv.)

  Informeel

  • Poho Wonen Stedelijk Gebied
  • Poho Ruimte Stedelijk Gebied
  • Ruimtelijk Regionaal Overleg
  • Gebiedscommissie Dommeldal/De Hogt
  • Stuurgroep Brainport Avenue
  • Bestuurlijk overleg Thuis
  • Bestuurlijk overleg Grenscorridor N69
  • Brede begeleidingsgroep N69
  • Plaatselijk groep Leader N69
  • Klankbordgroep Den Hof
  • Bestuurlijke adviesgroep regionale energietransitie
  • OOGO, huisvesting onderwijs
  • Uitvoeringstafel Eindhoven Airport i.o.
 • Wethouder drs. A.C.W.A.M (Alexander) van Holstein

  (2de locoburgemeester)(vervangt wethouder Smits-Volkers)

  Domein: Openbare ruimte, Dienstverlening, Sport en Cultuur

  Portefeuilles

  Beleidsportefeuille Openbare Ruimte

  • Pleinen en plantsoenen
  • Wegen
  • Straatmeubilair
  • Openbare verlichting
  • Waterberging en beheersing
  • Riolering
  • Lokale Infrastructuur

  Beleidsportefeuille Dienstverlening

  • Dienstverlening (inclusief Burgerzaken en GCC)
  • Vergunningen
  • Welstand

  Beleidsportefeuille Vastgoed

  • Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed)
  • Onderwijshuisvesting
  • Stichting Het Huis van Waalre

  Beleidsportefeuille Sport

  • Verenigingen
  • Buitensportaccommodaties
  • Sportstichting

  Beleidsportefeuille Cultuur

  • Verenigingen
  • Cultuursubsidies
  • Bibliotheek
  • Museum
  • Erfgoed/monumenten

  Beheerportefeuille

  • Klachten en meldingen
  • Inkoop en aanbesteding

  Projecten

  • Duurzaam door Waalre (2de portefeuillehouder)

  Politieke partij

  • CDA

  Nevenfuncties:

  Formeel college

  • Algemeen Bestuur ODZOB
  • Stichtingsbestuur Bizob (namens cluster Dommelvallei+)
  • Algemeen Bestuur GRWE

  Informeel

  • Bestuurlijk overleg Waterportaal ZO Brabant
  • Bestuurlijk overleg Waterschap
  • Poho Voorzieningen Stedelijk Gebied
 • Wethouder drs. L. (Lianne) Smit-Volkers

  (3de locoburgemeester)(vervangt wethouder van Holstein)

  Domein: Sociaal Domein

  Portefeuilles

  Beleidsportefeuille Sociale Zaken

  • Werk en inkomen
  • Minimabeleid
  • Participatiewet/Sociaal beleid

  Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn

  • WMO
  • Ouderenbeleid
  • Langdurige zorg
  • Informele zorg (mantelzorg)
  • Gezondheidszorg
  • Inburgering vluchtelingen en statushouders

  Beleidsportefeuille Jeugd

  • Jeugdbeleid
  • Kinderopvang

  Beleidsportefeuille Onderwijs

  • Lokaal onderwijsbeleid (LEJA)

  Beleidsportefeuille

  • CMD
  • Plusteam
  • Personeel en organisatie

  Politieke partij:

  • Namens AW-B

  Nevenfuncties:

  Formeel college

  • Algemeen Bestuur GGD
  • Algemeen Bestuur GRWRE
  • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Plusteam

  Informeel

  • OOGO, m.u.v. onderwijshuisvesting Gemeenschappelijk Orgaan BO de Kempen
  • Stuurgroep decentralisaties Dommelvallei+
  • Poho Onderwijs Dommelvallei+
  • Samenwerkingsverband W&I Veldhoven
  • Regionaal Arbeidsmarkt Platform
  • Poho en stuurgroep 21 voor de Jeugd
  • Stuurgroep Lokale Educatieve Jeugd Agenda
 • Wethouder drs. L. (Loek) Kruip

  (4de locoburgemeester)(vervangt wethouder Uijlenhoet)

  Domein: Financiën, Economie en Mobiliteit

  Portefeuille

  Beleidsportefeuille Economie

  • Economie, werkgelegenheid (regionaal)
  • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal)
  • Economie lokaal
  • Ondernemings- en detailhandelsverenigingen

  Beleidsportefeuille Toerisme en Mobiliteit

  • Toerisme
  • (Regionaal) Verkeer en vervoer
  • Openbaar vervoer/Buurtbus
  • Geïndiceerd vervoer
  • Leerlingenvervoer

  Bedrijfsvoeringportefeuille

  • Financiën en control
  • Juridische zaken

  Beheerportefeuille

  • Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk)

  Politieke partij

  • VVD

  Nevenfuncties

  Formeel College

  • Algemeen Bestuur Plusteam
  • Algemeen Bestuur GGD (plv.)

  Informeel

  • Poho Mobiliteit MRE
  • GGA Verkeer en Vervoer MRE
  • Overlegplatform Economische zaken Waalre
  • OCW
  • BNG (plv)
  • Commissie van advies voor Financiën MRE
  • Poho Economie Stedelijk Gebied
  • Stichting Ontwikkelingsfonds werklocaties SGE
 • Waarnemend gemeentesecretaris mw. M. (Marjo) de Brouwer

Coalitieakkoord

De politieke partijen Aalst Waalre Belang, CDA en VVD vormen de coalitie in Waalre. In het coalitie-akkoord ‘Waalres akkoord’ zijn de politieke afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd.