College B&W

De burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris aan de voorzijde van Het Huis van Waalre

Burgemeester Marcel Oosterveer

Domein: Algemeen Bestuurlijk

Portefeuille

Wettelijke taken

 • Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg)
 • Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gem.)
 • Brandweer/rampenbestrijding

Beleidsportefeuilles

 • Integrale handhaving
 • Netwerkgemeente (incl. De Kracht van Waalre)
 • Internationale zaken
 • Vluchtelingen/asielzoekers (exclusief inburgering)

Beheerportefeuilles

 • Communicatie
 • Website
 • Informatiebeveiliging en privacy
 • Personeel en organisatie
 • Juridische zaken

Project

Broekweg (vervanging volgens schema loco burgemeester)

Vertegenwoordiging

Formeel College

Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied

Formeel Raad

Algemeen Bestuur MRE

Informeel

 • Brainport Development NV
 • Burgemeesterskring
 • Veiligheidsoverleg politieregio OostBrabant
 • Driehoeksoverleg basisteam De Kempen (vz.)
 • Algemeen Bestuur VRBZO
 • Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis
 • BNG

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stich. Luthers Accommodatie Beheer (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting tot oprichting en instandhouding van Lutherse Rusthuizen in Nederland (onbezoldigd)
 • Directeur/Eigenaar Management en Beheer Maatschappij Oosterveer (bezoldigd)
 • Directeur/Eigenaar Marevi B.V. (bezoldigd)
 • VNG-ambassadeur digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking (bezoldigd)
 • Rolmodel BZK voor politieke ambtsdragers met een beperking (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging onbeperkt lezen (onbezoldigd)

Wethouder Suzan van de Goor-Gelens

1e loco burgemeester

Domein: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Vergunningen en Vastgoed

Portefeuille

Beleidsportefeuille Ruimte

 • Plattelandsontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Dommelvallei/reconstructie

Beleidsportefeuille Volkshuisvesting

 • Volkshuisvestingsbeleid
 • Wonen
 • Grondzaken

Beleidsportefeuille Economie en Toerisme

 • Economie regionale ontwikkellocaties
 • Toerisme

Beheerportefeuille

 • Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk)

Beleidsportefeuille Dienstverlening

 • Vergunningen
 • Welstand

Beleidsportefeuille Vastgoed

 • Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed)
 • Stichting Het Huis van Waalre

Projecten

 • Duurzaam door Waalre (2e PH)
 • Uitvoering woningbouw- programma incl. Waalre Noord (plv. P. v.d. Loo)
 • Omgevingsvisie/-plan (plv. P. v.d. Loo)
 • Centrumvisie Den Hof Aalst (plv. P. v.d. Loo)
 • Uitvoering Dommeldal-De Hogt (plv. P. v.d. Loo)

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur ODZOB (plv.)
 • Poho Economie MRE
 • Stichting Ontwikkelingsfonds werklocaties SGE
 • Algemeen Bestuur GGD (plv.)
 • Algemeen Bestuur Plusteam

Informeel

 • Poho Wonen Stedelijk Gebied
 • Poho Economie Stedelijk Gebied
 • Poho Transitie Landelijk Gebied MRE
 • Ontwikkeldagen RO Ruimtelijk/mobiliteit
 • Bestuurlijk overleg ‘Thuis/corporaties
 • Klankbordgroep Den Hof
 • Gebiedscommissie Dommeldal-De Hogt
 • Partneroverleg Van Gogh Nationaal Park

Wethouder Peet van de Loo

2e loco burgemeester

Domein: Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Mobiliteit, Financiën en Inwonersparticipatie

Portefeuille

Beleidsportefeuille Duurzaamheid

 • Duurzaamheidbeleid
 • Milieu
 • Afvalinzameling
 • Energietransitie

Beleidsportefeuille Openbare Ruimte

 • Pleinen en plantsoenen
 • Wegen
 • Straatmeubilair
 • Openbare verlichting
 • Waterberging en beheersing
 • Riolering
 • Beheer Lokale Infrastructuur

Beleidsportefeuille Mobiliteit

 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar vervoer/Buurtbus

Bedrijfsvoeringportefeuille

 • Financiën en control

Beheerportefeuille

 • Klachten en meldingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Grondexploitatie/Grex (secundair)

Beleidsportefeuille Inwonersparticipatie


Project

 • Duurzaam door Waalre (1e poho)

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur ODZOB
 • Algemeen Bestuur GRWRE (2e lid)
 • Vergadering van Aangeslotenen van Bizob

Informeel

 • Bestuurlijk overleg Waterportaal ZOBrabant
 • Bestuurlijk overleg Waterschap
 • Poho RES MRE (lid Stuurgroep, voorzitter poho overleg subregio SGE)
 • BNG (plv.)
 • Commissie van advies voor Financiën MRE
 • Poho Mobiliteit MRE
 • Poho Ruimte SGE
 • Ontwikkeldagen RO Ruimtelijk/mobiliteit
 • BO Bereikbaarheidsagenda platform A2
 • Stuurgroep Brainport Avenue

Nevenfuncties

 • Freelance docent/trainer bij de Bestuursacademie (onderdeel van NCOI Opleidingen), Hilversum (bezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) van de VNG (onbezoldigd)

Wethouder Kees Vortman

3e loco burgemeester

Domein: Sociaal Domein, Sport en Cultuur en Dienstverlening

Portefeuille

Beleidsportefeuille Sociale Zaken

 • Werk en inkomen
 • Minimabeleid
 • Participatiewet/Sociaal beleid

Beleidsportefeuille Cultuur

 • Verenigingen
 • Cultuursubsidies
 • Bibliotheek
 • Museum
 • Erfgoed/monumenten

Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn

 • CMD
 • Plusteam
 • WMO
 • Langdurige zorg
 • Informele zorg (mantelzorg)
 • Gezondheidszorg
 • Inburgering vluchtelingen en statushouders

Beleidsportefeuille Jeugd

 • Jeugdbeleid
 • Kinderopvang

Beleidsportefeuille Onderwijs

 • Lokaal onderwijsbeleid (LEJA)
 • Leerlingenvervoer
 • Geïndiceerd vervoer
 • Onderwijshuisvesting

Beleidsportefeuille Sport

 • Verenigingen
 • Buitensportaccommodaties

Beleidsportefeuille Economie

 • Economie, werkgelegenheid (regionaal)
 • Werkgelegenheidsbeleid (lokaal)
 • Economie Lokaal Ondernemings- en detailhandelsverenigingen

Beleidsportefeuille Dienstverlening

 • Dienstverlening (incl. Burgerzaken en GCC)
 • ICT

Projecten

 • Herontwikkeling ’t Laar (plv. S v.d. Goor)
 • ’t Klooster (plv. P. v.d. Loo)

Vertegenwoordiging

Formeel College

 • Algemeen Bestuur GGD
 • Algemeen Bestuur GRWRE
 • Algemeen Bestuur Plusteam
 • Overlegplatform Economische zaken Waalre
 • OCW
 • Kandidaat Dagelijks Bestuur Plusteam

Formeel Raad

Algemeen Bestuur MRE (plv.)

Informeel

 • OOGO, incl. onderwijshuisvesting Gemeenschappelijk Orgaan BO de Kempen
 • Poho Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied
 • Stuurgroep decentralisaties Dommelvallei+
 • Poho Onderwijs Dommelvallei+
 • Samenwerkingsverband W&I Veldhoven
 • Poho en stuurgroep 21 voor de Jeugd
 • Stuurgroep Lokale Educatieve Jeugd Agenda
 • Regionaal Arbeidsmarkt Platform

Nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar Output Technology B.V. (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Goedkamp (onkostenvergoeding)
 • Voorzitter Stichting Wolfswinkel (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht van de Groene Koepel (onkostenvergoeding)
 • Voorzitter Stichting Perspectief door Sport (onbezoldigd)
 • Zitting in stuurgroep het Juiste Thuis (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Rosanne Franken

Nevenfuncties

 • Buitenpromovenda Tilburg University, vakgroep Publiek Recht en Bestuurskunde (onbezoldigd)
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Waalwijk (bezoldigd)
 • Lid/plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Baanbrekers (bezoldigd)

Declaraties college

Bekijk de declaraties van de collegeleden.