Vergadering van 2 juli 2024

Geplaatst op donderdag 4 juli 2024

B&W-besluitenlijst 24-6-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Bestemmingsplan Willibrorduslaan 133-137b

Voorgesteld besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De zienswijzen van reclamanten gegrond dan wel ongegrond te verklaren, zoals beschreven in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Willibrorduslaan 133-137b’
  2. Het bestemmingsplan “Willibrorduslaan 133-137b” gewijzigd vast te stellen
  3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied
 2. In te stemmen met het addendum op de anterieure overeenkomst ‘Willibrorduslaan 133-137b’

Besluit: Akkoord

Een 10 voor de Jeugd programmaplan 2024-2028

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief ‘Een 10 voor de Jeugd programmaplan 2024-2028’.
 2. Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief ‘Een 10 voor de Jeugd programmaplan 2024-2028’ aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 09

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met verzending van raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord

Netuitbreiding TenneT Eindhoven-Zuid - Hapert, verzoek projectbesluit provincie

Voorgesteld besluit:

 1. De Gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Brabant te verzoeken een projectbesluit te nemen als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet voor het project Netuitbreiding TenneT Eindhoven Zuid - Hapert.
 2. In gezamenlijkheid met betrokken gemeenten en Provincie Noord-Brabant komen tot een samenwerkingsovereenkomst.
 3. De gemeenteraad te informeren via raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Wensen en bedenkingen Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad te vragen om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de vijf ontwikkelprincipes uit de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

Besluit: Akkoord

Huurovereenkomst VDH

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de vernieuwde huurovereenkomst tussen de gemeente Waalre en VDH Kringgroep.
 2. In te stemmen met het vergoeden van de kosten voor het vestigen van het recht van opstal (€1500,-) op basis van coulance.

Besluit: Akkoord