Vergadering van 28 mei 2024

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

B&W-besluitenlijst 21-05-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Handelingskader woningaanpassingen

Voorgesteld besluit:

  1. De Nadere regels WMO vast te stellen, waarbij onder andere het primaat van verhuizen wordt ingezet bij kosten voor woningaanpassingen boven de €15.000,-.
  2. Een handelingskader vast te stellen met daarin werkprocessen en uitgangspunten voor consulenten

Besluit: Akkoord

Regionale Bekostigingssystematiek

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de regionale bekostigingssystematiek
  2. Kennis te nemen van de deelregionale reactie op de regionale bekostigingssystematiek
  3. In te stemmen met de deelregionale reactie op de regionale bekostigingssystematiek

Besluit: Akkoord

Concept-Programmajaarverslag 2023 Metropoolregio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van het concept-Programmajaarverslag 2023 van de Metropoolregio Eindhoven.
  2. Het concept-Programmajaarverslag 2023 Metropoolregio Eindhoven ter kennis te brengen van de gemeenteraad

Besluit: Akkoord

Beantwoording art 39 vragen ZW14 mantelzorgwoningen, deel 2

Voorgesteld besluit:

Instemmen met verzending van concept brief aan de raad inzake de vragen van ZW14

Besluit: Akkoord

Jaarrekening 2023 Ergon GRWRE/Ergon

Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van de GRWRE/Ergon inclusief de jaarrekeningen van de daaronder ressorterende stichtingen.

Besluit: Akkoord