Vergadering van 21 mei 2024

Geplaatst op woensdag 29 mei 2024

B&W-besluitenlijst 14-5-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023.

Besluit: Akkoord

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidoostBrabant 2024, waarin alle inspraakreacties zijn verwerkt conform de reactienota Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
 2. De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024 door te geleiden naar de raad en hen te verzoeken toestemming te verlenen om bijgaande versie van de regeling door ons college te laten vaststellen.

Besluit: Akkoord

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024, waarin de zienswijzen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten zijn verwerkt.
 2. De Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 door te geleiden naar de gemeenteraad en hen te verzoeken toestemming te verlenen om bijgaande versie van de regeling door het college van B&W te laten vaststellen.

Besluit: Akkoord

Jaarstukken (waaronder de jaarrekening) 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van GGD Brabant Zuidoost.

Besluit: Akkoord

SGE Kwartaalbericht Q1 2024

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het Kwartaalbericht Q1 2024 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Ter kennisgeving aangenomen

Voorstel tot vaststelling definitief ontwerp Heikantstraat en Traverse Noord

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het raadsvoorstel tot vaststelling van het definitief ontwerp Heikantstraat en Traverse Noord en in handen stellen van de griffie.

Besluit: Akkoord

Voorlopige jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Besluit: Akkoord

Vaststelling definitieve Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 2024 na zienswijze.
 2. De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio mEindhoven 2024 door te geleiden naar de raad en hen te verzoeken toestemming te verlenen om bijgaande versie van de regeling door ons college te laten vaststellen.
 3. Na verkregen toestemming van de raad in de stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 2024 en Ergon hiervan in kennis te stellen.

Besluit: Akkoord

Vaststelling definitieve Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio BrabantZuidoost 2024, waarin alle inspraakreacties zijn verwerkt conform de reactienota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 2. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 door te geleiden naar de raad en hen te verzoeken toestemming te verlenen om bijgaande versie van de regeling door ons college te laten vaststellen.

Besluit: Akkoord

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE

Voorgesteld besluit:

 1. Onder voorbehoud van toestemming door de raad in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven, conform bijgevoegde ontwerpregeling.
 2. De raad vragen toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, conform bijgevoegde ontwerpregeling.
 3. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

Besluit: Akkoord