Vergadering van 14 mei 2024

Geplaatst op maandag 27 mei 2024

B&W-besluitenlijst 7-5-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

2e Turap 2024

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de 2e Turap 2024 en het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit.
 2. In te stemmen met verzenden van deze 2e Turap 2024 naar de Raad.

Besluit: Akkoord

Vaststellen jaarstukken 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2023;
 2. In te stemmen met het bij dit advies gevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit, inclusief resultaatbestemming en deze met de jaarstukken 2023 te verzenden naar de leden van de gemeenteraad en de auditcommissie;
 3. Mandaat geven aan de portefeuillehouder Financiën tot het eventueel doorvoeren van wijzigingen n.a.v. bespreking in het college en de accountantscontrole.

Besluit: Akkoord

Raadsinformtiebrief Molenstraat 5

Voorgesteld besluit:
Instemmen met Raadsinformatiebrief Molenstraat 5 Waalre.

Besluit: Akkoord met tekstmandaat portefeuillehouder.

Tweede begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.
 2. De kosten voor de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam à 74.689,- ten laste te brengen van de post onvoorzien.
 3. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de opgestelde zienwijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Besluit: Akkoord

Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2023

Voorgesteld besluit:
Aan de raad voor te stellen: Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2023 van het PlusTeam.

Besluit: Akkoord

Vaststelling gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 na zienswijze.
 2. De Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 door te geleiden naar de raad en de raad te verzoeken toestemming te verlenen om bijgaande versie van de Gemeenschappelijke Regeling door uw college vast te laten stellen.
 3. Na verkregen toestemming van de raad in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 en het PlusTeam hiervan in kennis te stellen.

Besluit: Akkoord

Verlenging dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant per 1 juli 2024 voor de duur van een jaar

Voorgesteld besluit:
De dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te verlengen per 1 juli 2024 tot 1 juli 2025.

Besluit: Akkoord