Vergadering van 7 mei 2024

Geplaatst op donderdag 16 mei 2024

B&W-besluitenlijst 23 april 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Concept jaarstukken 2023

Voorgesteld besluit:

 1. De concept-Jaarstukken 2023 oordeelsvormend te bespreken;
 2. In te stemmen met de definitieve behandeling van de jaarstukken 2023 in het college van 14 mei 2024

Besluit: Akkoord

2e Turap 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Oordeelsvormend bespreken van de concept 2e Turap 2024 en het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit;
 2. In te stemmen met het aanbieden van de definitieve 2e Turap 2024 en het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit in de Collegevergadering van 14 mei 2024, gelijktijdig met de Kadernota 2025 en Jaarstukken 2023

Besluit: Akkoord

Herijking Uitvoeringsprogramma (Bijlage Kadernota)

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de gekozen vorm voor de herijking van het
uitvoeringsprogramma.

 1. In het uitvoeringsprogramma 2024-2026 is aangegeven dat het uitvoeringsprogramma jaarlijks een herijking krijgt om te zorgen dat het aan blijft sluiten bij de actualiteit.
 2. In de herijking van de P&C documenten is meegenomen dat de herijking van het uitvoeringsprogramma in Pepperflow plaats vindt om aan te sluiten bij de wens van de koppeling tussen gestelde doelen en gerelateerde acties, en de weergave van de stand van zaken met gebruik van indicatoren.
 3. Het herijkte uitvoeringsprogramma wordt volgens afspraak met de auditcommissie beschikbaar gesteld aan de raad in digitale PDF vorm en in de web-versie. Daarom wordt het college gevraagd om met beide vormen in te stemmen.
 4. Het college wordt nu gevraagd om in te stemmen met de vorm van de herijking van het uitvoeringsprogramma, de inhoud/teksten worden komende week verder aangepast en zullen in de vergadering van 14-5-2024 opnieuw aan het college voorgelegd worden.

Besluit: Akkoord

Beantwoording Artikel 39 vragen RIB 21 maart 2024 vaststelling voorlopig ontwerp Traverse Noord

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar Loonderweg 42 Duiventil

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift met zaaknummer 701865 ontvankelijk te verklaren;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten met aanvulling van motivering op de onderdelen; hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn;
 3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten in bezwaarfase niet toe te kennen.

Besluit: Akkoord

Afsprakenlijsten van het presidium van 5 maart en 2 april 2024

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de afsprakenlijsten van het presidium van 5 maart en 2 april 2024.

Ter kennisgeving aangenomen

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 08

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord

Vaststelling subsidie BIZ den Hof 2023

Voorgesteld besluit:
Voor het jaar 2023 de BIZ-subsidie voor stichting BIZ Waalre Den Hof vast te stellen op € 36.855,- .

Besluit: Akkoord

Regionaal project De Groene Zone Zonnepanelen 1.1 (DGZ-Z)

Voorgesteld besluit:
Deel te nemen aan het regionale project “De Groene Zone Zonnepanelen 1.1” (DGZ-Z).

Besluit: Akkoord