Vergadering van 23 april 2024

Geplaatst op dinsdag 14 mei 2024

B&W-besluitenlijst 16 april 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Voortzetting jongerencentrum

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel tot het nemen van een besluit over de voortzetting van de pilot jongerencentrum bij de behandeling van de Kadernota 2025.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen ZW14 mantelzorgwoningen

Voorgesteld besluit:
Instemmen met bijgevoegde concept brief aan de raad inzake de vragen van ZW14

Besluit: Akkoord

Bestemmingsplan Brabantiapark

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. De zienswijzen van reclamanten gegrond te verklaren, zoals beschreven in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Brabantiapark’;
 2. Het bestemmingsplan “Brabantiapark” gewijzigd vast te stellen;
 3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord

Bestemmingsplan Eeckenrhode Irenelaan, Aalst

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de ‘Nota van Zienswijzen Beantwoording Eeckenrhode Irenelaan, Aalst’
 2. Het bestemmingsplan ‘Eeckenrhode Irenelaan, Aalst’ ongewijzigd vast te stellen;
 3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord

Businesscase Waalres Museum, raadsvoorstel

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel tot het nemen van een besluit over de subsidie aan het Waalres Museum bij de behandeling van de kadernota 2025

Besluit: Akkoord

Meerjarenbegroting 2025-2028 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.
 2. Aan de raad voor te stellen kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025- 2028 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en de raad in gelegenheid te stellen hierop zijn zienswijze in te dienen bij het bestuur van het PlusTeam.

Besluit: Akkoord

Overzicht declaraties reis- en verblijfkosten college B&W

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de uitbetaling van de declaraties reis- en verblijfkosten van het college van B&W voor de periode van januari tot en met maart 2024 (Q1 2024).
 2. In te stemmen om het overzicht van deze declaraties reis- en verblijfkosten te publiceren op de gemeentelijke website.

Besluit: Akkoord

Pilotsubsidie voor het vieren van vrijheid in De Pracht

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het ter beschikking stellen van een eenmalig pilotsubsidie van € 150,- via de ondersteunings- en subsidieverordening aan Stichting De Pracht Ekenrooi voor het organiseren van een Prachtige Vrijheidslunch op zondag 5 mei van 12.00u - 14.00u.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief (RIB) Duidelijke taal

Voorgesteld besluit:
De raad via RIB te informeren over de stand van zaken Duidelijke taal volgens de toezegging van 18 april 2023

Besluit: Akkoord

Verkenning gezamenlijke buitensportlocatie

Voorgesteld besluit:

 1. De raad kennis laten nemen van het resultaat van de verkenning naar een gezamenlijke buitensportlocatie (zie bijlage 1: rapportage).
 2. De raad vragen in te stemmen met het voorstel om het huidige onderzoekstraject af te sluiten.
 3. De raad vragen in te stemmen met het voorstel om verdere ontwikkeling van twee multifunctionele sportparken in de gemeente Waalre, in de vorm van een groeiplan, nader uit te werken;
 4. De raad vragen in te stemmen met het voorstel om budget (€30.000 - €50.000) vrij te maken voor dit groeiplan

Besluit: Akkoord

Definitieve samenwerkingsovereenkomst (SOK) regionale mobiliteit MRE 2024 – 2030

Voorgesteld besluit:
Gezien de ingediende zienswijzen, de reactie daarop in de Nota van zienswijzen en de op basis daarvan doorgevoerde aanpassingen in het originele stuk:

 1. Akkoord te gaan met de definitieve Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit, versie 20 maart 2024;
 2. Vervolgens aan de gemeenteraad toestemming te vragen om namens de gemeente in te stemmen met het aangaan van de
 3. Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit; 3. Na de toestemming van de gemeenteraad, een definitief collegeadvies op te stellen om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit.
 4. Het instemmingsbesluit vóór 4 juni kenbaar te maken aan het poho mobiliteit;
 5. De wethouder mobiliteit te machtigen om namens het college de samenwerkingsovereenkomst op 19 juni 2024 tijdens het poho mobiliteit te ondertekenen, waarna de samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd wordt en in werking treedt.

Besluit: Akkoord